Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurowybory 2014

Ankieta "Rzeczpospolitej": Robert Jarosław Iwaszkiewicz (Kongres Nowej Prawicy, miejsce 1, okręg nr 12, dolnoślšsko-opolski)

Na pytania "Rzeczpospolitej" odpowiada Robert Jarosław Iwaszkiewicz, kandydat do Parlamentu Europejskiego z listy Kongresu Nowej Prawicy.
1. Przyszłoœć integracji. Czy Unia Europejska powinna pozostać dalej zwišzkiem państw, zmierzać w kierunku federalizacji, czy też stawać się w dłuższej perspektywie superpaństwem? Polska powinna dšżyć do maksymalnej suwerennoœci. Korzystne jest pozostanie w strefie Schengen i Europejskim Obszarze Gospodarczym. 2. Kiedy i na jakich warunkach Polska powinna przystšpić do Unii Walutowej i przyjšć Euro?
Nigdy. 3. Czy, kiedy i na jakich warunkach Polska powinna wejœć do Unii Bankowej? Nigdy. 4. Polityka energetyczna i klimatyczna. Co ważniejsze: œrodowisko czy gospodarka. Jakie powinny być polskie priorytety w sprawie bezpieczeństwa energetycznego i wspólnej polityki energetycznej UE. Czy Europa powinna być bardziej niezależna energetycznie – jak to osišgnšć. Czy Unia Europejska powinna iœć w kierunku dalszego zaostrzenia prawa ochrony œrodowiska, bez względu na koszty jakie poniosš państwa/ przedsiębiorcy? Wszelkie dotychczasowe działania klimatyczne pochłonęły olbrzymie koszty, a nie przyniosły rezultatu. Wszelkie zaostrzenia prawa œrodowiskowego ograniczajš swobodę gospodarczš, na co nie możemy się zgodzić. Polityka energetyczna krajów europejskich jest zróżnicowana i nie powinna być zmonopolizowana przez jednego dostawcę. Polska powinna korzystać z własnych zasobów i tych tradycyjnych i nowo odkrywanych np. gaz łupkowy. Bezpieczeństwo energetyczne zapewni nam tylko niezależnoœć od dostaw zewnętrznych. Niezbędne dostawy zewnętrzne powinny być zdywersyfikowane. 5. Unia gospodarcza. Jak daleko powinna sięgać współpraca gospodarcza. Czy powinno dojœć do harmonizacji podatkowej i budżetowej w ramach państw członkowskich UE? Należy znieœć wszelkie bariery gospodarcze w Europie. Wprowadzić konkurencję w sferze podatkowej państw europejskich. 6. Wspólny rynek i swoboda przepływu osób. Jakie wysiłki należy podjšć na rzecz wzmocnienia wspólnego rynku w UE? Jak przeciwdziałać coraz silniej pojawiajšcym się w UE tendencjom do ograniczenia jednej z fundamentalnych zasad UE – swobodnego przepływu osób? Wolny rynek sam znajdzie rozwišzania wzmacniajšce wspólny rynek europejski. Żadnych ograniczeń w przepływie osób, towarów i kapitału. 7. Polityka rolna. Czy należy utrzymać na obecnym poziomie pomoc dla rolnictwa w krajach UE? Czy UE powinna rozważyć innš alokację tych œrodków np. na rozwój innowacyjnej gospodarki? Nie przewidujemy żadnego wsparcia rolnictwa. 8. Budżet UE. Jak duży budżet powinna mieć Unia Europejska. Jeœli większy niż dziœ, to proszę wskazać Ÿródła dochodów (podatek europejski, podatek od transakcji finansowych, większy udział w dochodach podatkowych państw UE?). Czy powinien powstać osobny budżet strefy Euro? Budżet europejski powinien być zdecydowanie mniejszy. 9. Rozszerzenie UE. Czy opowiada się Pan/Pani za rozszerzeniem UE na nowe kraje (jeœli tak to jakie? np. Ukrainę, Mołdowę, Gruzję, Turcję), nawet kosztem zmniejszenia funduszy strukturalnych dla Polski w przyszłoœci? Unia Europejska nie jest dobrodziejstwem dla swoich członków, toteż rozszerzanie Unii na inne kraje uważam za nieodpowiednie. 10. Polityka wschodnia i polityka obronna. Jakie powinny być polskie priorytety w sprawie wspólnej polityki wschodniej Unii Europejskiej. Jakimi instrumentami powinno się posługiwać państwa i/lub Unia Europejska w celu wzmocnienia możliwoœci obronnych Polski i Unii. Nie ingerujemy w sprawy wewnętrzne innych państw. Polityka obronna powinna się opierać przede wszystkim na własnej silnej armii. 11. Polityka demograficzna. Jaka powinna być odpowiedŸ państwa i instytucji UE na pogarszajšcš się sytuację demograficznš Polski? Obecnie UE nie ma kompetencji w tej dziedzinie. Czy powinno się to zmienić czy pozostawić na poziomie krajowym? W społeczeństwach, gdzie nie ma nadmiernych obcišżeń podatkowych i przymusu emerytalnego nie ma potrzeby wprowadzania żadnych regulacji w tym zakresie. 12. Prawo rodzinne. Czy Unia Europejska powinna uzyskać większe kompetencje w obszarze prawa rodzinnego? (Dziœ Bruksela nie może narzucić niczego krajom członkowskim w tej sprawie) Czy jest Pan za liberalizacjš i ujednoliceniem prawa dotyczšcego zawierania małżeństw przez pary homoseksualne we wszystkich krajach członkowskich UE. Czy to samo powinno dotyczyć kwestii aborcji? Unia Europejska nie powinna się w żadnym wypadku wtršcać w sprawy rodzinne. Państwo nie powinno finansować zabiegów aborcyjnych. Zdecydowany sprzeciw co do regulacji prawnych zwišzków homoseksualnych.
ródło: Ankieta

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL