Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Konkurencja: Rabaty posprzedażowe powinny zachęcać do większych obrotów

Rabaty posprzedażowe powinny zachęcać do większych obrotów
Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Rabaty posprzedażowe sš dopuszczalne i nie muszš być ekwiwalentne, ale powinny realnie zachęcać do większych obrotów.
Ocena, czy upust cenowy stanowi niedopuszczalnš opłatę, czyn nieuczciwej konkurencji, zależy od okolicznoœci sprawy (sygnatura akt: I CSK 46/13). To sedno wyroku Sšdu Najwyższego, mocš którego Redan SA – giełdowa spółka, uzyskała od Auchan Polska sp. z o.o. – sieci hipermarketów, prawie milion zł ekstrazapłaty za trzyletnie dostawy, tj. częœć cen zatrzymanych z tytułu tzw. opłat półkowych.

Fikcyjny próg

Ponad 700 tys. zł to opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży (odzieży importowanej) ponad kwotę 10 tys. zł rocznie (choć obroty opiewały na kilka mln zł), a 240 tys. zł to potršcone opłaty z tytułu usług logistycznych: transportu towarów z centralnego magazynu Auchan do poszczególnych sklepów.
Stosowanie opłat utrudniajšcych dostęp do rynku to nieuczciwa konkurencja Jak to w tego rodzaju sporach bywa, powódka wystšpiła z pozwem po wypowiedzeniu kontraktu, a jako podstawę żšdania wskazania przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: Jej art. 15 ust. 1 pkt 4 stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególnoœci przez pobieranie innych opłat niż marża handlowa. Sšdy niższych instancji uwzględniły powództwo. Sšd okręgowy stwierdził, że strony mogš ułożyć kontrakt wedle uznania, ale zgodnie z dobrymi obyczajami, tu zaœ opłata nie była zwišzana z żadnymi œwiadczeniami ze strony Auchan. Sšd Apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok, podkreœlajšc, że trudno dopatrzyć się w tym kontrakcie ekwiwalentnoœci œwiadczeń hipermarketu i odniesienia rabatów do poszczególnych cen.

Decydujš okolicznoœci

Problem rabatów posprzedażowych budzi wcišż spory. Obie strony przerzucały się przed SN orzeczeniami. Pełnomocnik Redan mec. Agnieszka Bełdowska-Marzec broniła werdyktu, wskazujšc, że to Auchan narzucał skalę zamówień oraz miejsce dostawy, nie było mowy o zachętach do większego obrotu. Mec. Dariusz Skuza i Aleksandra Kozłowska, pełnomocnicy Auchan, wskazywali z kolei regulacje unijne, które w ich ocenie szeroko dopuszczajš takie rabaty jako premię za zwiększone obroty. Co się zaœ tyczy opłaty logistycznej, dzięki dostawom do centralnego magazynu, dostawca czerpał ewidentne korzyœci. Ich zdaniem ustalonych w umowie rabatów posprzedażowych nie można traktować jako opłaty półkowej. Sšd Najwyższy nie podzielił tego stanowiska. – Ocena, czy rabat to niedopuszczalna opłata, zależy od okolicznoœci sprawy – powiedział w uzasadnieniu sędzia SN Grzegorz Misiurek. – Wprawdzie SA błędnie przyjšł, że rabaty muszš być ekwiwalentne do œwiadczeń i odnosić się do poszczególnych cen, jednak ich podstawa musi być realna, tu zaœ zastosowano symboliczny próg dostaw, można wręcz uznać go za obejœcie zakazu stosowania innych opłat niż marża. Do opłat logistycznych też nie było podstaw, dotyczyły bowiem obowišzków kupujšcego, gdyż chodzi o okres po dostarczeniu mu towaru.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL