Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Rafał Dębowski o swojej wizji adwokatury

Nowoczesnoœć adwokatury jest jednym z lekarstw przeciwko pauperyzacji naszego zawodu. Musimy walczyć o uzyskanie przewagi technologicznej nad innymi profesjami – pisze prawnik.
Każdy z nas, adwokatów, wyobraża sobie, jak powinna wyglšdać adwokatura jego marzeń. Ja również mam swoje wyobrażenie. Adwokatura moich marzeń to przede wszystkim adwokatura nowoczesna. By sprostać wyzwaniom dzisiejszego œwiata cyfrowo-internetowego nie tylko organy adwokatury i izb adwokackich muszš korzystać z wyspecjalizowanego oprogramowania komputerowego do zarzšdzania ich pracš. Adwokatura musi przygotować się na nadchodzšcš rewolucję informatycznš w wymiarze sprawiedliwoœci, która wczeœniej czy póŸniej (oby wczeœniej) nadejdzie. Już nagrywamy częœć rozpraw cywilnych. Mówi się o nagrywaniu rozpraw karnych.

Akta online

Przedsmakiem prawdziwej rewolucji jakš doœwiadczymy na własnej skórze sš portale informacyjne sšdów okręgowych. Obecnie możemy sprawdzić tam stan prowadzonych spraw. Jeœli plany informatyzacji się powiodš, nie tylko będziemy mieli internetowy dostęp do całych akt sšdowych, ale również tš drogš będziemy prowadzili całš korespondencję z sšdem i z innymi uczestnikami postępowań. Musimy być nie tylko przygotowani na wdrożenie projektu tzw. elektronicznego biura podawczego. Musimy aktywnie uczestniczyć w pracach legislacyjnych, by zadbać również o dobrze rozumiane interesy adwokatury. Liczš się dla nas nie tylko imponderabilia, np. poszanowanie tajemnicy adwokackiej.
Nie możemy przy tym zapominać, iż szkolenia adwokatów i aplikantów powinny obejmować również zarzšdzanie pracš kancelarii za pomocš nowoczesnych technik. Nowoczesnoœć adwokatury jest jednym z lekarstw przeciwko pauperyzacji naszego zawodu. Musimy walczyć o uzyskanie przewagi technologicznej nad innymi profesjami. Mamy poważny atrybut: jesteœmy zawodem zaufania publicznego. A to zobowišzuje nie tylko nas, ale również ustawodawcę. Przekonanie władz, iż adwokatura może być pozytywnym filtrem dostępu do danych podlegajšcych ochronie: czy to danych z baz PESEL, czy informacji zawartych w księgach wieczystych, nie tylko odblokuje dostęp do nowoczesnych instrumentów informatycznych, pozwalajšcych na uzyskiwanie zaawansowanych informacji. Nasza przewaga na tym polu stanowić będzie dodatkowš motywację dla klientów do korzystania z naszych usług. Z drugiej strony wszelkimi sposobami musimy walczyć z mitami i stereotypami niedostępnoœci usług adwokackich i wygórowanych cen. Dużo się mówi o koniecznoœci poprawienia wizerunku adwokatury. To prawda! Trzeba o to zabiegać, bo wiele złego czyniš negatywne stereotypy. Adwokatura musi przebić się do œwiadomoœci społecznej, że korzystanie z usług adwokackich po prostu się opłaca. Ale nie możemy zapominać o tym, że to nie tylko billboardy i ogłoszenia, ale również, a może nawet przede wszystkim, nasza codzienna postawa kreuje wizerunek adwokatury. Jesteœmy najwyższej klasy specjalistami, więc wspólnie wykorzystajmy to dla budowania wizerunku całego œrodowiska. Dajmy wszyscy œwiadectwo, że jesteœmy najlepsi. Nie zapominajmy przy tym, że jedna czarna owca w jeden dzień może zrujnować żmudne i długotrwałe starania setek kolegów.

Dyscyplinarki tylko u nas

Dlatego jak niepodległoœci musimy bronić samorzšdowego charakteru postępowań dyscyplinarnych. My, adwokaci, możemy œmiało powiedzieć: nasz pion dyscyplinarny jest sprawny, a przy tym uczciwy, rzetelny i sprawiedliwy. Nie zamiatamy pod dywan przewinień dyscyplinarnych, nawet gdy decyzja o podjęciu postępowania może spotkać się z nieprzychylnoœciš częœci polityków lub mediów. Ale to my ustalamy nasze zasady etyczne i tylko my mamy prawo egzekwować ich przestrzeganie. Postępowanie dyscyplinarne to nie forma kontroli lub represji władz albo innych œrodowisk zawodowych wobec niezależnej adwokatury, lecz instrument samodyscypliny naszego œrodowiska. Silna swš liczebnoœciš adwokatura nie może być dłużej petentem. Musimy żšdać i wymagać. Żšdać zmiany przepisów, tak by zlikwidować absurdy utrudniajšce wykonywanie naszego zawodu i generujšce dodatkowe ryzyko. Skoro profesjonalny sędzia może się pomylić, to tym bardziej adwokat musi mieć prawo naprawienia błędu, bo błšd leży w naturze każdego człowieka. Niedopuszczalne sš przepisy, które w imię ułatwienia sšdzenia, obarczajš nas coraz to dalej idšcymi formalizmami. I co najważniejsze, nie godzimy się na to, byœmy byli wyrobnikami. W każdym społeczeństwie obowišzek pracy nieodpłatnej lub wynagradzanej symbolicznie, poniżej kosztów, jest po prostu karš. Dziura budżetowa nie jest naszš winš, więc nie ma powodu by karać nas utrzymywaniem głodowo niskich stawek taksy adwokackiej w większoœci spoœród katalogu spraw z urzędu. Nie będziemy dalej firmować fikcji, że to Skarb Państwa pokrywa koszty prowadzenia tego typu spraw. Dlatego żšdamy nie tylko urynkowienia taksy w sprawach z urzędu. Żšdamy kompleksowej reformy pomocy prawnej z urzędu, w tym stworzenia systemu przedsšdowej pomocy prawnej dla najuboższych w oparciu o powszechnie dostępne usługi prawne, œwiadczone przez przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. Jest nas coraz więcej. Żmudne, kosztowne i długotrwałe przygotowanie do wykonywania zawodu adwokata nie może być oceniane przez naszych kolegów jako błšd życiowy. Skoro ustawodawca zdecydował się na zniesienie barier dostępu do zawodu, to konsekwentnie winien wprowadzać rozwišzania zwiększajšce popyt na usługi adwokackie. Takim instrumentem niewštpliwie byłoby także urynkowienie stawek taksy w sprawach z wyboru. Wszak dziœ klienci rezygnujš z usług profesjonalistów nie dlatego, że ich nie stać na pomoc prawnika, ale dlatego że nawet w razie wygranej nie uzyskujš zwrotu rynkowych stawek. Musimy jednak także pomóc sobie sami. Normy etyczne winny być naszš tarczš: indywidualnie dla każdego z nas oraz dla całego œrodowiska. Normy te nie mogš jednak bez wyraŸnego uzasadnienia ograniczać pól naszej aktywnoœci. Reguły deontologiczne ograniczajš nas dziœ zupełnie niepotrzebnie w prowadzeniu spraw egzekucyjnych, wyjštkowo dopuszczajš pełnienie funkcji w zarzšdach osób prawnych. Niech przepis kodeksu etyki zakazuje nam pełnienia funkcji członka zarzšdu osoby prawnej, gdy wišzać się to może z odpowiedzialnoœciš adwokata za zobowišzania tej osoby. Niech przepis kodeksu etyki zabrania nam udziału jedynie w tych czynnoœciach egzekucyjnych, w których użyte mogš być œrodki przymusu bezpoœredniego. Musimy sami sobie odpowiedzieć na pytanie, co z reklamš i prawem do informacji.

CV

Rafał Dębowski jest adwokatem, członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL