Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

SN: Nieskuteczny e-pozew przerywa przedawnienie

Wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym zakończonym umorzeniem postępowania przerywa bieg przedawnienia.
www.sxc.hu
Sšd Najwyższy przesšdził wczoraj, że wytoczenie nieskutecznego powództwa przed e-sšdem również przerywa bieg przedawnienia.
Nieskuteczne e-postępowanie kończy się jego umorzeniem. Takie orzeczenia czasem zapadajš nawet po kilku miesišcach. Wtedy może nadejœć termin przedawnienie roszczenia. Ponieważ do e-sšdu każdego miesišca wpływa ok. 100 tys. spraw, a częœć roszczeń zbliża się do terminu przedawnienia, kwestia ta jest szczególnie istotna. O jej rozstrzygnięcie zwrócił się do Sšdu Najwyższego toruński Sšd Okręgowy, który rozpatruje sprawę o zapłatę 892 zł odsetek za opóŸnienie w uregulowaniu czterech faktur za dostawę stali. Pełnomocnik powódki nie krył, że chciał przetestować tę kwestię prawnš. Udało mu się. Zapłata owych odsetek powinna nastšpić w kwietniu i lipcu 2009 r., a trzyletni okres przedawnienia upływał odpowiednio w kwietniu i lipcu 2012 r. Spółka IMA z Torunia – domagajšca się tej zapłaty – złożyła pozew dopiero na jesieni 2012 r., a więc po terminie. Pozwany skorzystał zaœ z zarzutu przedawnienia i Sšd Rejonowy w Toruniu powództwo oddalił jako przedawnione. Powódka wskazywała, że wczeœniej, bo jeszcze w styczniu 2012 r., złożyła pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym o zapłatę tej samej należnoœci, co jej zdaniem przerwało bieg przedawnienia, bo zmieœciła się w trzyletnim okresie.
Pozwany złożył sprzeciw od e-nakazu. Sprawa trafiła do zwykłego sšdu, a powódka na wezwania sšdu nie uzupełniła jednego z braków formalnych (pełnomocnictwa). Sšd umorzył więc postępowanie. W tej sytuacji IMA złożyła kolejny, już zwykły pozew – i to jest ta sprawa. Rozpoznajšcy jš sšd okręgowy nabrał wštpliwoœci, czy wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym zakończonym jego umorzeniem przerywa bieg przedawnienia. Pełnomocnik powódki mec. Radosław Cieciórski przekonywał SN, że bieg przedawnienia przerywa każda czynnoœć przed sšdem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju, przedsięwzięta bezpoœrednio w celu dochodzenia roszczenia (art. 123 kodeksu cywilnego). Wprawdzie prawo przewiduje wyjštki od tej zasady i niektóre czynnoœci uważa za niebyłe, ale nie wymienia wœród nich e-powództwa. Dlatego e-pozew przerywa przedawnienie. Sšd Najwyższy podzielił tę argumentację i podjšł uchwałę, że wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym zakończonym umorzeniem postępowania przerywa bieg przedawnienia (sygnatura akt III CZP 66/13).
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL