Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Doradcy ministrów za 8 mln zł

Rzšd mówi ”nie” zmniejszeniu gabinetów politycznych
Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Najwięcej zarabia się w gabinetach politycznych w resortach nauki, obrony i spraw zagranicznych. Œrednie wynagrodzenia przekraczajš w nich 11 tys. zł.
Gabinety polityczne budzš duże emocje. Szczególnie po ujawnieniu, że niektórym ministrom doradzajš studenci. Jednak rzšd sprzeciwia się projektom ograniczenia liczebnoœci tych gremiów. Gdy rzšd zdecydował się na pilnš nowelizację budżetu i zwiększenie deficytu o 16 mld zł, poseł SLD Ryszard Zbrzyzny poprosił ministerstwa o informacje o gabinetach. „Oszczędnoœci można osišgnšć [...]  także prowadzšc optymalnš politykę zatrudnienia" – napisał. Z danych wynika, że w 2012 r. suma wydatków na wynagrodzenia w gabinetach politycznych wyniosła 7,7 mln zł, jednak w 2013 r. można zaobserwować tendencję wzrostowš. W pierwszej połowie roku wydatki wyniosły już 3,9 mln zł.
Największy pod względem zatrudnienia gabinet miało w połowie 2013 r. Ministerstwo Gospodarki. Pracowało tam siedem osób. Resort spraw wewnętrznych i Kancelaria Premiera miały z kolei po szeœciu doradców. Tak przynajmniej było w resortach, które ujawniły liczbę zatrudnionych w nich doradców. Bo np. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podało tylko liczbę etatów w gabinecie politycznym – 7,9 (nie wszyscy doradcy pracujš w pełnym wymiarze). W sumie we wszystkich gabinetach było 77,6 etatu. – Nie baczšc na trudnš sytuację pracowników sfery budżetowej, sowicie wynagradza się członków gabinetów politycznych ministerstw – uważa Zbrzyzny, bo œrednie miesięczne wynagrodzenie w połowie 2013 r. w gabinetach wyniosło 7,7 tys. zł. Najlepiej zarabiało się w resortach nauki, obrony i spraw zagranicznych. Œrednia pensja z dodatkami wyniosła w nich ponad 11 tys. zł. Czym zajmuje się gabinet polityczny? – Między innymi komunikacjš społecznš, koordynacjš pracy ministra, dbaniem o jego wizerunek, współpracš z innymi resortami – tłumaczy zespół prasowy Ministerstwa Nauki. – Gabinet odpowiedzialny jest za polityczne decyzje kierunkowe, ale do jego zadań należy też pomoc ministrowi w zwišzku z udziałem w setkach uroczystoœci. Gabinety sš i były potrzebne, tak teraz, jak i za poprzednich rzšdów – dodaje Janusz Sejmej z Ministerstwa Pracy. Politolog dr hab. Rafał Chwedoruk mówi jednak, że utrzymywanie gabinetów jest dla ministrów przede wszystkim wygodne. – Pracownicy nie muszš przechodzić przez procedurę rekrutacji, więc minister może zatrudnić praktycznie każdego, np. zasłużonego działacza młodzieżówki – wyjaœnia. Œwiadczyć o tym majš ostatnie informacje na temat wieku doradców. W sierpniu pisaliœmy w „Rz", że szefowi MSW Bartłomiejowi Sienkiewiczowi doradza 21-latek, którego jedynym doœwiadczeniem zawodowym jest współpraca z radami rodziców w dwóch warszawskich szkołach. Młodego doradcę, 23-letniego studenta, miał były minister transportu Sławomir Nowak. Mianowany pod koniec listopada szef resortu finansów Mateusz Szczurek ma z kolei w gabinecie 21-letniego studenta i 24-letniš radnš PO. – Gabinety się rozrastajš, jednak niepokojšce jest też co innego. Kiedyœ nie do pomyœlenia było, by jakškolwiek decyzję podejmował gabinet polityczny. Dziœ jest to nagminne, choć jego członkowie nie ponoszš formalnie odpowiedzialnoœci – mówi prof. Krystyna Łybacka, była minister edukacji w rzšdzie SLD. W Sejmie złożyła projekt ustawy ograniczajšcej liczbę doradców w ministerstwach do dwóch. Całkowitej likwidacji gabinetów chce z kolei PiS. Projekty utknęły w Sejmie, bo sprzeciwia się im rzšd. „Wprowadzenie rozwišzań w życie mogłoby przynieœć więcej negatywnych skutków niż korzyœci, zwłaszcza w zakresie zmniejszenia obsady etatowej w kierownictwach resortów realizujšcych wiele skomplikowanych zadań" – napisał rzšd w odniesieniu do projektu SLD. – Politycy, którzy chcš ograniczyć finansowanie partii, a jednoczeœnie nie majš nic przeciwko takiej formie zatrudnienia, popadajš w sprzecznoœć – komentuje Rafał Chwedoruk.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL