Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kultura

"Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie"

Ukraińska kultura i organizacje pozarzšdowe, ich obecna kondycja i przyszłoœć, to temat "Raportu o stanie kultury i NGO w Ukrainie". Tworzš go artykuły i wywiady o ukraińskiej sztuce, literaturze, edukacji, prawach człowieka i społeczeństwie obywatelskim.
Prezentacja raportu odbyła się w pištek w Warszawie. "W raporcie znawcy tematu diagnozujš przekrojowo sytuację kultury, kultury alternatywnej i NGO w Ukrainie. To próba ukazania ich aktualnej kondycji z odniesieniem do kontekstu europejskiego i uwarunkowań wewnętrznych" - podkreœlił we wstępie raportu jego pomysłodawca i redaktor prowadzšcy Paweł Laufer. Zwrócił też uwagę, że tytuł raportu ze zwrotem "w Ukrainie" to celowy zabieg, który ma pokazać kolonialny charakter polskiego sformułowania "na Ukrainie". "Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie" - przeczytaj Raport tworzš artykuły, analizy i wywiady z ekspertami i twórcami. Diagnozowane sš m.in. literatura, rynek wydawniczy, kino, scena muzyczna, sztuka, media, społeczeństwo obywatelskie, prawa człowieka, edukacja i otoczenie prawne, w jakim funkcjonujš ukraińskie organizacje pozarzšdowe i kultura.
Autorzy publikacji w przeważajšcej większoœci sš Ukraińcami. Wœród nich znaleŸli się m.in.: Mykoła Riabczuk ("Ukraińska kultura po komunizmie"), Zenowij Mazuryk "Polityka kulturalna w niezależnej Ukrainie"), Ołeksandr Bucenko ("Dwa główne problemy sektora kultury"), Zofia Bluszcz ("Uwagi o sztuce współczesnej w Ukrainie"), Kateryna Botanowa ("Biegajšc w kółko"), Oksana Zabużko ("Ukraina - Podziemie Europy"), Andrij Kurkow ("Ukraińska kultura może odnosić sukcesy"), Piotr KaŸmierkiewicz ("Stan ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego"), Rustem Ablatif ("Krymsko-tatarski ruch obywatelski"), Oksana Kiœ ("Feminizm we współczesnej Ukrainie"). Publikacja zawiera również wywiady, m.in. ze Switłanš Ołeszko z Charkowa, która jest założycielkš i reżyserkš niezależnego teatru "Arabesky". "Musimy nauczyć się traktować wielonarodowoœć i wielokulturowoœć, a także wielojęzycznoœć Ukrainy jako jej zalety, a nie słaboœć i nieszczęœcie" - powiedziała Ołeszko. Zwracajšc uwagę na problemy ukraińskich instytucji kultury zaznaczyła, że "jeden mały teatr nie może rozwišzać problemu sektora kulturalnego wielkiego państwa, równoczeœnie postkolonialnego i posttotalitarnego, w którym 99,9 procent polityków i 30 procent wyborców nie chce wprowadzenia żadnych zmian". Raport - w zamierzeniu jego twórców - miał przedstawić obraz współczesnej Ukrainy jako kraju o bogatej, różnorodnej i perspektywicznej kulturze; kraju posiadajšcym młode i dynamiczne społeczeństwo obywatelskie, które tę kulturę rozwija i podtrzymuje, mimo dysfunkcjonalnoœci niereformowanego państwa postkomunistycznego. "Ukraina musi zmagać się równoczeœnie z dwoma bardzo trudnymi spuœciznami - totalitarnš i kolonialnš. Przejawiajš się one w nieefektywnoœci starych instytucji, konserwatyzmie i skorumpowaniu kompradorskich elit, odczuwalnym wpływie, albo wręcz dominacji kolonialnych i neokolonialnych dyskursów (...). Ukraińska kultura nie tylko przeciwstawia się tym spuœciznom, ale proponuje także wyraŸnš alternatywę - europejskš, nowoczesnš, wieloetnicznš i wielojęzykowš, wychodzšcš z tradycji narodowego oporu duchowego i inspirowanš œwiatowymi poszukiwaniami nowoœci i wolnoœci" - zwrócił uwagę współredaktor raportu Mykoła Riabczuk, który jest ukraińskim pisarzem i publicystš, a także pracownikiem naukowym Instytutu Badań Politycznych i Etnonarodowych Akademii Nauk na Ukrainie. "Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie" w językach polskim, angielskim i ukraińskim jest dostępny na stronie internetowej Fundacji Open Culture. To drugi z siedmiu raportów prezentujšcych kulturę niezależnš i NGO krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji, które powstajš w ramach cyklu zainicjowanego przez Fundację Open Culture. Raport powstał jako numer specjalny magazynu "Kultura Enter" przy współpracy z Fundacjš Kultura Enter.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL