Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Nauka rodem z NRD

Wszyscy chcemy żyć w społeczeństwie ludzi myœlšcych ?i logicznie argumentujšcych. Jeœli tego zabraknie, mamy do czynienia z hordš, która ma instynkty i emocje, ?ale nie potrafi ich zwerbalizować.
Pan swojš edukację zaczynał od fizyki, z zawodu jest pan reżyserem i scenarzystš, ale po drodze studiował pan filozofię. Po co?

Krzysztof Zanussi, reżyser:
Filozofię z założenia studiuje się po nic. Bo to nie jest nauka praktyczna. Ona służy zrozumieniu œwiata. Dlaczego w moim życiu pojawiła się filozofia, to już jest inne pytanie.

Ale równie ciekawe.

To wzięło się z zawiedzionej miłoœci do fizyki. Żeby było jasne, ja wcišż żywię do niej płomienne uczucie, ale nie jest ono odwzajemnione. Po paru latach studiowania doszedłem do wniosku, że nie mam szans na wybitnoœć. I wtedy wybrałem filozofię, co dało mi szansę na złapanie oddechu, na przemyœlenie, czym powinienem się w życiu zajšć. Trafiłem zresztš najlepiej, jak było można, bo na Uniwersytet Jagielloński, gdzie był jedyny w owym czasie między Łabš i Władywostokiem wydział, na którym nie dominowali marksiœci. Filozofiš kierował wtedy Roman Ingarden, œwiatowej sławy fenomenolog, na roku byłem m.in. z prof. Karolem Tarnowskim, a moim starszym kolegš był tam Józef Tischner. Doprawdy, trudno o lepsze towarzystwo.

Studiowanie filozofii nie było stratš czasu? Przecież mógł pan w tym czasie robić filmy, zarabiać, wspinać się po szczeblach kariery, a zamiast tego czytał pan Arystotelesa.

Robiłem filmy amatorskie, a co do kariery to, oczywiœcie, chciałem coœ w życiu osišgnšć, nie wiedziałem tylko, w jakiej dziedzinie. I po to była mi potrzebna filozofia. W liœcie w obronie filozofii, pod którym się pan podpisał, dużo miejsca poœwięcono kwestii płatnoœci za drugi kierunek studiów. Zdaniem ponad stu wybitnych intelektualistów, którzy sš sygnatariuszami tego apelu, właœnie to niszczy wydziały humanistyczne. Pan może na ten temat powiedzieć coœ z własnego doœwiadczenia, bo też kiedyœ studiował na dwóch kierunkach. Oczywiœcie, wtedy o żadnych płatnoœciach nie było mowy. Uważam, że ich wprowadzenie to wielki błšd. Państwo nie powinno stawiać takiej bariery przed ludŸmi, którzy chcš studiować dla wiedzy czy przyjemnoœci. Niby dlaczego nie mieliby się uczyć wyłšcznie dla własnej satysfakcji? Tylko uniwersytet, który oferuje możliwoœć zgłębiania czystej nauki, właœciwie wypełnia swojš misję. Akademia nie może być fabrykš magistrów ani szkołš zawodowš. Doskonale rozumiem, że jest plaga wiecznych studentów, w których wymierzony jest ten przepis. To nie powinno jednak dotyczyć filozofii, bo jš studiuje się wyłšcznie dla przyjemnoœci. Lista tych, którym to umożliwiono i którzy dobrze się przysłużyli społeczeństwu, jest bardzo długa.
Choć parę przykładów w drugš stronę też by się znalazło. To znaczy? Myœlę o wyznawcach Marksa i Hegla, którzy uwierzyli w dziejowš koniecznoœć. Dobrym przykładem jest tu bohater „Zniewolonego umysłu" Tadeusz Kroński, „Tygrys", który w słynnym liœcie do Czesława Miłosza napisał: „my sowieckimi kolbami nauczymy ludzi w tym kraju myœleć racjonalnie". Każdy może iœć na służbę ideologii bez względu na wykształcenie, ale wœród absolwentów dobrych studiów filozoficznych nie zdarza się to zbyt często. Bo ideologicznoœć wymaga wyzbycia się nawyku krytycznego myœlenia, którego uczy filozofia. Czy można powiedzieć, że studia filozoficzne były panu do czegoœ potrzebne? Trzeba w tym wypadku odrzucić kryterium przydatnoœci. Gdybym nie studiował filozofii, byłbym po prostu  innym człowiekiem. W pracy reżysera to mi nawet przeszkadza, bo często formułuję sšdy abstrakcyjne, które w sztuce, a już zwłaszcza w kinie, należy omijać. Muszę się strzec, żeby nie można było dopatrzyć się tego w dialogach, które piszę do filmów. W sztuce filozofia przeszkadza, a w życiu? Pomaga. Dla rozwoju intelektualnego człowieka jej studiowanie może mieć znaczenie decydujšce. Uważam wręcz, że powinniœmy, tak jak mój ojciec i dziadek, uczyć się filozofii w szkole œredniej. I tak to wyglšda w dobrych szkołach w najlepiej rozwiniętych krajach œwiata. Jeżeli nasze życie publiczne toczy się dziœ w języku tabloidów, to m.in. z powodu słabego wykształcenia filozoficznego naszych elit. Z niedostatku myœlenia pojęciowego i analitycznego? Właœnie tak. Po co panu była potrzebna filozofia, już wiemy, ale po co społeczeństwom coœ tak niepraktycznego jak filozofia? Uważam wręcz, że powinniœmy, tak jak mój ojciec i dziadek, uczyć się filozofii w szkole œredniej Wszyscy chcemy żyć w społeczeństwie ludzi myœlšcych i logicznie argumentujšcych. Jeœli tego zabraknie, mamy do czynienia z hordš, która ma instynkty i emocje, ale nie potrafi ich zwerbalizować. Niezdolnš do kompromisu i harmonijnego rozwoju oraz podjęcia cywilizacyjnych wyzwań. Tuż po odzyskaniu niepodległoœci mieliœmy przypadek Tymińskiego, który pokazał, jak bardzo jesteœmy nieodporni na demagogię. Filozofia tworzy system immunologiczny przeciwko tego typu pułapkom. Jest pan mimo wszystko optymistš w ocenie kondycji Polaków, skoro przywołuje odległy przykład Stana Tymińskiego. Obecny kształt sceny politycznej, przyzwolenie społeczne na wyniszczajšcš życie publiczne wojnę między PiS a PO to dowód, że z myœleniem analitycznym wcišż jest u nas kiepsko. Tymiński był tylko pierwszym sygnałem, że to w tę stronę idzie. Dziœ wcale nie jest lepiej. List do minister nauki powstał, gdy uniwersytet w Białymstoku zamknšł wydział filozoficzny z powodu nierentownoœci. Ale przecież żyjemy w kapitalizmie i skoro nie ma chętnych do studiowania, to może władze tej uczelni miały rację? Gdybyœmy mówili o prywatnej uczelni, to ten argument byłby trafiony. Ale przecież cały system edukacji publicznej z założenia jest nierentowny. Społeczeństwo na to łoży po to, by  kapitał wiedzy wcišż się powiększał. Bo jeœli tego nie będziemy robić, Ÿle to się dla nas skończy. „Uniwersytet, a zatem i idea upowszechnionego, publicznego oœwiecenia, powstał wokół zinstytucjonalizowanej filozofii i razem z niš też umrze. Od Arystotelesa po Wilhelma von Humboldta filozofia uzasadniała i organizowała porzšdek nauk. Jej zwišzek z uniwersytetem nie jest jednak tylko historyczny. Bez filozofii akademia spadnie do pozycji szkoły zawodowej – szkółki cechowej dla nieopłacanych stażystów zagranicznych firm". To cytat z listu, o którym już kilkakrotnie wspominaliœmy. Mocno powiedziane. Czy to nie przesada? Skšdże. Jest silny nacisk, by filozofię zastšpić dyscyplinami opisowymi, takimi jak socjologia. Żeby się wyzwolić od abstrakcyjnoœci. Widzę w tym bardzo poważne zagrożenie. To mi przypomina pomysły rodem z NRD, bo tam w podobnie utylitarny sposób podchodzono do nauki. Skończyło się to straszliwym intelektualnym wyjałowieniem wschodnich Niemiec, które cišgnie się za nimi do dziœ. Zapewne nie zwrócił pan na to uwagi, ale pod listem w obronie filozofii pański podpis widnieje między Adamem Zagajewskim, subtelnym poetš i eseistš, współtwórcš wydawanych przez Agorę Zeszytów Literackich, a prof. Andrzejem Zybertowiczem, socjologiem zwišzanym z PiS, twórcš okreœlenia „układ polityczno-biznesowy" opisujšcego czasy III RP. Jest w tym coœ symbolicznego, że osoby, które teoretycznie tak niewiele łšczy, w tej kwestii majš takš samš opinię. Cieszy mnie, że w Polsce wcišż istniejš sprawy, w których można się dogadać. Nie mam jednak pewnoœci, że to przekona minister Kolarskš-Bobińskš. Z jej deklaracji to dotšd nie wynika. Pani minister mówi o wprowadzeniu na uczelniach czegoœ w rodzaju niezbędnika inteligenta, czyli rodzaju humanistycznego pensum. To dobry pomysł? Bardzo bym się tego obawiał. Bo to pomysł na reformę nauczania filozofii, a tym nie powinien zajmować się minister. Od programu studiów humanistycznych sš fachowcy, których na uczelniach przecież nie brakuje. Po liœcie, który pan podpisał, powstały następne, w obronie kolejnych kierunków humanistycznych, takich jak filologia klasyczna czy historia. Wszędzie jest Ÿle, wszyscy naukowcy się skarżš, ale z drugiej strony mamy przecież za dużo humanistów. Nie ma dla absolwentów tych kierunków pracy i tysišce z nich kończš na zmywaku w Londynie. Może nie ma sensu bić na alarm? Miejsc pracy jest tyle, ile jest. A im więcej osób wykształconych, tym lepiej. Ja w takim myœleniu widzę spadek po totalitaryzmie. Tylko ci, którzy bojš się rewolucji, myœlš, że nadmiar osób dobrze wyedukowanych jest groŸny, a to dlatego, że łatwiej się rzšdzi ciemniakami. Bardzo dobrze, że ktoœ pracujšc na zmywaku, czyta filozofię. Mój kuzyn, były ziemianin, w najgorszych latach poprzedniego ustroju pracował jako stróż nocny. Zawsze brał ze sobš Platona, żeby go czytać, zamiast się nudzić. Dzięki temu przeżył ten czas lepiej. Czyli zgadza się pan z wyrażonš w liœcie przez filologów i historyków opiniš, że rugowanie z uczelni humanistyki będzie skutkować „ogłupieniem społeczeństwa"? Tak. To obniżanie jakoœci powszechnego myœlenia. No właœnie. Mówiliœmy, że studiowanie filozofii nie jest praktyczne. Ale może sš jakieœ praktyczne korzyœci płynšce z dobrego humanistycznego wykształcenia? Jeżeli ideałem jest piękne życie, to człowiek powinien je  przeżywać œwiadomie, a do tego wykształcenie humanistyczne wydaje mi się niezbędne.  Bo co nam zostaje w przeciwnym razie? Narkotyki? One też sprawiajš, że życie wydaje się piękne. Ale tylko się wydaje. Po co „gospodarce opartej na wiedzy", której wszyscy byœmy pewnie chcieli, kultura i humanistyczne wykształcenie? Nie wystarczy nauczyć się tajników nowych technologii? Nie wystarczy. Przez pięć czy szeœć lat wykładałem w Warszawie na Politechnice na kierunku o nazwie mechatronika. Był to czysto humanistyczny wykład, którego pomysł zaczerpnięto z uczelni amerykańskich. Usłyszałem od tamtejszych wykładowców: naszym studentom to się przyda, bo to poszerza ich horyzonty i wzmaga zdolnoœć twórczš. Automaty nic nie tworzš. Przecież naszym głównym problemem jest dziœ innowacyjnoœć, a ta wynika z bezinteresownej refleksji. Ale czy inwestujšc w humanistykę, zatrzymamy emigrację, która jest coraz bardziej dramatycznym problemem? Inwestujšc w humanistykę, inwestujemy w Polskę. Jeœli będziemy coraz lepiej wykształceni, staniemy się bardziej innowacyjni, a wtedy pojawiš się nowe miejsca pracy. Również dla humanistów. Przecież one mogš być np. w bankowoœci,  gdzie wielu ludzi ma inne wykształcenie niż księgowe. Bo tam potrzeba często osób z pomysłami i szerokimi horyzontami. Nie tylko uczelniana humanistyka, ale cała kultura polska wydaje mi się pogršżona w kryzysie. Widać to np. po tym, jak spychana jest w mediach, zwłaszcza elektronicznych, do niszy. Jest TVP Kultura, jeden czy dwa programy w TVP i tyle. Czytelnictwo mamy bardzo niskie: gazety padajš, ksišżek sprzedaje się coraz mniej. W filmie najgorszy kryzys już chyba za nami, ale wcišż nie mamy osišgnięć na miarę potencjału. Rzšdzšcym się wydaje, że zawsze sš rzeczy ważniejsze od kultury, a my jako społeczeństwo odpuœciliœmy sobie trochę po straszliwym wysiłku czasu transformacji. Mogę nawet zrozumieć, że ludzie chcš, żeby się żyło łatwo i przyjemnie. Tyle że tak się nie da. Na tym nie zbudujemy trwałego wzrostu. Społeczeństwo roœnie wtedy, kiedy ponosi wyrzeczenia, gdy próbuje przeskoczyć swoje własne osišgnięcia. To sš momenty dynamiczne. Lubię Polaków w takich czasach. Tak było przecież w okresie „Solidarnoœci". Tej pierwszej z 1980 roku i tej drugiej w 1989. Zaczęło się więc bardzo dobrze, ale potem, niestety, wyhamowało. Słusznie mówi były premier Jerzy Buzek, że partia reform osłabła po każdej ze stron politycznej barykady. Tak się dzieje, ponieważ ludzie nie chcš podejmować kolejnego wysiłku. Nie widzš żadnego zagrożenia i nie rozumiejš, że stan względnego dobrobytu nie jest dany raz na zawsze. W liœcie w obronie filozofii użyto słowa „pseudomodernizacja". W odniesieniu do nauki jest to okreœlenie bardzo trafne. Chodzi o mechaniczne przenoszenie w dziedzinie edukacji wzorów amerykańskich. W USA majš doskonały system kształcenia, więc niektórym wydaje się, że jeœli go skopiujemy, będziemy odnosili podobne sukcesy. Tyle że to typowa gorliwoœć neofity. Cała Europa tak postępuje, nie tylko my, co widać już od czasów strategii lizbońskiej. Sęk w tym, że Amerykanie tak postępujš od 250 lat, a my musimy znaleŸć własny sposób. Niestety do tej pory nie udało nam się wypracować dobrego modelu życia w społeczeństwie masowym. A zgodziłby się pan z opiniš, która wcale nie jest bardzo rzadka, że pseudomodernizacjš można nazwać to, co dokonało się w Polsce po 1989 roku? Nie. Wiele rzeczy udało nam się zrobić doœć nowoczeœnie. Problem polega na tym, że wiele rzeczy zrobiliœmy do połowy. Na przykład w dziedzinie kultury mamy do czynienia z pseudomodernizacjš. Może Polacy nie majš potrzeb kulturalnych w takim stopniu, jak byœmy sobie życzyli? Po pierwsze, potrzeby można kształcić. Po drugie, jest kwestia postawy Polaków, którzy z ogromnym trudem przetrwali ustrojowš transformację. Czy po tym wszystkim mamy jeszcze rezerwy, żeby wspišć się wyżej? Gdyby się okazało, że ich nie mamy, byłby to bardzo smutny sygnał, bo oznaczałoby to, że skazujemy się na wiecznš peryferyjnoœć. Ale mam nadzieję, że tak nie jest. Martwi mnie, że nie ma presji społecznej na uczestnictwo w kulturze i dobre wykształcenie ogólne. Snobizmy inteligenckie, które były silne w czasach PRL, niestety zanikły. Wtedy nie ulegało wštpliwoœci, co jest kulturš wysokš i że istnieje jakaœ hierarchia. Dziœ sš co do tego poważne wštpliwoœci. Do tego brak wzorców społecznych dla osób aspirujšcych do elity. Za komuny pisarze byli ważni, liczono się z ich słowami... Ba, wsadzano ich nawet do więzień i potępiano publicznie z najwyższych szczebli władzy. Akurat to może nie było przyjemne, ale jaka była wtedy waga opinii pisarzy! Na Zachodzie już wtedy niektórzy nam zazdroœcili rangi, jakš majš twórcy kultury wysokiej, ale my nie bardzo rozumieliœmy, o co im chodzi. Teraz rozumiemy. A już na sam koniec chciałem wrócić do pana przygody z filozofiš. Na co panu osobiœcie, jako reżyserowi, dobre wykształcenie humanistyczne? Wiem, że się narażę, kiedy powiem, co myœlę, ale trudno. Zawsze tworzšc filmy, myœlałem o ludziach takich jak Jan Nowak-?-Jeziorański, Leszek Kołakowski czy Władysław Bartoszewski. Byłbym, oczywiœcie, bardzo szczęœliwy, gdyby na moje filmy poszła masowa publicznoœć, ale gdyby ci, których uważałem za autorytety, powiedzieli, że to, co robię, nie jest nic warte, sukces komercyjny by mi tego nie zrekompensował. Po to, by moje filmy podobały się tym najbardziej wymagajšcym odbiorcom, wykształcenie humanistyczne było mi absolutnie niezbędne. Krzysztof Zanussi jest reżyserem i scenarzystš. Wykładowcš Collegium Civitas. Twórcš ponad 40 filmów, m.in. takich jak „Struktura kryształu", „Iluminacja", „Barwy ochronne", „Z dalekiego kraju", „Cwał" czy „Życie jako œmiertelna choroba przenoszona drogš płciowš"
ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL