Nieruchomości

Użytkowanie wieczyste: podwyżki rocznych opłat mogą być nielegalne

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Niewykluczone, że warszawskie dzielnice będą musiały zwrócić pieniądze użytkownikom wieczystym. Zależy to od rozstrzygnięcia sądu.
Czy podwyżki rocznych opłat w Warszawie są nielegalne? Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste" uważa, że tak. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie czeka na rozpatrzenie ich skarga dotycząca tego problemu.

Jednostka, a nie organ

Stowarzyszenie kwestionuje legalność niektórych postanowień uchwały Rady m.st. Warszawy z 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom Warszawy do wykonania zadań i niektórych kompetencji, tzw. uchwały kompetencyjnej. – Uchwała ta przekazuje dzielnicom m.in. uprawnienia do podwyższania opłat za użytkowanie wieczyste – mówi Daniel Alain Korona, prezes stowarzyszenia. Jego zdaniem to łamanie prawa.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami (dalej: ugn) stwierdza bowiem, że za aktualizację rocznych opłat oraz za inne czynności związane z tymi opłatami odpowiada właściwy organ. Definicję tego pojęcia zawiera art. 4 pkt 9 tej ustawy. Zgodnie z nim organem właściwym w odniesieniu do nieruchomości gminy jest jej organ wykonawczy. Organem wykonawczym dla stolicy jest zaś jej prezydent. Natomiast dzielnice nie są organami, tylko jednostkami pomocniczymi, co wynika ze statutu Warszawy. Tym samym nie mogą się zajmować aktualizacją opłat. Innego zdania są władze Warszawy. – Celem tej uchwały była decentralizacja władzy i przekazanie kompetencji od prezydenta do dzielnic. Uchwała nie narusza ugn, jest z nią całkowicie zgodna – twierdzi Bartłomiej Milczarczyk, rzecznik prasowy urzędu miasta.

Osobiste wskazanie

Prawnicy uważają, że skarga ma duże szanse powodzenia. – To problem, który obrósł już orzecznictwem samorządowego kolegium odwoławczego oraz sądów powszechnych, do których trafiały sprzeciwy od podwyżek rocznych opłat – twierdzi Tomasz Podlejski, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. – Wielokrotnie zdarzało mi się – dodaje – przyznać rację użytkownikowi wieczystemu z tego powodu, że na piśmie z podwyżką widniał podpis zarządu dzielnicy. Według Podlejskiego wypowiedzenia może dokonać jedynie prezydent Warszawy lub osoba osobiście umocowana przez niego do dokonania takiej czynności, co potwierdza wspomniane orzecznictwo. – Z tych powodów od około dwóch lat prezydent miasta zaczęła osobiście przyznawać pełnomocnictwa burmistrzom i członkom zarządów dzielnic. Uchwała z 2008 r. w tym zakresie jest już martwa, a podwyżki są legalne – wyjaśnia adw. Rafał Dębowski. Innego zdania jest Daniel A. Korona. – To prawda – przyznaje – że prezydent daje obecnie pełnomocnictwa konkretnym osobom, ale wciąż w wielu są powołania na uchwałę kompetencyjną.

Bomba zegarowa

Skarga Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste" to prawdziwa bomba zegarowa. Gdyby się okazało, że WSA uzna skargę za zasadną, tysiące podwyżek może się okazać bezprawnych. Co wtedy? – Przepisy ugn dotyczące procedur aktualizacyjnych nie przewidują wznowienia postępowania. Użytkownik może jednak złożyć do sądu pozew o zwrot nadpłaconej kwoty – wyjaśnia mec. Dębowski. Stowarzyszenie zapowiada, że jeśli uzyska korzystny wyrok, będzie walczyć w imieniu użytkowników o zwrot nadpłat. Procedury

Jak się wprowadza podwyżkę

- Opłatę wypowiada się do końca poprzedniego roku. - Użytkownik wieczysty, który nie zgadza się z podwyżką, może odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. - Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przed SKO użytkownik wieczysty wnosi opłatę w dotychczasowej wysokości. - Jeśli SKO nie przyzna racji użytkownikowi, może on wnieść, ?za jego pośrednictwem, sprzeciw do sądu.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL