Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Spore pienišdze na nowoczesność

Bloomberg
Izraelski gigant oraz polska grupa Investin stworzyły nowy fundusz. ?Do dyspozycji majš 210 mln zł na wsparcie obiecujšcych spółek technologicznych.
– Widzimy w Polsce bardzo duży potencjał. Kraj jest relatywnie duży, ma silnš i zdrowš fundamentalnie gospodarkę. Może tu powstać wiele ciekawych projektów technologicznych, a przy naszym wsparciu kapitałowym mogš się one rozwijać w firmy działajšce globalnie – mówi "Rz" Rami Kalish, partner zarzšdzajšcy i współzałożyciel Pitango. To największy  izraelski fundusz venture capital, zarzšdzajšcy œrodkami o wartoœci ok.1,6 mld dol. Od chwili założenia w 1993 r. zainwestował w ponad 180 spółek technologicznych. Wczoraj wspólnie z polskš grupš Investin utworzył nowy fundusz Pitango Investin Ventures.  Będzie on dysponował łšcznie kwotš ok. 210 mln zł. Ponad połowę zapewni Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Sprzedaż lub giełda

Na razie szczegóły potencjalnych inwestycji nie sš znane.  - Przeprowadziliœmy analizy, które jednoznacznie wskazujš, że Polska jest ciekawym rynkiem i można tu znaleŸć dużo ciekawych projektów, które można następnie rozwinšć w międzynarodowe biznesy - podkreœla Daniel M. Star, partner w  Pitango Investin Ventures. Jak wskazuje Kalish, przy założeniu, że w jednš firmę œrednio inwestuje się 2-3 mln dolarów, można oszacować że w trakcie trwania projektu nowy fundusz mógłby wesprzeć ok. 25 podmiotów. Mogš być na różnym etapie rozwoju.
– Najpierw mogš działać lokalnie, potem wejœć na inne rynki Europy i œwiata. Taki proces doprowadzenia start-upu do firmy działajšcej globalnie oczywiœcie wymaga czasu. Nie ma tu jednej reguły. Możemy założyć, że będzie to kilka lat – mówi Kalish. Jeœli przeœledzimy historię wychodzenia z inwestycji przez Pitango, to widać że zasadniczo sš dwie opcje. ?– Sprzedaż jednemu z liderów z branży hi-tech (w trakcie naszej historii były to już m.in. Apple, IBM, Intel, Cisco, Microsoft) lub upublicznienie spółki i wprowadzenie jej na giełdę – wskazuje Kalish. Gros spółek, które izraelski fundusz miał w portfelu, jest już notowanych na rynku Nasdaq.

Rzšd pomoże

Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uważa, że wspólne inwestowanie œrodków publicznych i prywatnych, połšczone z zaangażowaniem funduszy inwestycyjnych, otwiera niespotykane dotšd możliwoœci. Spodziewa się, że za 3-4 lata będziemy œwiadkami wejœcia polskiej spółki na Nasdaq. Pitango ma duże doœwiadczenie w partnerstwie publiczno-prawnym. - Chcemy to doœwiadczenie wykorzystać również na polskim rynku - podkreœla Kalish. Przedstawiciele funduszu podkreœlajš też, że polska gospodarka udowodniła swojš odpornoœć na zawirowania - rosła  mimo kryzysu i spowolnienia w Europie. Nie bez przyczyny Pitango zdecydowało się na współpracę z grupš Investin. - Mamy duże doœwiadczenie w akceleracji i komercjalizacji polskich projektów technologicznych, w szczególnoœci w identyfikowaniu pomysłów o dużym potencjale i wspieraniu ich rozwoju od samego poczštku - podkreœla Piotr Koral, prezes grupy Investin. Dodaje, że od lat współpracuje ona z uczelniami wyższymi, oœrodkami naukowo-badawczymi i biznesem. - Bazujšc na tych doœwiadczeniach pozytywnie oceniamy skalę i jakoœć możliwoœci biznesowych sektora technologicznego w Polsce - mówi. Nowy fundusz będzie inwestował w spółki z różnych branż, m.in. w software, hardware, internet i media, aplikacje mobilne, bezpieczeństwo sieci i  urzšdzenia medyczne. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki, k.kucharczyk@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL