Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Pierwszy raz sšd podważył własny wyrok

www.sxc.hu
NSA uwzględnił skargę o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia. To precedens.
Do tej pory nikomu ze skarżšcych nie udało się skutecznie podważyć prawomocnego orzeczenia w trybie skargi o stwierdzenie jego niezgodnoœci z prawem. Mimo że od czasu wprowadzenia tej szczególnej procedury, tj. od 10 kwietnia 2010 r., co roku do sšdu trafia kilkadziesišt takich skarg. W 2012 r. – 51, w 2011 r. – 72, a w 2010 r. – 67. Ta sztuka udała się dopiero prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie dotyczšcej płatnoœci z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnoœrodowiskowych (sygn. akt II GNP 2/13).

Niska skutecznoœć

Z czego wynika tak mała skutecznoœć skarg?
– Skarga o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia ma charakter wyjštkowy – wyjaœnia Jan Czerwiński, tax manager z kancelarii DZP Domański, Zakrzewski, Palinka. – Przede wszystkim przysługuje od orzeczeń prawomocnych, których zmiana lub uchylenie w drodze innych œrodków prawnych nie były i nie sš możliwe. Jak zauważa ekspert, przesłanki stwierdzenia niezgodnoœci prawomocnego orzeczenia z prawem sš wyjštkowo restrykcyjne. A sšdy bardzo rygorystycznie ich przestrzegajš. Żeby podważyć prawomocny wyrok NSA, musi on np. rażšco naruszać prawo europejskie. – A to oznacza, że w sprawach, które nie podlegajš harmonizacji, np. w wielu obszarach CIT, ten tryb nigdy nie znajdzie zastosowania – tłumaczy Jan Czerwiński. A może to wymagania sš nierealne? – Mogłoby się tak wydawać, zwłaszcza że ta specjalna procedura obowišzuje już kilka lat, a jej skutecznoœć jest prawie zerowa – zauważa Dariusz Malinowski, doradca podatkowy, partner w kancelarii KPMG.

Nadzwyczajny œrodek

Dodaje jednak, że może ustawodawca nie chciał wprowadzać dodatkowej, trzeciej instancji do procedury sšdowoadministracyjnej. – Ustawodawca założył, że wyroki podważajšce prawomocne orzeczenia będš zapadać w wyjštkowych sytuacjach – podkreœla Malinowski. Stanowisko to w pełni potwierdza sędzia NSA Janusz Drachal. – Skarga o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem to nadzwyczajny œrodek zaskarżenia. Jego wprowadzenie do procedury sšdowoadministracyjnej było œciœle zwišzane z procesem integracyjnym z Uniš Europejskš, a także z konstytucyjnymi gwarancjami odszkodowania – wyjaœnia sędzia Drachal. Jego zdaniem fakt, że na razie jedna skarga okazała się skuteczna, œwiadczy o jakoœci orzekania przez sšdy administracyjne. – Oczywiœcie takich skarg jest wiele, ale skarżšcy muszš pamiętać, że nie jest to trzecia instancja – zastrzega. Czy gra jest zatem warta œwieczki? Eksperci nie majš wštpliwoœci, że tak. – Uwzględnienie tej szczególnej skargi w postępowaniu sšdowoadministracyjnym to niezwykle istotny argument dla sšdu cywilnego. A to przed nim skarżšcy może dochodzić odszkodowania – tłumaczy Marcin Grzelecki radca prawny, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Leœnodorski, Œlusarek i Wspólnicy. Uzyskanie takiego orzeczenia w sšdzie administracyjnym praktycznie w 100 proc. gwarantuje orzeczenie odszkodowania w sšdzie cywilnym.

Dwa lata na skargę

- Procedurę skargi o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia sšdu administracyjnego reguluje dział VIIa Prawa o postępowaniu przed sšdami administracyjnymi. - Skargę od prawomocnego orzeczenia wojewódzkiego sšdu przysługuje co do zasady, gdy przez jego wydanie została stronie wyrzšdzona szkoda, a zmiana lub uchylenie orzeczenia w drodze innych przysługujšcych œrodków nie było i nie jest możliwe. - Od orzeczeń NSA skarga przysługuje tylko, gdy niezgodnoœć ?z prawem wynika z rażšcego naruszenia prawa Unii Europejskiej. - Skargę wnosi się do sšdu, który wydał zaskarżone orzeczenie, ?w cišgu dwóch lat od dnia jego uprawomocnienia się. Podlega ona opłacie stałej. - Od tego samego orzeczenia można wnieœć tylko jednš skargę. Rozpoznaje się jš na posiedzeniu niejawnym, chyba że ważne względy przemawiajš za wyznaczeniem rozprawy.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL