Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Trybunał: zabrane przed laty grunty nie do oddania

Osoby wywłaszczone pod autostrady będš mogły żšdać wypłaty pieniędzy na poczet odszkodowania
Fotorzepa, Bartosz Jankowswki Bartosz Jankowswki
Gminy nie muszš zwracać gruntów wywłaszczonych przed 90. rokiem, jeżeli planowany cel zrealizowały póŸniej. To skuteczna tama przed falš wniosków.
Trybunał Konstytucyjny uznał wczoraj za niekonstytucyjny przepis o zwrocie nieruchomoœci wywłaszczonych  przed wieloma laty. –  To bardzo ważne rozstrzygnięcie. Zamyka drogę do  domagania się zwrotu nieruchomoœci.  Zdarza się, że spadkobiercy dawnych właœcicieli  chcš, by gmina oddała im  grunt  zabrany nawet przed 80 laty – wskazuje Mirosław Gdesz, sędzia Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie, którego pytanie prawne rozpatrywał  wczoraj Trybunał Konstytucyjny.

Czy boisko do zwrotu

12 maja 2011 r. WSA  rozpatrywał sprawę  zwrotu częœci nieruchomoœci wywłaszczonej w 1975 r. Chodzi o działkę w warszawskim Wilanowie. Miało tam powstać osiedle mieszkaniowe. Tak się jednak nie stało. Wiele lat póŸniej, bo w latach 90. ubiegłego wieku, wybudowano na niej zaplecze sportowe szkoły przy ul. Gubinowskiej.
Następczyni prawna dawnych właœcicieli zażšdała zwrotu działki. Starosta w Piasecznie zdecydował się przychylić do jej proœby i wydał decyzję o zwrocie. Powołał się przy tym na art. 137 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami. Przewiduje on, że jeżeli upłynęło dziesięć lat od daty, kiedy decyzja stała się ostateczna, a cel nie został zrealizowany, to nieruchomoœć powinno się oddać. Warszawski WSA nie podzielił zdania starosty. Według niego regulacja, na którš się powoływał, weszła w życie 22 wrzeœnia 2004 r. Szkołę zaœ wybudowano w latach 90., kiedy tego przepisu jeszcze nie było. Dlatego sšd powzišł wštpliwoœć, czy można stosować go wstecz. Postanowił więc zawiesić sprawę i skierował pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Chodziło mu o to, czy art.  1 pkt 89 lit. a nowelizacji  z 28 listopada 2003 r. ustawy o gospodarce nieruchomoœciami w zw.  z art. 19 tej noweli w zakresie, w jakim nakazuje stosowanie nowego brzmienia art. 137 ust. 1 pkt 2,  jest zgodny z konstytucjš. Według WSA przepis ten narusza art. 2 konstytucji. Pozwala bowiem stosować prawo wstecz, a to, co do zasady, jest niedopuszczalne. Poza tym regulacja ta narusza art. 165 konstytucji dotyczšcy ochrony mienia samorzšdu terytorialnego.

Prawo nie działa wstecz

Trybunał Konstytucyjny uznał wczoraj niekonstytucyjnoœć   art. 137 ust. 1 pkt 2 ustawy  o gospodarce nieruchomoœciami w brzmieniu  obowišzujšcym od 22 wrzeœnia 2004 r.,  a nie, tak jak chciał sšd administracyjny, przepis  nowelizacji z 28 listopada 2003 r. Według Trybunału  wspomniane uregulowane  zakresowo narusza ustawę zasadniczš. Na  podstawie tego przepisu nie można się domagać  zwrotu nieruchomoœci wywłaszczonych przed rokiem 90. przez Skarb Państwa, a następnie skomunalizowanych, jeżeli   do 22 wrzeœnia 2004 r.    doszło do realizacji  celu wywłaszczenia. W takim przypadku stosowanie przesłanki upływu  dziesięciu lat  jest niedopuszczalne. Jeœli natomiast  w dniu złożenia wniosku o zwrot,  a przed 2004 r. cel wywłaszczenia jeszcze nie został zrealizowany, byli właœciciele tych nieruchomoœci oraz ich spadkobiercy zachowujš ustawowe uprawnienie do żšdania zwrotu, które nabyli przed wejœciem w życie tej nowelizacji. – Wyrok Trybunału   jest bardzo korzystny dla gmin –ocenia Anna Trembecka z Urzędu Miasta w w Krakowie. Wiele nieruchomoœci pozostanie  w zasobach miasta. Zdaniem  sędziego Gdesza   po wyroku Trybunału pilnej zmiany wymaga cały art. 137, dotyczšcy zasad zwrotu  nieruchomoœci wywłaszczonych przed laty. – Do tego przepisu trzeba  wprowadzić  przedawnienie, czyli jasno wyznaczyć  czas, w którym zwrot jest dopuszczalny.

sygnatura akt P 38/11

OPINIA DLA "RZ" Rafał? Dębowski, adwokat To bardzo dobre orzeczenie. Trybunał Konstytucyjny w końcu przesšdził, że nie można do starych wywłaszczeń stosować przepisów, które weszły w życie dużo póŸniej. Działanie wstecz przepisów pogarszało przede wszystkim sytuację dużych miast, które na skutek komunalizacji weszły w posiadanie wielu takich nieruchomoœci, a następnie wybudowały na nich szkoły, przedszkola, szpitale i wiele  innych  inwestycji o charakterze użytecznoœci publicznej. Teraz zaœ muszš zwracać boiska czy częœci niezabudowanych działek. Znaczenie wyroku będzie znacznie szersze. Trybunał wyraŸnie wypowiedział się przeciwko praktyce  stosowanej nie tylko w sprawach wywłaszczeniowych, że gdy nie ma przepisów przejœciowych, stosuje się nowe przepisy wstecz.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL