Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Adwokaci

Adwokatura zmieniła regulamin zgromadzeń

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Palestra zmieniła regulamin zgromadzeń. Dzięki temu łatwiej jej będzie podejmować decyzje.
Samorzšd adwokacki usprawnił swoje procedury. Podczas ostatniego Krajowego Zjazdu Adwokatury (22–23 listopada) przyjęto uchwałę zmieniajšcš regulamin zjazdu i zgromadzeń w poszczególnych okręgach. Wprowadzono możliwoœć rezygnacji z obowišzkowego kworum. Dzięki temu łatwiej będzie podejmować decyzje w obrębie izb. Dziœ nie można podejmować żadnych decyzji, jeœli w zgromadzeniu nie bierze udziału jedna czwarta adwokatów danej izby. Zmiana spowoduje, że będzie można zrezygnować z wymogu kworum do otwarcia zgromadzenia, głosowania nad uchwałami i wnioskami oraz wyborów. Będzie ono jednak bezwzględnie potrzebne do zmiany porzšdku obrad. – Ta zmiana pozwoli uniknšć jasełek, z jakimi mieliœmy do czynienia chociażby podczas ostatniego zgromadzenia izby warszawskiej – tłumaczy Paweł Rybiński, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. – Aby skończyć zgromadzenie, koleżanki i koledzy w niedzielę po południu zwoływali telefonicznie adwokatów – opowiada.
Był on zwolennikiem także innej zmiany: zniesienia obowišzku uczestniczenia w zgromadzeniach. Dziœ wewnštrzsamorzšdowe regulacje nakładajš go na wszystkich adwokatów danej izby. – Po ostatnim zgromadzeniu około 700 adwokatów izby nie usprawiedliwiło dostatecznie swojej nieobecnoœci. Co się z nimi stanie? Rzecznik dyscyplinarny szuka w tej chwili rozwišzania. Jako dziekan mogę tylko powiedzieć, że jeœli istniejš takie przepisy, to zmuszeni jesteœmy ich przestrzegać – zwraca uwagę mec. Rybiński. Zwolennikiem zniesienia obowišzku uczestniczenia w zgromadzeniu był także jeden z kandydatów na prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Krzysztof Boszko. Ostatecznie jednak nie udało się tej zmiany przeforsować na Krajowym ZjeŸdzie Adwokatury. 700 adwokatów w Warszawie odpowie za nieobecnoœć na zgromadzeniu – Mnie do głosowania przeciwko zniesieniu tego obowišzku ostatecznie przekonały argumenty mec. Jarosława Szymańskiego, dziekana izby łódzkiej, który podkreœlał, że po zmianie tych zapisów mogłoby się okazać, że staliœmy się dobrowolnym stowarzyszeniem – twierdzi mec. Rafał Dębowski, członek NRA. Zwraca także uwagę na inne istotne zmiany w regulaminie, m.in. wprowadzenie na zjazd i zgromadzenia elektronicznych rozwišzań. WyraŸnie bowiem zapisano, że będzie można głosować elektronicznie. Do tej pory można było za pomocš takich technik tylko liczyć głosy. Zgromadzenia izb oraz krajowy zjazd będš też mogły być transmitowane. – Dzięki tym zmianom na pewno da się obronić możliwoœć odbywania zgromadzeń w większoœci dużych izb. Przy tak dużym napływie nowych osób przeprowadzanie zgromadzeń według dotychczasowych reguł mogłoby się stać awykonalne. Nowe regulacje dotyczšce kworum czy elektronicznego głosowania znacznie to usprawniš – uważa mec. Dębowski. Inne zmiany to m.in. możliwoœć zgłaszania kandydatur do różnych organów już 14 dni przed zgromadzeniem. Z kolei samo głosowanie nie może trwać krócej niż godzinę. Zmieniono ponadto sposób głosowania. – Do tej pory, zgodnie z regulaminem, trzeba było skreœlić nazwisko tej osoby, na którš oddawało się głos, co logicznie wydawałoby się wyeliminowaniem. Teraz wystarczy postawić krzyżyk – mówi mec. Rybiński.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL