Nieruchomości

Urzędnicy mają problemy z ulgą od opłat za użytkowanie wieczyste

www.sxc.hu
W ustawie o gospodarce nieruchomościami brakuje definicji „miesięcznego dochodu” potrzebnej do udzielania bonifikat od rocznych opłat za użytkowanie wieczyste.
Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami osobom, których dochód miesięcznych na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 procent przeciętnego wynagrodzenia, właściwy organ udziela na wniosek 50-procentowej bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie jedna luka w przepisach. Jak dostrzegł bowiem Rzecznik Praw Obywatelskich, w ustawie nie ma definicji „dochodu miesięcznego", ani wskazania z jakiego okresu dochód ma być brany pod uwagę przy udzielaniu bonifikaty. Taki stan rzeczy powoduje rozbieżną praktykę w różnych miastach. Przykładowo, Urząd Miasta Krakowa na potrzeby postępowania w sprawie bonifikaty za dochód uważa dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie ustawy o PIT.
Urząd miejski w Gdańsku również powołuje się na definicję zawartą w ustawie o podatku dochodowym, ale także na ustawę o świadczeniach rodzinnych. Natomiast praktyką Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy jest przyjmowanie od wnioskodawców oświadczeń (pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe składanie zeznań) o wysokości dochodu miesięcznego brutto za jednego członka gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Jeszcze inaczej jest we Wrocławiu, gdzie urzędnicy kierują się interpretacją przedstawioną przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zgodnie z którym do dochodu wlicza się tylko te składniki, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych. Inny pogląd wyrażony został w orzecznictwie sądów administracyjnych. Otóż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn. akt II SA/Gl 936/10) wskazał, że przy definiowaniu pojęcia „dochodu" uzasadnione jest odwoływanie się do zasad na użytek pomocy społecznej. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich rozbieżna praktyka przyjęta w różnych miastach świadczy o tym, że art. 74 ust. 1 jest niejednoznaczny. – Tymczasem wprowadza on normę bezwzględnie obowiązującą, regulującą stosunki majątkowe pomiędzy użytkownikami wieczystymi  a właścicielami gruntów publicznych, uprawniającą osoby niezamożne do skorzystania z ustanowionej w tym przepisie ulgi – zwraca uwagę Stanisław Trociuk, zastępca RPO, który dodaje, iż „już z tych powodów regulacja taka powinna być precyzyjna i jednoznacznie wskazująca, w jaki sposób ustalić kryterium dochodowe na potrzeby postępowań związanych z ustalaniem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste". W związku z tym, RPO wystąpił do Elżbiety Bieńkowskiej – wicepremier i Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozważenie podjęcia odpowiednich prac legislacyjnych. – Aktualna treść art. 74 ust. 1 u.g.n. powinna zostać doprecyzowana – bądź poprzez wprowadzenie własnej definicji „dochodu miesięcznego", bądź też – poprzez jednoznaczne odwołanie się do definicji przyjętej w innym akcie prawnym – wskazuje w piśmie Stanisław Trociuk.
Źródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL