Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Emerytura większa o 1000 zł

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Regularne odkładanie nawet niedużych kwot w długim terminie może nam znaczšco podnieœć œwiadczenie.
W kwestii przyszłych œwiadczeń emerytalnych finansiœci, ekonomiœci i specjaliœci zajmujšcy się ubezpieczeniami mówiš jednym głosem. Pracujšce obecnie pokolenia będš musiały zmierzyć się z trudnš rzeczywistoœciš, w której emerytury nie  zapewniš nawet minimum finansowego bezpieczeństwa. Nie ma co liczyć na wysokš emeryturę z ZUS i OFE. Według różnych szacunków relacja przyszłego œwiadczenia do ostatnich zarobków (tzw. stopa zastšpienia) wyniesie zaledwie ok. 30 proc. Dlatego eksperci alarmujš: bierzmy sprawy we własne ręce. Indywidualne oszczędzanie na staroœć to nie finansowa ekstrawagancja, tylko elementarna koniecznoœć.

Za mało oszczędnoœci

Jak wynika z badań, Polacy myœlš o przyszłoœci, ale oszczędzajš pienišdze głównie na najbliższy czas. Niestety nie planujemy finansów w perspektywie długoterminowej. Według raportu Prudential największy odsetek osób odkładajšcych pienišdze notuje się wœród ludzi młodych w wieku 25–34 lat (68 proc.), najmniejszy wœród osób powyżej 60. roku życia. Wœród nich zaledwie co trzeci (32 proc.) ma odłożone œrodki. W podziale na płeć oszczędnoœci deklaruje niemal 60 proc. badanych mężczyzn i zaledwie 42 proc. kobiet. W trzecim filarze emerytalnym Polacy zgromadzili ok. 13–14 mld zł, ale na lokatach bankowych majš ponad 500 mld zł. Dla porównania w otwartych funduszach emerytalnych zgromadziliœmy ponad 300 mld zł. – Z punktu widzenia oszczędnoœci emerytalnych nie jest najważniejsze, w jakiej formie sš one gromadzone, ale w jakiej skali. Gdyby przyjšć, że znaczna częœć oszczędnoœci gospodarstw domowych na lokatach bankowych ma charakter długoterminowy, z przeznaczeniem na emeryturę, to te oszczędnoœci nie wyglšdajš najgorzej – mówi prof. Filip Chybalski z Politechniki Łódzkiej. – Niestety w większoœci lokaty bankowe nie sš oszczędnoœciami długoterminowymi – tłumaczy Chybalski. Ponad połowa badanych przyznaje, że nie planuje swoich finansów w perspektywie długoterminowej. Wynika z tego, że większoœć Polaków odkłada pienišdze w banku na najbliższe wydatki, jak kupno samochodu, remont mieszkania czy wakacje. Ponadto zwykła lokata bankowa nie daje korzyœci finansowych, w tym podatkowych, które oferujš produkty trzeciofilarowe.

Czas ma ogromne znaczenie

Osoby zainteresowane zwiększeniem wysokoœci swojego œwiadczenia emerytalnego w przyszłoœci powinny zaczšć samodzielnie gromadzić dodatkowe oszczędnoœci już teraz. Im wczeœniej zaczniemy oszczędzać, tym dłużej nasze pienišdze będš pomnażane. Efekt procentu składanego pozwoli nam szybciej powiększać gromadzony kapitał. To on sprawia, że osoba, która będzie odkładać 400 zł miesięcznie, po 30 latach będzie mogła cieszyć się ponad 567 tys. zł na koncie, przy faktycznie zainwestowanych 144 tys. zł (wyliczenia przy zakładanej, doœć wysokiej, 8-proc. stopie zwrotu rocznie). Mechanizm procentu składanego polega na bieżšcym powiększaniu pracujšcego kapitału o odsetki, które w rezultacie z każdym kolejnym okresem naliczane sš od większej kwoty. Załóżmy, że wpłaciliœmy 1 tys. zł na lokatę o miesięcznej kapitalizacji odsetek i oprocentowaniu 6 proc. w skali roku. Po pierwszym miesišcu do wkładu doliczamy 1/12 rocznego oprocentowania, czyli 0,5 proc. z 1 000 zł i na lokacie jest już 1 005 zł. W drugim miesišcu znowu doliczana jest dwunasta częœć rocznego oprocentowania, ale tym razem podstawa (pracujšcy dla nas kapitał) jest już większy, dlatego zyskujemy już 5 zł i 2,5 gr. Mechanizm można przyrównać do efektu œnieżnej kuli – na kolejne odsetki pracuje nie tylko wpłacany kapitał, ale także wczeœniej narosłe odsetki, dzięki czemu generowane sš coraz większe przychody.

Młodym łatwiej

Aby podwyższyć przyszłš emeryturę o 1000 zł, nie trzeba  odkładać dużych kwot. Ale pod warunkiem, że zaczniemy odkładać pienišdze wczeœnie. – Nie trzeba dysponować dużš gotówkš. Wystarczš regularne wpłaty stosunkowo niewielkich kwot – zapewnia Krzysztof Żukowski, dyrektor sprzedaży Skandia Życie. – Odpowiednio wczeœnie podjęta decyzja o oszczędzaniu pozwoli niedużym kosztem zbudować dodatkowy kapitał, zwiększajšcy emeryturę o  1000 zł miesięcznie – dodaje. Jeœli założymy przejœcie na emeryturę w  wieku 67 lat, to w przypadku osoby 20-letniej daje to 47 lat na oszczędzanie, czyli bardzo długi okres. Trudno oczywiœcie przewidzieć, jak długo jeszcze będzie żyć osoba po osišgnięciu wieku emerytalnego. Ale możemy przyjšć założenie, że będzie chciała ona pobierać dodatkowy 1000 zł emerytury przez 15 lat. Ile musiałaby odkładać miesięcznie? – Zakładajšc 5-proc. stopę zwrotu w skali roku i pomijajšc podatki, taka osoba musiałaby zaczšć oszczędzać około 1011 zł rocznie, czyli  zaledwie 85 zł miesięcznie – wylicza prof. Chybalski. – Co roku powinna tę kwotę podnosić o odpowiedni wskaŸnik inflacji tak, aby w przyszłoœci zgromadzić kapitał umożliwiajšcy wypłaty miesięcznych kwot o realnej wartoœci odpowiadajšcej dzisiejszej kwocie 1000 zł – dodaje. Jednak przy krótszych okresach oszczędzania wysokoœć koniecznych wpłat szybko roœnie. – 30-latek musiałby oszczędzać już ok. 1771 zł rocznie, a więc  148 zł miesięcznie, a 40-latek – aż 3293 zł, czyli miesięcznie 275 zł – szacuje ekspert. Nasza emerytura może być jednak znacznie wyższa. Zaczynajšc regularnie odkładać 200 zł miesięcznie w wieku 22 lat, po przejœciu na emeryturę po 45 latach  możemy dysponować kwotš 540 tys. zł. Dzięki temu przez kolejne 20 lat możemy wypłacać sobie rentę w wysokoœci prawie 4 tys. złotych miesięcznie. Odkładajšcy niewiele więcej, np. 300 zł miesięcznie, uzbierałby do czasu emerytury 810 tys. złotych, co pozwoliłoby na dodatkowš emeryturę w wysokoœci prawie 6 tys. zł przez 20 lat. Te wyliczenia sš oparte na założeniu 6-proc. rocznej stopy zwrotu z inwestycji. Oczywiœcie w niektórych okresach byłoby to więcej, w innych mniej, ale historyczne dane pokazujš, że dywersyfikacja portfela inwestycyjnego oraz bardzo długi okres oszczędzania pozwalajš na stabilne zyski na właœnie takim poziomie.

Pracownicze Programy Emerytalne

Niedoceniony dodatek od pracodawcy Chociaż pracownicze programy emerytalne majš wiele zalet, nadal nie cieszš się zbyt dużš popularnoœciš. PPE umożliwiajš odłożenie na staroœć większych kwot w skali roku niż inne ustawowe formy dodatkowego oszczędzania, takie jak indywidualne konta emerytalne czy indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Jednak w przypadku tego produktu pojawia się jeden zasadniczy problem: to od pracodawcy, który ponosi główny ciężar finansowania programu, zależy, czy PPE zostanie utworzone. Jak wynika z danych KNF, w 2012 r. istotnie zwiększył się przeciętny stan rachunku w PPE, o 4,5 tys. zł w skali roku, do 23,8 tys. zł. Wzrosła też liczba pracowników objętych tš formš zabezpieczenia na emeryturę: o blisko 13,5 tys. Według najnowszych danych w pracowniczych programach emerytalnych oszczędza 358,1 tys. osób. Jest to jednak niewielka częœć ogółu pracujšcych w Polsce, zaledwie 2,3 proc. Jednš z form PPE sš pracownicze fundusze emerytalne. Jest to grupowa forma dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Obecnie w Polsce działa pięć takich funduszy, którymi zarzšdzajš pracownicze towarzystwa emerytalne. Jak się okazuje, udaje im się wypracować całkiem przyzwoite wyniki. Ich œrednia stopa zwrotu wyniosła w zeszłym roku 4,82 proc. Zwrot w okresie 6 lat sięga 30 proc.  

Opinie dla „Rzeczpospolitej"

Radosław Gołaszewski dyrektor departamentu zarzšdzania produktami w AXA W efekcie postępujšcych zmian demograficznych drastycznie zmniejszy się liczba ludzi płacšcych składki emerytalne i wzroœnie liczba seniorów pobierajšcych emerytury z tych składek w publicznym systemie. Będzie więc coraz mniej pieniędzy do rozdzielenia pomiędzy emerytów. Emerytury z obowišzkowego systemu w przyszłoœci mogš wynieœć tylko 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a nawet mniej. Najgorszš decyzjš, jakš można podjšć, jest więc zwlekanie z rozpoczęciem odkładania pieniędzy na staroœć. Chcšc dysponować dodatkowym 1000 zł na emeryturze przez mniej więcej 16 lat, czyli tyle, ile wynosi przeciętne dalsze trwanie życia osoby w wieku 67 lat, musielibyœmy zgromadzić do tego czasu 190 tys. zł. Jeœli oszczędzalibyœmy przez cały okres swojej aktywnoœci zawodowej, czyli około 40 lat, wystarczy odkładać miesięcznie 162 zł.  Żeby zgromadzić podobny kapitał zaczynajšc 10 lat przed emeryturš, musielibyœmy co miesišc oszczędzać już ok. 1300 zł. Oszczędzanie warto zaczšć jak najwczeœniej, gdyż długi okres oszczędzania jest kluczowy dla zgromadzenia odpowiednio dużej kwoty bez zbytnich wyrzeczeń. Piotr Minkina menedżer do spraw produktów inwestycyjnych w Union Investment TFI Na rynku istnieje kilka narzędzi, które mogš nam pomóc podnieœć emeryturę o 1000 zł. Według mnie najlepszš możliwoœciš jest indywidualne konto emerytalne oparte na funduszach inwestycyjnych. Załóżmy, że do osišgnięcia wieku emerytalnego zostało nam 30 lat, a œrednia długoœć życia po przejœciu na emeryturę będzie wynosiła ok. 20 lat (to œrednia dla kobiet i mężczyzn wg danych OECD). Żeby otrzymywać dodatkowo 1000 zł przez 20 lat, powinniœmy zaoszczędzić około 198 000 zł. Zakładamy również, że zebrane œrodki (już po przejœciu na emeryturę) będš nadal przynosić odsetki w wysokoœci co najmniej 2 proc. rocznie, np. w bezpiecznym funduszu pieniężnym. Aby zaoszczędzić na IKE wspomniane 198 tys. zł, przy œredniej rocznej stopie zwrotu 5 proc., przez 30 lat pozostałych do emerytury powinniœmy wpłacać co roku 2840 zł. Dla uproszczenia zakładamy jednorazowš wpłatę tej kwoty na koniec każdego roku kalendarzowego (by od poczštku kolejnego roku pienišdze już pracowały). Dzięki zwolnieniu z podatku od zysków kapitałowych zyskujemy dodatkowe 21 tys zł. To oznacza, że tylko przez brak opodatkowania IKE zyskujemy 1000 zł przez 21 miesięcy. Karina Trafna dyrektor sprzedaży w Legg Mason TFI Czas jest wielkim sprzymierzeńcem oszczędzajšcego. Młodzi ludzie, oszczędzajšc regularnie, co miesišc, mogš zbudować pokaŸny kapitał na emeryturę przy relatywnie niskim koszcie. Starsi też nie stojš na straconej pozycji, jednak uzyskanie podobnego wyniku będzie wymagało od nich większych wyrzeczeń. Obliczenia pokazujš, że osoba 30-letnia może uzbierać kapitał niezbędny do pobierania 1000 zł miesięcznie na emeryturze, czyli po ukończeniu 67 lat, odkładajšc ok. 110 zł regularnie każdego miesišca (zakładajšc konserwatywnš stopę zwrotu 6 proc. rocznie w okresie oszczędzania oraz 3 proc. przez 20 lat na emeryturze, nie uwzględniajšc inflacji). W miarę odsuwania momentu rozpoczęcia oszczędzania uzyskanie tego samego wyniku staje się trudniejsze i wymaga wyższej składki. Przy takich samych założeniach 40-latek musiałby odkładać już 230 zł miesięcznie. Na koniec oszczędzania należy również liczyć się z 19-proc. podatkiem od dochodów kapitałowych. Jedynie korzystanie z produktu objętego ustawowymi preferencjami podatkowymi, np. IKE, sprawi, że całe 1000 zł trafi do naszej kieszeni.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL