Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Szybsze, ale ryzykowne procedury budowlane

Nowe prawo budowlane: procedury budowlane będš szybsze, ale i ryzykowne
www.sxc.hu
Domy jednorodzinne będzie można budować na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia. Nie będš konieczne oœwiadczenia o zapewnieniu dostawy mediów.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju właœnie przygotowało projekt nowelizacji prawa budowlanego. Chodzi o tzw. małš nowelę dotyczšca przede wszystkim budowy i rozbudowy domów jednorodzinnych. Zdaniem resortu i urzędnicy, i budujšcy dzięki zmianom zaoszczędzš na czasie.

Inwestor decyduje

Osoba, która planuje postawienie willi, będzie miała wybór, czy chce się ubiegać o pozwolenie na budowę w starostwie, czy tylko zgłosi zamiar budowy. Takš możliwoœć uzyska jednak pod warunkiem, że planowana inwestycja nie będzie oddziaływała na działki sšsiednie. Jeżeli taki wpływ będzie wywierać, bez pozwolenia się nie obędzie. Obszar oddziaływania okreœli projektant w projekcie budowlanym. Urzędnik jednak zweryfikuje jego ustalenia.
I w wypadku zgłoszenia, i pozwolenia inwestor będzie musiał dołšczyć do wniosku te same dokumenty, m.in. projekt budowlany oraz oœwiadczenie o prawie do dysponowania gruntem. Czym więc różniš się obie procedury? Pozwolenie wymaga przeprowadzenia postępowania z udziałem stron i wydania decyzji, od której można się odwołać. 42 tys. domów jednorodzinnych rocznie będzie się budować na zgłoszenie według ministerstwa W wypadku zgłoszenia nie przeprowadza się tego typu postępowania i nie wydaje decyzji. Urzędnik sprawdza tylko przesłane dokumenty. Jeżeli w cišgu 30 dni nie zgłosi sprzeciwu, można zaczšć budowę. Mariola Berdysz, dyrektor fundacji Wszechnica Budowlana, przyznaje, że korzystajšc ze zgłoszenia, inwestor zyska na czasie. Niemniej jednak korzyœć będzie zbyt mała w stosunku do podejmowanego ryzyka. – Mimo że inwestor uzyska prawo do rozpoczęcia budowy, sšsiad będzie mógł oprotestować brak sprzeciwu starostwa – tłumaczy. W razie zaœ skutecznego protestu takš budowę wstrzyma nadzór budowlany. W wypadku pozwolenia tego zagrożenia nie ma. Inwestor będzie mógł (w razie braku innych stron postępowania poza nim) rozpoczšć budowę – tłumaczy Mariola Berdysz. Ewentualne wnioski sšsiada z tytułu pominięcia go będš skutkować wznowieniem postępowania, co oczywiœcie może, ale nie musi, wišzać się z wstrzymaniem wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Co z sšsiadem

Projekt precyzuje też, jak o planowanej inwestycji majš być informowani sšsiedzi, gdy inwestor skorzysta z procedury zgłoszenia. Budujšcy może powiesić lub postawić w widocznym miejscu tablicę z informacjami o planowanej inwestycji. Jeœli sšsiad będzie miał zastrzeżenia, zgłosi je staroœcie. Będzie można także do wniosku o budowę dołšczyć oœwiadczenia sšsiadów z informacjš, że wiedzš o jego zamierzeniach. W tym wypadku sšsiad też będzie mógł się poskarżyć.

Dom widmo ?bez mediów

Ministerstwo chce też zrezygnować z formalnoœci dołšczania do projektów budowlanych oœwiadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru œcieków oraz o warunkach przyłšczenia budynku do sieci wodocišgowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. Przestanie już być potrzebne oœwiadczenie zarzšdcy drogi o możliwoœci połšczenia działki, na której został wzniesiony budynek, z drogš publicznš. Tu jednak z wyjštkami. Dla dróg krajowych i wojewódzkich takie uzgodnienia nadal będš konieczne. Z tš zmianš, według Marioli Berdysz, wišże się spore ryzyko. 30 dni krócej, według resortu, będzie trwało załatwianie formalnoœci przed rozpoczęciem budowy – Inwestor wybuduje obiekt, a póŸniej przedsiębiorstwo, np. wodocišgowe, odmówi przyłšczenia do sieci. I w efekcie będzie stał budynek widmo. Bez potwierdzenia przyłšczenia do mediów nie załatwi się bowiem formalnoœci końcowych zwianych z rozpoczęciem użytkowania budynku – wyjaœnia. Zdaniem mecenasa Rafała Dębowskiego, nabici w butelkę mogš być przede wszystkim kupujšcy domy od deweloperów. – Taka osoba podpisze umowę, a póŸniej okaże się, że zamiast pięknej willi, kupiła dom bez bieżšcej wody albo bez dojazdu – mówi. Uproszczenia majš objšć też zakończenie budowy. Procedura zawiadomienia o zakończeniu ma dotyczyć także: warsztatów rzemieœlniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży na pięć stanowisk, obiektów magazynowych (składów, chłodni, hangarów, wiat). Obecnie trzeba uzyskać w powiatowej inspekcji nadzoru budowlanego pozwolenie na użytkowanie. etap legislacyjny uzgodnienia międzyresortowe
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL