Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Nie te wybory, nie ta kampania

Konrad Niklewicz
Rzeczpospolita
Ani dziœ, ani jutro Parlament Europejski nie będzie zajmował się organizacjš służby zdrowia w Polsce. Tymczasem politycy PiS, którzy uczynili z tego temat swej kampanii wyborczej, najwyraŸniej wierzš, ?że „ciemny lud to kupi" – podkreœla doradca Platformy Obywatelskiej.
Œwiętym prawem każdej partii jest to, żeby dowolnie wybrać temat kampanii wyborczej. Œwiętym prawem obywatela jest odrzucić przekaz, który nie ma nic wspólnego z wyborami. Największa partia opozycyjna chyba już podjęła decyzję. Głównym tematem jej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego będzie służba zdrowia w Polsce. Tematami wspomagajšcymi: „Smoleńsk" i antyniemieckie fobie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Politycy Prawa i Sprawiedliwoœci najwyraŸniej wierzš, że – przywołujšc klasyka – „ciemny lud to kupi". Ich zdanie o wyborcach musi być naprawdę niskie, skoro na sztandarach zapisali hasło, które ze zbliżajšcymi się wyborami nie ma praktycznie nic wspólnego.

Nie zdrowie, ale energetyka

Powiedzmy wprost: tak, służba zdrowia jest ważna. Nikt tego nie kwestionuje. Ale wynik wyborów europejskich nie będzie miał wpływu na to, jak ona funkcjonuje. Z prostej przyczyny. Parlament Europejski nie ma w tym obszarze praktycznie żadnych kompetencji. Z unijnych traktatów (to fundament działania unijnych instytucji) wynika, że „definiowanie krajowych polityk zdrowotnych pozostaje wyłšcznš kompetencjš państw członkowskich. W konsekwencji działania UE nie powinny obejmować okreœlania polityk zdrowotnych ani też organizacji i œwiadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej". To cytat celowo z oficjalnej strony Komisji Europejskiej. Kandydaci do PE, których wybierzemy 25 maja, nie będš mieli wpływu na to, czy w szpitalach i przychodniach skrócš się kolejki. Nie oni będš decydować o reformie NFZ, zasadach refundacji leków albo o nowych formach ubezpieczenia zdrowotnego. Będš mieli natomiast wpływ na inne sprawy, równie dla Polski ważne. Jednš z nich będzie europejska polityka energetyczna. Za kilka miesięcy Komisja Europejska ma przedstawić projekt zmian, który pozwoli całej UE bardziej uniezależnić się od dostaw rosyjskiego gazu i ropy. Polski rzšd od kilku dni forsuje swojš koncepcję unii energetycznej, opartej na szeœciu filarach. Jeżeli Polsce uda się nakłonić Komisję Europejskš (oraz pozostałe rzšdy) do poparcia swojej koncepcji, konieczna będzie odpowiednia modyfikacja w wielu unijnych dyrektywach i rozporzšdzeniach. I to jest sprawa, którš europosłowie na pewno się zajmš. Tu Parlament Europejski (podobnie jak Komisja i Rada Unii Europejskiej) ma szerokie kompetencje. Warto pamiętać, że od czasu wejœcia w życie traktatu lizbońskiego wpływ PE na stanowienie prawa w Unii Europejskiej jest równy Radzie reprezentujšcej rzšdy. Polscy europosłowie będš więc musieli wykazać się umiejętnoœciš dbania o polskie interesy, zawierania sojuszy z europosłami z innych krajów, budowania argumentacji i przekonywania.

Kogo wystawia opozycja?

Platforma Obywatelska do tej nadchodzšcej walki wystawia m.in. profesora Jerzego Buzka, byłego przewodniczšcego Parlamentu Europejskiego, a ostatnio – autora ważnego raportu Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiej wspólnoty energetycznej. Kogo wystawia opozycja? Posła Karola Karskiego? Parlament Europejski nie zajmuje się prostowaniem bananów. Podejmowane tam decyzje będš miały wpływ na życie Polaków w wielu obszarach. Przekonaliœmy się o tym niedawno: przed kilkoma dniami Parlament Europejski zadecydował o zniesieniu tzw. roamingu (w uproszczeniu: dodatkowych opłat za korzystanie z własnego telefonu komórkowego za granicš). Likwidacja roamingu – w którš mocno zaangażowała się posłanka Róża Thun – to przykład decyzji, z której obywatele Europy korzystajš bezpoœrednio. Ale tylko jeden przykład. Zasady wykorzystania funduszy europejskich, reforma wspólnej polityki rolnej, unijne prawo zamówień publicznych, unijne przepisy dotyczšce delegowania pracowników do pracy za granicš – to kolejne konkrety. Sprawy, którymi nasi polscy europosłowie będš musieli się zajšć. Natomiast ani dziœ, ani jutro Parlament Europejski nie będzie zajmował się organizacjš służby zdrowia w Polsce. Nie te wybory, nie ta kampania. Autor jest doradcš sekretarza stanu ?Pawła Grasia i Platformy Obywatelskiej.?Był wiceministrem rozwoju regionalnego
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL