Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Odszkodowania nie pokryły strat firm

Dwóch przedsiębiorców z Torunia domaga się w Europejskim Trybunale Praw Człowieka zasšdzenia od Polski ponad 7 mln euro za skutki wywłaszczenia.
Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjšł skargę do rozpoznania. 7 mln euro zadoœćuczynienia to różnica między wartoœciš obu przedsiębiorstw, okreœlonš w opinii rzeczoznawcy majštkowego na 35,6 mln zł, a kwotš 4,6 mln zł odszkodowań. W skardze do ETPCz właœciciele dwóch toruńskich firm twierdzš, że nie otrzymali kwot adekwatnych do poniesionych strat.
– Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz tzw. specustawy drogowej ograniczajš odszkodowanie jedynie do nieruchomoœci. Tymczasem należałoby uwzględniać nie tylko wartoœć gruntu i budynków, ale także rzeczywiste szkody – mówi radca prawny Artur Kołcz z kancelarii Ostrowski i Wspólnicy w Toruniu, reprezentant przedsiębiorców w ETPCz.

Rzeczywiste szkody

Te szkody to np. utrata pozycji rynkowej, produkcji i zysków, wydatki zwišzane ze zwolnieniami pracowników, przeniesieniem i likwidacjš urzšdzeń produkcyjnych. Wypłacone odszkodowania tego nie uwzględniały. W rezultacie jedna z firm upadła, a druga musiała zmienić profil działalnoœci i zwolnić połowę pracowników. Firmy Prostyr s.j. Chojnowski i Termbud s.j. Skowroński funkcjonowały od 2000 r. Prostyr produkował styropian, Termbud ocieplał. Wywłaszczenie nastšpiło na podstawie decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego z 2007 r. o lokalizacji nowej drogi wraz z mostem przez Wisłę. W grudniu 2008 r. wojewoda ustalił odszkodowanie za wywłaszczone grunty i budynki: dla Termbudu 4,5 mln zł, a dla Prostyru – 45,9 tys. zł. Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie, do którego poskarżyli się przedsiębiorcy, uznał, że odszkodowanie za prawo użytkowania wieczystego i własnoœć budynków, ustalone zgodnie z operatem szacunkowym według rynkowych cen nieruchomoœci, jest pełne i słuszne, zgodne z art. 21 konstytucji. Ewentualna szkoda będšca skutkiem wywłaszczenia nie mogła być uwzględniona w decyzji odszkodowawczej. Organy administracji nie majš podstaw prawnych do orzekania o odszkodowaniu za przedsiębiorstwo i ewentualne szkody zwišzane z jego likwidacjš bšdŸ przeniesieniem. Naczelny Sšd Administracyjny oddalił skargę kasacyjnš. W 2011 r. spółka Prostyr została rozwišzana przez jej wspólników i wykreœlona z KRS. W skardze do Trybunału Konstytucyjnego przedsiębiorcy twierdzili, że to przepisy ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz tzw. specustawy drogowej pozbawiły ich możliwoœci odszkodowania za uszczerbek w majštku ich przedsiębiorstw.

Pole do regulacji

TK odmówił jednak nadania skardze biegu, a w lipcu 2013 r. nie uwzględnił zażalenia przedsiębiorców. Uznał, że istniejšcy stan prawny gwarantuje właœcicielom wywłaszczonych nieruchomoœci uzyskanie ekwiwalentnego œwiadczenia pieniężnego. Skargę przyjšł natomiast do rozpoznania Trybunał w Strasburgu i dwa tygodnie temu zwrócił się do polskich władz o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. Nie ulega wštpliwoœci, że jest to sprawa ważna, a orzeczenie ETPCz może wyznaczać kierunek ewentualnej zmiany przepisów. „Roszczenie odszkodowawcze powinno obejmować szkody powstałe wskutek wywłaszczenia nieruchomoœci, zwła-?szcza wynikajšce z przerwy w działaniu i przeniesienia w inne miejsce przedsiębiorstwa, zakładu lub gospodarstwa rolnego" – pisaliœmy w Białej Księdze podsumowujšcej naszš akcję „Uproœćmy przepisy dla firm" z 2013 r. Adw. Rafał Dębowski ocenia, że obecne przepisy nie pozwalajš na pełne naprawienie szkody. Jego zdaniem, gdy wartoœć szkody przekracza wartoœć wywłaszczonych nieruchomoœci, należałoby wprowadzić odszkodowanie uzupełniajšce, którego można by dochodzić przed sšdem.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL