Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Usługi, ceny, zarobki

Adwokaci pomogš PGP usprawnić doręczanie przesyłek

Podczas spotkania z przedstawicielami Naczelnej Rady Adwokackiej reprezentanci PGP i InPost wysłuchali co w nowym systemie doręczania przesyłek sprawia największe problemy adwokatom
www.adwokatura.pl
Naczelna Rada Adwokacka będzie współpracować z Polskš Grupš Pocztowš nad rozwišzaniem problemów z dostarczaniem przesyłek z sšdów i prokuratur.
Wczoraj przedstawiciele PGP i In Post wysłuchali, jakie - według adwokatów - sš największe bolšczki nowego systemu i zaproponowali rozwišzania. Spotkanie odbyło się w siedzibie NRA. Stronę adwokackš reprezentowali  prezes NRA Andrzej Zwara i sekretarz NRA Rafał Dębowski. Po drugiej stronie stołu zasiedli  Witold Szczurek i Rafał Brzoska, reprezentujšcy PGP i In Post. - Na rzeczywistoœć nie można się obrażać. Jeœli przez kolejne dwa kolejne lata będzie obowišzywała umowa, która powierza doręczanie przesyłek z sšdów i prokuratur Polskiej Grupie Pocztowej, to w interesie œrodowisk prawniczych, ale i całego wymiaru sprawiedliwoœci jest rozwišzanie problemów, które ujawniły się po zmianie operatora pocztowego - mówi mec. Rafał Dębowski.

Listonosze muszš polubić awizo

Przedstawiciele adwokatów zwrócili uwagę na problem częstotliwoœci doręczeń korespondencji sšdowej i prokuratorskiej. Dziœ jest ona dostarczana przypadkowo, często tuż przed zamknięciem kancelarii, co powoduje poważne kłopoty w planowaniu jej pracy. Zdaniem przedstawicieli NRA standardem powinno być codzienne doręczanie poczty, w godzinach porannych bšdŸ wczesnopołudniowych. W okresie przejœciowym za absolutne minimum uważajš doręczenie przynajmniej dwa razy w tygodniu w stałych, uzgodnionych z kancelariami dniach.
Wiele uwagi uczestnicy spotkania poœwięcili kwestii respektowania przez nowych doręczycieli prawa do awizowania korespondencji. Przedstawiciele samorzšdu adwokackiego zauważyli, że obecny system zachęca doręczycieli do przetrzymywania listów –  sš oni zainteresowani fizycznym doręczeniem korespondencji, bo wtedy więcej zarabiajš. To jednak  negatywnie wpływa na terminowoœć procedowania sšdów. - Postulowaliœmy, aby operator pocztowy wprowadził takie rozwišzania, które nie będš premiowały wyłšcznie doręczania przesyłek do ršk własnych oraz przeszkolił doręczycieli, by nie zostawiali korespondencji „na siłę" np. osobom nieupoważnionym. Zasygnalizowaliœmy również, że bardzo często doręczyciele nie zostawiajš drugiego awizo - informuje mec. Dębowski. Kolejnym problemem, na który zwrócili uwagę przedstawiciele NRA jest kwestia awizowania przesyłek w stałych, bezpiecznych i dogodnych punktach, tak by zapewnione były bezpieczeństwo przechowywania i tajemnica pocztowa. Zdaniem adwokatów konieczne sš do tego: przeszkolony personel, godziny pracy umożliwiajšce odbiór przesyłek w czasie godzin pracy kancelarii oraz godziwe warunki i stabilnoœć ustalonych miejsc odbioru korespondencji. Nie bez znaczenia jest także wprowadzenie uproszczeń w udzielaniu pełnomocnictw pocztowych do odbioru przesyłek awizowanych. Adwokaci chcš, aby było to możliwe w każdej placówce pocztowej.

Info o przesyłce w Internecie

Jakie rozwišzania problemów z nowym systemem doręczeń widzš przedstawiciele PGP i InPostu? Z ich strony padł pomysł wprowadzenia instytucji doręczycieli, których zadaniem byłoby wyłšcznie roznoszenie korespondencji kierowanej do osób wykonujšcych zawody prawnicze. Jest też propozycja wdrożenie portalu dostępnego wyłšcznie dla przedstawicieli zawodów prawniczych. Miałby służyć do informowania każdego adwokata indywidualnie o nadaniu do niego korespondencji przez sšd lub prokuraturę. Zdaniem pomysłodawców po zalogowaniu się w tym systemie każdy adwokat bezpiecznie i z wyprzedzeniem dowiadywałby się, jakiej przesyłki należy się spodziewać, kiedy i gdzie będzie ona awizowana. - To na razie pomysły. Przedstawiciele Polskiej Grupy Pocztowej i InPostu zobowišzali się, że w cišgu dwóch tygodni przedstawia nam bardziej konkretne propozycje sposobów rozwišzania zgłoszonych przez nas problemów - powiedział mec. Dębowski. Obie strony majš powołać zespół, który zajmie się koordynacjš prac nad zaproponowanymi rozwišzaniami.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL