Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ochrona œrodowiska

Za nielegalnš wycinkę drzew będziemy płacili mniej

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Do usunięcia drzewa, które uszkodziła wichura, niepotrzebne już będzie zezwolenie. Zajmie się tym jednak nie właœciciel, ale strażak.
Od dawna wiadomo, że przepisy o wycince drzew sš restrykcyjne. Za nielegalne pozbycie się dębu czy topoli grożš bardzo wysokie kary. Jest jednak szansa, że się to zmieni. Wszystko za sprawš nowelizacji ustawy o samorzšdzie gminnym, nad którš pracuje rzšd. Zawiera ona propozycje zmian do ustawy o ochronie przyrody. Wœród nich sš również dotyczšce wycinki drzew i krzewów.

Niższe sankcje

To pierwsza od wielu lat tak duża zmiana. – Nowe przepisy majš urealnić stawki kar. Obecne często przewyższajš możliwoœci ich spłaty, w zwišzku z czym sš fikcyjne – mówi Artur Koziołek, rzecznik prasowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Po zmianach kary majš się stać rzeczywistym narzędziem dyscyplinowania osób, które dopuœciły się wycinki drzew i krzewów bez wymaganych pozwoleń. Projekt przewiduje, że kary za zniszczenie lub usunięcie drzew lub krzewów wyniosš dwukrotnoœć, a nie – jak obecnie – trzykrotnoœć opłaty za zezwolenie na legalnš wycinkę. Osoby w trudnej sytuacji finansowej będš mogły wnioskować o obniżenie kary o połowę. Chodzi o te, których dochód na jednego członka rodziny wynosi 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie 800 zł. Zdaniem adwokata Rafała Dębowskiego różnicowanie kar ze względu na zasobnoœć portfela nie jest dobrym rozwišzaniem. – Jeżeli przekraczamy dozwolonš prędkoœć na drodze, to bez względu na to, czy jedziemy maluchem czy mercedesem, płacimy taki sam mandat – twierdzi mec. Dębowski. – Dlaczego w tym wypadku ma być inaczej? Czy osoba biedniejsza ma mieć przyzwolenie na niszczenie przyrody? – zastanawia się mecenas. Za nielegalnš wycinkę będziemy płacili mniej Projekt zakłada, że mniejsze będš też wymagania formalne zezwoleń na wycinkę. Nie trzeba będzie dołšczać do wniosku w tej sprawie dokumentów potwierdzajšcych tytuł prawny do władania nieruchomoœciš, na której rosnš drzewa lub krzewy. Wystarczy oœwiadczenie.

Nie tylko do pożaru

Zmieni się także zasada obliczania opłat za usunięcie drzewa lub krzewu. Będzie ona uzależniona od obwodu pnia (na wysokoœci 130 cm), tempa przyrostu pnia na gruboœć, a także od miejsca, w którym drzewo roœnie (czy jest to np. rezerwat czy prywatna posesja). W efekcie opłaty majš być niższe. Czy tak rzeczywiœcie będzie? Trudno powiedzieć, ponieważ nie ma jeszcze projektu rozporzšdzenia okreœlajšcego nowe stawki. Nowoœciš jest też to, że właœciciel będzie mógł usunšć drzewo (lub krzew) bez uzyskiwania zezwolenia. Możliwe to będzie w sytuacji wyższej koniecznoœci, np. gdy wichura złamie drzewo rosnšce przy wejœciu do klatki schodowej. Przepisy stawiajš jednak warunek: drzewo majš usunšć podmioty wyspecjalizowane, np. straż pożarna. Dziœ w takich przypadkach niezbędne jest zezwolenie, co przysparza w praktyce wielu problemów, gdy np. do wypadku dojdzie w weekend. – Warunek zatrudnienia do tego celu wyspecjalizowanego podmiotu to przesada. Właœciciel powinien mieć sam takš możliwoœć – uważa Rafał Dębowski. Przewidziane sš także uproszczenia w usuwaniu obumarłych drzew. Wystarczy zgłosić taki zamiar w urzędzie gminy. Jeżeli nie wniesie ona sprzeciwu w cišgu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, drzewo można będzie usunšć.

Miasta krytykujš

Zastrzeżenia do projektu majš urzędy miast. – Rzšd nie skupia się na ochronie drzew zdrowych, usuwanych w zwišzku z inwestycjami – uważa Jan Machowski z Urzędu Miasta w Krakowie. Jego zdaniem dopóki ustawa nie będzie przewidywać obligatoryjnego naliczania opłat za usuwanie drzew, zamiast dawać możliwoœć ich usunięcia pod warunkiem nasadzeń i odroczenia opłat na pięć lat, dopóty inwestorzy będš składać wnioski zawierajšce tę drugš opcję (z nasadzeniami). – Trzeba ujednolicić, za jakie gatunki drzew pobierać opłatę natychmiastowš, a za jakie można jš odroczyć – dodaje. Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe Formalnoœci

Kiedy trzeba mieć zezwolenie

Nie będzie kłopotu z wycięciem drzewa, które ma nie więcej niż dziesięć lat ani owocowego (z wyjštkami). Nie trzeba nikogo pytać o pozwolenie ani dopełniać formalnoœci. Dotyczy to wycinki na cele prywatne i zwišzane z prowadzonš działalnoœciš gospodarczš. - Na wycinkę starszych drzew trzeba mieć zezwolenie. Kwestie wycinania regulujš art. 83–90 ustawy o ochronie przyrody. - Zezwolenie na wycięcie wydajš wójt, burmistrz, prezydent miasta, wojewódzki konserwator zabytków, gdy drzewo ma być usunięte z nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków, albo regionalny dyrektor ochrony œrodowiska, gdy chodzi o rezerwaty przyrody. Dla parku narodowego właœciwy jest dyrektor parku. Wniosek składa właœciciel działki zamierzajšcy wycišć drzewo, którego wiek przekracza dziesięć lat. Jeœli ma to zrobić osoba trzecia, musi do wniosku dołšczyć zgodę właœciciela.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL