Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Płace

ZUS oskładkowuje paczki świšteczne

www.sxc.hu
ZUS każe płacić pracodawcom miliony złotych składek od gwiazdkowych prezentów dla pracowników.
Wœród przedsiębiorców niesie się wieœć, że inspektorzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyspecjalizowali się w kontrolowaniu wydatków na œwišteczne prezenty dla pracowników z zakładowych funduszy œwiadczeń socjalnych (zfœs). A na wokandy sšdów w całej Polsce coraz częœciej trafiajš spory dużych firm z ZUS o te wypłaty.

Różne œwiadczenia

Jeœli ZUS uda się zakwestionować wydatki z zfœs, a ma na to dużo sposobów, pracodawca dopłaca do ceny zakupu paczek i bonów składki na ubezpieczenia, jakby to była częœć pensji pracownika. Odbija się to więc także na finansach obdarowanych. Muszš dopłacić częœć składek, które finansujš z własnej kieszeni. – Przedsiębiorcy planujšcy wydatki na œwišteczne paczki i bony dla pracowników powinni zwrócić szczególnš uwagę na okreœlone w przepisach zasady ich przyznawania – mówi Mirosław Łabanowski, radca prawny z kancelarii LexConsulting.
Jeœli wszyscy pracownicy dostanš takie same paczki, bez względu na wysokoœć zarobków, to jest prawie pewne, że ZUS zakwestionuje te wydatki i zażšda dopłaty składek na ubezpieczenia społeczne od tych œwiadczeń. Zgodnie z art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu œwiadczeń socjalnych podczas przyznawania wsparcia należy uwzględnić sytuację życiowš, rodzinnš i materialnš pracowników. – Jeœli więc pracodawca przyzna wszystkim jednakowe paczki, ale oprócz tego dołoży bon zakupowy na 100 zł dla pracowników ze œrednimi pensjami i bon na 200 zł dla zatrudnionych z najniższymi zarobkami, to ZUS nie powinien mieć zastrzeżeń do takich wydatków – dodaje Łabanowski. – Pracodawcy często jednak przyznajš wszystkim paczki i bony jednakowej wartoœci, aby nikogo nie dyskryminować. Sytuację jeszcze zaciemnia niejednolite orzecznictwo Sšdu Najwyższego i sšdów apelacyjnych, które coraz częœciej zajmujš się takimi sprawami. SN w wyroku z 16 wrzeœnia 2009 r. (sygn. I UK 121/09) uznał, że wszystkie œwiadczenia i dopłaty wypłacane z zfœs powinny być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Ostatnio takie rozumienie przepisów potwierdził Sšd Apelacyjny w Białymstoku (wyrok z 14 czerwca 2013 r., sygn. III AUa 1299/12). Z kolei sšdy apelacyjne we w Wrocławiu i Szczecinie odmawiajš ZUS prawa do kwestionowania kryteriów przyznawania wypłat z tego funduszu (np. w wyroku SA w Szczecinie z 11 paŸdziernika 2013 r., sygn. III AUa 539/12).

Pracodawcy chcš zmian

– Przygotowujemy już propozycję zmian w przepisach, by ZUS nie miał podstawy do tak łatwego jak obecnie kwestionowania wydatków z tego funduszu, ze względu na stosowanie kryterium socjalnego do przyznawania tych œwiadczeń – mówi Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert PKPP Lewiatan. Opinia dla „Rz" Konstanty Dobiejewski, radca prawny z kancelarii Deloitte Legal Do naszej kancelarii trafiło kilka firm, którym ZUS zakwestionował zasady wypłaty œwiadczeń z funduszu socjalnego w zakresie stosowania tzw. kryterium socjalnego, które służy do różnicowania œwiadczeń ze względu na sytuację życiowš, rodzinnš i materialnš pracownika. ZUS żšda od nich zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, a że mamy do czynienia z dużymi zakładami pracy, kwoty te często dochodzš do milionów złotych. Tymczasem sšdy, np. z apelacji wrocławskiej, stojš na stanowisku, że ZUS nie jest uprawniony do badania faktycznego stosowania przez pracodawców kryterium socjalnego. W Gdańsku sšd jest zaœ odmiennego zdania. Uważam, że rację ma sšd wrocławski, który stwierdził, że nie ma przepisu, który udzielałby ZUS w tym zakresie uprawnień kontrolnych.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL