Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Cel użytkowania trudny do zmiany

Najczęstszš jednak praktykš jest zmiana celu użytkowania w pozwoleniu na budowę.
Fotorzepa, RP Radek Pasterski
Niektóre miasta nie chcš zmieniać przeznaczenia swoich działek, inne każš sobie za to słono płacić.
Przepisy nie regulujš wprost  kwestii zmiany celu użytkowania wieczystego. W praktyce gminy  postępujš więc różnie. Kraków i Warszawa dopuszczajš tego rodzaju zmianę. –  Jest to możliwe  w dwóch wpadkach: gdy sam użytkownik wieczysty wystšpi z wnioskiem w tej sprawie, albo gdy na terenach pozbawionych miejscowego planu uda  mu się uzyskać warunki  zabudowy uwzględniajšce nowe przeznaczenie – mówi Anna Trembecka z Urzędu Miasta w Krakowie.
Ale coœ za coœ. Za zmianę celu  użytkownik wieczysty musi  w tych miastach słono zapłacić. W Krakowie opłata wynosi 25 proc. wartoœci nieruchomoœci według  jej nowego przeznaczenia, w Warszawie 12,5 proc. różnicy  ?między wartoœciš nieruchomoœci okreœlonš dla nowego sposobu użytkowania a  dotychczasowš. Kwota ta nie może być jednak mniejsza niż 12,5 proc. aktualnej  wartoœci nieruchomoœci.

Wojna z ratuszem

Kilka lat temu z powodu opłaty deweloper poszedł na wojnę z warszawskim ratuszem. –Mój klient  kupił prawo użytkowania wieczystego nieruchomoœci komercyjnej. Następnie  chciał jš przekwalifikować na cele budownictwa mieszkaniowego – mówi adw. Rafał Dębowski, pełnomocnik dewelopera. Wówczas miasto zażšdało od niego prawie milionowej opłaty. Deweloper zapłacił, ale póŸniej wniósł skargę do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie. Zakwestionował w niej uchwałę Rady Miasta  nr XIX/634/2007, ale tylko  w tym zakresie, w jakim  przewidywała opłatę za zmianę celu, i wygrał.  W  wyroku z 28 grudnia 2010 r. Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie  uznał tę częœć uchwały za nieważnš. – Dzięki temu  deweloper mógł zażšdać zwrotu pobranej  opłaty –  wyjaœnił adw. Dębowski.   Według niego  prawo do tego miał  nie tylko deweloper, ale każdy inny użytkownik wieczysty, który na podstawie tej uchwały  zmienił cel i zapłacił. Roszczenie z tego tytułu przedawni się na poczštku marca. Podważenie ważnoœci uchwały nie na wiele jednak  się zdało. Warszawa  jak pobierała opłatę, tak  pobiera.  Teraz jednak przewiduje jš zarzšdzenie nr. 259/2011   201o r.  prezydent Warszawy.

Dura lex

Całkowicie inne podejœcie do zmiany celu majš włodarze Gdańska. Tam obowišzuje bezwzględny zakaz. –  Użytkownik wieczysty zawierajšc  umowę ustanawiajšce to prawo, godził się na realizację konkretnego celu. Nie widzę powodu, dla którego miasto miałoby póŸniej iœć mu na rękę i zmieniać kwalifikację  – uważa  Wiesław Bielawski, wiceprezydent Gdańska. Wiceprezydent Bielawski przyznaje, że były próby wywierania nacisków  tej sprawie. Chodzi o gdańskie kluby sportowe, które otrzymały grunty na cele sportowe, a póŸniej usiłowały je przekwalifikować na komercyjne.  Nic jednak nie wskórały.

Zazwyczaj ?w  pozwoleniu

Najczęstszš jednak praktykš jest zmiana celu użytkowania w pozwoleniu na budowę. –Wtedy zmiana kwalifikacji jest  automatyczna i bezpłatna. Najczęœciej tak postępujš starostowie, natomiast tam, gdzie pozwolenia wydajš prezydenci miasta na prawach powiatu, taka praktyka jest rzadka. W większych miastach bardziej pilnujš, by nie dochodziło do rozdŸwięku  między umowami ustanawiajšcymi  użytkowanie a tym, co  póŸniej widnieje w pozwoleniu. Zdaniem  Mirosława Gdesza, prawnika specjalizujšcego się w gospodarce nieruchomoœciami  słusznie postępuje  Gdańsk. –   Ustawa o gospodarce nieruchomoœciami nie dopuszcza zmiany celu. Jedynie w art. 73 ust. 2 pozwala na   zmianę stawki  opłaty rocznej – twierdzi M. Gdesz.   Jego zdaniem  bezprawne jest również pobieranie opłat przez niektóre miasta oraz zmiana celu w pozwoleniu na budowę. Inaczej na ten  problem patrzy  adw. Rafał Dębowski. Według niego należy w tym wypadku stosować wykładnię rozszerzajšcš. – Skoro  ustawa o gospodarce nieruchomoœciami  dopuszcza zmianę opłaty rocznej z tego tytułu, oznacza to,  że ustawodawca nie ma nic przeciwko  temu, by doszło do zmiany celu użytkowania wieczystego. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki r.krupa@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL