Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Zielony pršd będzie droższy, ale do czasu

Bloomberg
Rzšd rozpatrzy dziœ projekt ustawy o odnawialnych Ÿródłach energii. Eksperci wskazujš na błędy, a inwestorzy czekajš na nowe regulacje.
Branża zwišzana z odnawialnymi Ÿródłami energii czeka na ustawę już czwarty rok. Zapisany w niej kształt systemu wsparcia dla zielonej energetyki przesšdzi o być albo nie być dla rozwoju poszczególnych technologii. Wpłynie też na nasze portfele.

Ile zapłacimy za OZE?

Za wsparcie dla zielonej energetyki zapłacimy wszyscy w rachunkach za pršd, m.in. w postaci tzw. opłaty OZE, której wysokoœć na 2015 r. okreœlono na 2,27 zł/MWh netto. Jej rozliczaniem zajmie się specjalnie powołana spółka Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej. Jak wskazano, koszty utrzymania OREO majš w latach 2016–2020 sięgać 2,5 mln zł rocznie. Jednak w pierwszym roku będš dwukrotnie wyższe ze względu na koniecznoœć zakupu sprzętu informatycznego i wyposażenia. Koszty pokryjš konsumenci. Ale jak zauważa Kamil Baj, menedżer w grupie energetycznej EY, już teraz płacimy za rozwój zielonej energetyki. ?– Roczny koszt wsparcia OZE ze względu na niskš produkcję nie stanowi dziœ znaczšcej pozycji w naszych rachunkach. Przeciętna rodzina zużywajšca 2,5 MWh rocznie płaci z tego tytułu ok. 70 zł – szacuje Kamil Baj.
Szczegóły nowego systemu dadzš odpowiedŸ na pytanie, o ile wyższe koszty poniesie przeciętny Kowalski.

Błędne założenia

Ale oprócz opłaty OZE będš też dodatkowe koszty. Jak przewidujš autorzy projektu, w 2015 r. œrednia kwartalna cena energii będzie wynosić 220 zł za MWh, a œredni koszt zakupu 1 MWh pršdu wyprodukowanego w nowych instalacjach OZE przekroczy 362 zł. W kolejnych latach też będš różnice na korzyœć pršdu z krajowej sieci (patrz wykres). Grzegorz Wiœniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, wskazuje, że rzšd popełnił błędy, które podważajš te szacunki. Jako referencyjne dla OZE wskazano w 2013 r. koszty wyrażone w cenach bieżšcych (tzn. z uwzględnieniem inflacji) za wytworzenie 1 MWh we wszystkich Ÿródłach. Tymczasem jest to poziom adekwatny tylko dla farm wiatrowych oddanych w ub.r. i obliczony przy założeniu stabilizacji rynku zielonych certyfikatów. Co więcej, na kolejne lata zestawiono tę kwotę z cenš 1 MWh energii wyprodukowanej przez jednostki konwencjonalne, ale wyrażonš w cenach stałych, czyli bez uwzględnienia inflacji. Nie dokonano  analizy kosztów budowy nowych jednostek gazowych, węglowych (wraz z karami za emisję CO2),  jšdrowych, które sš znaczšco wyższe niż bieżšca cena energii z sieci. – Kolejnym przekłamaniem jest to, że nie uwzględniono w analizie skutków wsparcia dla OZE po 2020 r., aż do 2035 r. – argumentuje Wiœniewski. Jak twierdzi prezes IEO, od 2023 r. wszystkie odnawialne Ÿródła będš produkować pršd taniej niż jednostki konwencjonalne. – Jeœli weŸmiemy pod uwagę technologie i założymy, że prawo nie będzie ich dyskryminowało, to np.  w przypadku farm wiatrowych zrównanie w kosztach produkcji następuje już w 2021 r., a w przypadku większych elektrowni fotowoltaicznych – w 2018 r. – dodaje Wiœniewski.

Skazani na porażkę

Tyle że ta ostatnia technologia może nie rozwijać się w ogóle. Rzšd, chcšc jak najmocniej ograniczyć wsparcie dla  OZE, zrezygnował z tzw. zielonych certyfikatów na rzecz aukcji. Ten, kto zaoferuje w nich najniższš cenę za 1 MWh, otrzyma gwarancję na zakup przez 15 lat. –  Ustawodawca, proponujšc organizację aukcji, w których szanse na zwycięstwo majš przede wszystkim technologie o niskich kosztach operacyjnych, ograniczył szanse dla firm chcšcych produkować energię ze słońca czy w biogazowniach. Przy wskazanej wysokoœci wsparcia poradzš sobie tylko farmy wiatrowe i jednostki opierajšce się na współspalaniu – twierdzi Michał Siembab, dyrektor generalny Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej. Nie wierzy, by ustawa w sposób skuteczny ograniczyła współspalanie. Znaleziono bowiem furtkę, by nadal dotować tę technologię.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL