Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Styl życia

Personal branding: jak świadomie budować markę?

ROL
Personal branding to w Polsce wcišż doœć mało znane okreœlenie. Generalnie kojarzone jest raczej z przestrzeniš politycznš niż z innymi sferami życia publicznego. Jednakże w kręgach biznesowych coraz częœciej mówi się o potrzebie kreowania własnego wizerunku, który może stanowić doskonały œrodek do realizacji wyznaczonych celów – także tych zwišzanych ze wzrostem wyników sprzedażowych.
Dlaczego personal branding jest istotny? Olbrzymia konkurencja na rynku gospodarczym wymusza, w celu podniesienia konkurencyjnoœci firmy oraz własnych działań, sięganie do narzędzi, które dotychczas zarezerwowane były wyłšczenie dla osób z kręgów rozrywki czy polityki. Takim przykładem jest personal branding polegajšcy na tworzeniu własnej marki – czyli na traktowaniu siebie jako obiektu podlegajšcego prawom marketingu. Stworzenie własnej marki jest bez wštpienia długim procesem, jednak wraz z okreœleniem głównych celów oraz narzędzi staje się praktycznym sposobem na przedstawienie siebie w sposób, który wywoła u adresata działań oczekiwane reakcje. Staropolskie przysłowie "jak cię widzš, tak cię piszš" okazuje się także w biznesie prawdš absolutnš zwłaszcza obecnie – w czasie, kiedy wszystko odbywa się niezmiernie szybko, a odbiór człowieka jest najczęœciej jedynie powierzchowny. Dlatego doœć łatwo można sprawić, aby inny postrzegali nas takimi, jakimi chcielibyœmy dla nich być. Korzystajšc z odpowiednich narzędzi, możemy spowodować, że partnerzy biznesowi będš postrzegać nas jako specjalistów w swojej dziedzinie, osoby godne zaufania czy liderów zespołów.
Odpowiednie szkolenia, takie jak „BšdŸ Mistrzem Sprzedaży – Personal Branding i Budowanie Więzi z Klientem" organizowane przez Akademię C.U.D. z pewnoœciš będš pomocne przy tworzeniu własnego wizerunku. Takie szkolenie sprzedażowe dostarczš właœciwych narzędzi ułatwiajšcych kreowanie własnego wizerunku. Przecież odpowiedni personal branding w sprzedaży jest kluczem do właœciwego z punktu widzenia osišganych korzyœci budowania trwałych relacji z klientami gwarantujšcych co najmniej stały i równomierny poziom realizacji planów sprzedażowych.   Jak budować własnš, niepowtarzalnš markę? Bez wštpienia wszelkie działania nakierowane na tworzenie własnego personal brandingu muszš być realizowane niezwykle œwiadomie i w sposób przemyœlany. Sam proces tworzenia marki wykonywany jest według prostego schematu polegajšcego na przekazywaniu komunikatu za pomocš okreœlonych narzędzi w celu otrzymania oczekiwanej reakcji odbiorców. Proces budowania własnej marki musi opierać się o rzetelnš analizę tego, czym dysponujemy, i tego, co chcemy uzyskać. Bezwzględnie konieczne jest w nim wykorzystanie wszystkich mocnych stron i unikanie słabych elementów naszej osobowoœci przy jednoczesnym zachowaniu prawdy o sobie. Warto, jeœli nie do końca orientujemy się w temacie, skorzystać ze szkoleń z umiejętnoœci sprzedażowych, które pomogš przeprowadzić nas przez cały proces budowania marki. Nie ulega wštpliwoœci, że personal branding odnosi się do tworzenia zarówno wizerunku całej firmy, jak i poszczególnych jej pracowników. Warto jednakże nadmienić, że zaburzanie wizerunku poszczególnych pracowników skutkuje bezpoœrednio zaburzeniem wizerunku całej firmy. Stšd też wniosek, że stosownym szkoleniom powinni podlegać ci pracownicy, którzy majš stycznoœć z klientem i swojš osobš budujš znaczenie i markę przedsiębiorstwa.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL