Spadki i darowizny

Jak sporządzić testament i przekazać majątek

Testament koniecznie musi być napisany odręcznie
www.sxc.hu
Choć kodeks cywilny reguluje ogólne zasady dziedziczenia, to każdy ma prawo zdecydować, kto będzie właścicielem jego dóbr po śmierci.
Spadkodawca określa w testamencie, kto będzie jego spadkobiercą. Aby wyrazić swoją wolę, może spisać go osobiście, nadając tytuł „Testament", wpisując datę i podpisując się pod napisanym tekstem. Koniecznie musi być napisany odręcznie.

Pisany odręcznie

W testamencie należy wymienić osoby, którym będzie przekazany majątek, i to, w jakiej części. Można też wskazać konkretne osoby, którym mają przypaść ruchomości, np. kolekcja książek, auto. Warto wtedy podać np. numer rejestracyjny, markę. Można też polecić spadkobiercom określone działanie, np. wnuczce ukończenie studiów. Niewypełnienie tej woli nie ma wpływu na jej dziedziczenie. Jeśli część majątku ma przypaść osobie niebędącej spadkobiercą według k.c., warto zaznaczyć, że jest on zapisobiercą, np. że wolą spadkodawcy jest, aby jako zapisobierca otrzymał obraz. Nie jest wymagane żadne poświadczanie takiego testamentu przez świadków czy notariusza. Sporządzony z zachowaniem powyższych wymogów jest ważny.
Należy jednak pamiętać, że nieważny jest testament, w którym swoją wolę wyraża więcej niż jeden spadkodawca, np. robi to wspólnie z małżonkiem czy partnerem. Możliwe jest złożenie testamentu do depozytu u notariusza. Jednorazowa opłata wynosi ok. 70 zł. Do tego trzeba doliczyć 20 zł za każdy następny miesiąc przechowywania w depozycie.

U notariusza

Testament można też sporządzić u notariusza. Wówczas to on odpowiada za to, aby był ważny. Zależnie od rodzaju sporządzanego testamentu kosztuje to od około 70 zł do 260 zł. Można też poprosić notariusza o wpisanie go do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną. Jest to szczególnie wskazane, ponieważ osoby powołane do spadku nie wiedzą o sporządzeniu testamentu. Daje im się w ten sposób możliwość sprawdzenia po śmierci spadkodawcy, czy taki dokument istnieje. Rejenci rejestr testamentów prowadzą od 2011 r. Jest w nim już ok. 60 tys. dokumentów. Sama treść testamentu pozostaje oczywiście tajna. W obawie rychłej śmierci spadkodawcy lub braku możliwości odręcznego spisania ostatniej woli testament może być również wypowiedziany ustnie w obecności co najmniej trzech świadków.

Ustny przy świadkach

Świadkiem nie może być osoba, dla której przewidziano w testamencie jakąkolwiek korzyść. W takiej sytuacji bowiem nieważny jest zapis dotyczący tej osoby, ale ważne są pozostałe postanowienia. Należy pamiętać o szczególnych zasadach i terminach stwierdzania treści testamentu ustnego zawartych w kodeksie cywilnym. Zawsze ważny jest ostatni sporządzony testament, przy czym jeżeli osoba go sporządzająca nie zaznaczy w nim, że poprzedni testament odwołuje, nieważne są tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z nowym. Jeśli ojciec w pierwszym testamencie do całości spadku powoła syna, a w drugim i ostatnim, do całości córkę, to ona odziedziczy spadek. Jeżeli w pierwszym testamencie powoła córkę i syna, a w drugim i ostatnim, wnuka, nie określając w żadnym wielkości udziałów i nie odwołując pierwszego, to wszyscy odziedziczą po 1/3. Jak uniknąć unieważnienia

Uratuje zaświadczenie od lekarza

Testament jest nieważny, gdy sporządziła go osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych (jest ubezwłasnowolniona lub niepełnoletnia), a także gdy znajduje się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli. Takim stanem jest np. choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy, bycie pod wpływem silnych leków. Dlatego zawsze, gdy ze względu na wiek lub stan zdrowia ktoś może podejrzewać o to spadkodawcę, powinien on w dniu sporządzenia testamentu pójść do lekarza pierwszego kontaktu. Ten w zaświadczeniu może stwierdzić, że spadkodawca nie znajduje się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli. Zaświadczenie należy przechowywać wraz z testamentem. Ułatwi ono spadkobiercom wypełnienie ostatniej woli spadkodawcy Czytaj też:
Źródło: Rzeczpospolita
UKRYJ KOMENTARZE KOMENTARZE RP.PL KOMENTARZE FACEBOOK

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL