Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Deregulacja: samorzšdy zawodowe zaufania publicznego apelujš o zachowanie zawodu urbanisty

Deregulacja: samorzšdy zawodowe zaufania publicznego apelujš o zachowanie zawodu urbanisty
www.sxc.hu
Prezesi wszystkich samorzšdów zawodów zaufania publicznego skierowali do senatorów RP apel o zmianę przyjętych przez Sejm 4 kwietnia rozwišzań dotyczšcych likwidacji zawodu urbanisty oraz samorzšdu zawodowego urbanistów, zawartych w ustawie o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych.
Pierwsza transza dotyczšca zmiany ustaw regulujšcych wykonywanie niektórych zawodów weszła w życie w ubiegłym roku. W ubiegłym tygodniu zaœ, Sejm RP uchwalił drugš transzę deregulacji. - Ustawa ta nie tylko likwiduje samorzšd zawodowy urbanistów, ale też sprawia, iż z polskiego systemu prawnego zniknie całkowicie pojęcie "urbanista" - podkreœlajš samorzšdy zawodowe w piœmie do senatorów. - Likwidacja zawodu urbanisty w żadnej mierze nie spełni założeń przedstawionych w uzasadnieniu ustawy, w tym zwłaszcza w zakresie ułatwiania startu zawodowego młodym ludziom oraz zwiększenia liczby miejsc pracy - dodajš.
W ocenie samorzšdów, rozwišzania przyjęta w ustawie, oparte na nieuprawnionym założeniu, iż zawód urbanisty nie jest zawodem zaufania publicznego, pozostajš w sprzecznoœci na konstytucjš. - Rolš urbanistów jest służba wszystkim szczeblom administracji publicznej w działaniach na rzecz optymalizacji zarzšdzania przestrzeniš i efektywnym procesom rozwojowym, przy zapewnieniu właœciwych warunków ochrony i kształtowania przestrzennego. Dlatego też właœciwie skonstruowana i silna pozycja urbanisty w procesie planowania rozwoju w skali lokalnej, regionalnej i krajowej jest niezbędna dla budowy racjonalnych podstaw rozwoju gospodarczego i przestrzennego kraju (...) – zaznaczajš. Zdaniem samorzšdów, w trakcie precedowania prac legislacyjnych popełniono wiele uchybień, czego przykładem może być m.in. upublicznienie informacji o uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych, w tym licznych głosów œrodowisk zawodowych, naukowych, samorzšdowych, a nawet stanowiska organów rzšdowych, poparte silnymi argumentami merytorycznymi, a następnie bez żadnych wyjaœnień przyjęcie odmiennych rozwišzań. O likwidacji samorzšdu urbanistów oraz ogólnej sytuacji samorzšdów zawodów zaufania publicznego po wprowadzeniu zmian w ustawach deregulacyjnych, rozmawiali przedstawiciele samorzšdów zawodów zaufania publicznego podczas spotkania, które odbyło się 8 kwietnia br. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej. Podczas spotkania zebrani podkreœlili, iż œrodowiska samorzšdów zawodów zaufania publicznego reprezentuje kilkaset tysięcy członków, których merytoryczny i profesjonalny głos został całkowicie zlekceważony przy uchwalaniu pierwszych transz zawodów podlegajšcych ustawie deregulacyjnej. Podczas spotkania wskazywano na zagrożenie interesu społecznego, poprzez obniżenie wymogów merytorycznych koniecznych do wykonywania poszczególnych zawodów. Uczestnicy spotkania porozumieli się w sprawie podjęcia wspólnych działań, również o charakterze instytucjonalnym (powołania wspólnego biura dla samorzšdów), zmierzajšcych do ochrony konstytucyjnej zasady samorzšdnoœci zawodów zaufania publicznego oraz przeciwdziałajšcych stałemu obniżaniu wartoœci œrodowisk inteligenckich, wykonujšcych zawody zaufania publicznego. Apel złożony na ręce Bogdana Borusewicza, marszałka Senatu RP, otrzymali też Donald Tusk, prezes Rady Ministrów, Kazimierz Kleina, przewodniczšcy Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP oraz Marek Ziółkowski, przewodniczšcy Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP. Zobacz: Apel do senatorów RP
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL