Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Trzecia transza deregulacji idzie do Sejmu

www.sxc.hu
Tłumaczem będzie można zostać po licencjacie. Radcy prawni poprowadzš sprawy znaków towarowych w Urzędzie Patentowym.
Szykuje się otwarcie kolejnych zawodów. Wczoraj Rada Ministrów przyjęła tzw. trzeciš transzę deregulacji. – Chcemy  ułatwić młodym ludziom zdobycie zawodu oraz poprawić konkurencyjnoœć na rynku – tak tłumaczy powód przyjęcia trzeciej transzy deregulacji   Grzegorz Płatek z Ministerstwa   Sprawiedliwoœci. Zmiany nie podobajš się niektórym korporacjom zawodowym. Chwalš je przedstawiciele pracodawców.
– Z pewnoœciš nie jest to cudowny lek na wszystkie problemy zwišzane z bezrobociem, ale dobrze, że rzšd stara się likwidować niepotrzebne lub archaiczne przepisy – uważa  Arkadiusz Pšczka, dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP.

Które zawody pod nóż

Pełna nazwa rzšdowej propozycji to: projekt ustawy o zmianie ustaw regulujšcych warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Rzšd  zamierza otworzyć m.in. zawody finansowe, takie jak makler giełdy papierów wartoœciowych oraz towarowej, doradca inwestycyjny czy rzecznik patentowy. Uwolnione majš być także zawody techniczne zwišzane z górnictwem, geologiš, ochronš przeciwpożarowš.  Łatwiej będzie zostać tłumaczem przysięgłym, muzealnikiem czy inspektorem ds. jakoœci żywnoœci.

Makler, doradca

Rzšd zrezygnował z niektórych swoich  pomysłów. Poczštkowo proponował, by  kandydatów na maklerów  giełdy papierów wartoœciowych zwolnić z egzaminu, jeœli majš ukończone studia kierunkowe lub minimum trzy lata przepracowali pod nadzorem maklera. Ostatecznie Rada Ministrów zrezygnowała z tego drugiego zwolnienia.  Podobna zmiana dotyczy doradców inwestycyjnych. W odniesieniu do maklerów  giełdy towarowej pozostała przy pierwotnych zamierzeniach, a mianowicie  nie będš musieli zdawać żadnego egzaminu.

Tłumacz, rzecznik

Tłumaczem przysięgłym będzie mogła zostać osoba  z wykształceniem wyższym licencjackim – dziœ niezbędne jest ukończenie studiów magisterskich. Rzšd wycofał się więc z pierwotnych zamierzeń, by  do tej profesji dopuœcić już absolwentów szkół œrednich.  Podobnie jest z  zawodem rzecznika patentowego. Z  projektu został wykreœlony zapis pozwalajšcy adwokatom i radcom prawnym pracować jako rzecznicy bez odbycia aplikacji i zdania egzaminu końcowego. Pozostawiono jednak przepis dopuszczajšcy te dwie grupy zawodowe do występowania przed Urzędem Patentowym w sprawach zwišzanych z rejestracjš znaków towarowych. Mimo zmian projekt ministerstwa budzi sprzeciw œrodowiska rzeczników patentowych. – Do prowadzenia spraw znaków towarowych potrzebna jest wiedza specjalistyczna, którš rzecznicy zdobywajš w trakcie  kilkuletniej aplikacji – mówi Anna Korbela, prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.  Jej zdaniem dopuszczenie adwokatów i radców do spraw zwišzanych ze znakami towarowymi obniży poziom usług. Odmiennego zdania sš  przedstawiciele tych dwóch profesji. – Nie ma powodu, by utrzymywać sztuczne ograniczenie. Skoro dziœ możemy  takie sprawy prowadzić przed sšdami, to dlaczego nie możemy   reprezentować naszych klientów przed Urzędem Patentowym?  – pyta  adwokat Rafał Dębowski.

Prace  przy zabytku

Trzecia transza wprowadza także zmiany dla  osób kierujšcych robotami budowlanymi w zabytkowej nieruchomoœci lub pełnišcych nadzór inwestorski nad nimi.  Projekt skraca z dwóch lat do 18 miesięcy obowišzkowš praktykę dla   osób, które chcš zdobyć tego rodzaju kwalifikacje. Ponadto będzie można – w ramach wspomnianej praktyki – pracować nie tylko przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (tak jak jest obecnie), ale także przy obiektach wpisanych do inwentarza muzeum lub przy zabytkowych budynkach. Pierwsza transza deregulacji obejmujšca 51 zawodów już obowišzuje.  Drugie czytanie następnej, przewidzianej dla 91 profesji,  odbędzie się w Sejmie  w tym tygodniu.  Rzšd planuje jeszcze czwartš transzę. Jej projekt chce przygotować przy współudziale społeczeństwa. Każdy może bowiem zgłaszać swoje propozycje online. etap legislacyjny: skierowany do Sejmu
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL