Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Prawo utrudnia rozwój e-learningu na uczelniach

www.sxc.hu
Nie jest jasne, jaka częœć zajęć może być prowadzona na odległoœć.
Uczelnia może prowadzić zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem e-learningu tylko w 60 proc. zajęć na danym kierunku. Tak stanowi rozporzšdzenie dotyczšce kształcenia na odległoœć. – Jest to niespójne z interpretacjš Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartš w komentarzu do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, która zobowišzuje uczelnię do prowadzenia przynajmniej połowy zajęć w kontakcie bezpoœrednim – zauważa Marcin Dšbrowski z SGH. – Nauczanie przez Internet nie mieœci się w formule kontaktu bezpoœredniego – zauważa w komentarzu Paweł Orzeszko, radca prawny z departamentu legislacyjno-prawnego ministerstwa.
Zdaniem innych przedstawicieli resortu bezpoœredni e-learning jest jednak możliwy. – Częœć zajęć e-learningowych powinna odbyć się pod okiem nauczyciela w sali wykładowej – wyjaœnia Kamil Melcer, rzecznik prasowy ministerstwa. Uczelnie majš wštpliwoœci, ile zajęć mogš organizować na odległoœć. To niejedyna bariera w rozwoju e-learningu. Rozporzšdzenie zobowišzuje uczelnie do organizacji cyklu szkoleń stacjonarnych przygotowujšcych do udziału w zajęciach w formie e-learningu. – Można to było uznać za zasadne w 2007 r., w momencie wprowadzania rozporzšdzenia. Teraz kompetencje technologiczne studentów sš na tyle wysokie, że potrzeba szkolenia dezaktualizuje się – komentuje Dšbrowski. – Pominięcie etapu wprowadzenia oznaczałoby dla osób słabszych w technologii wykluczenie na starcie – nie zgadza się Artur Libera ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Zdaniem większoœci uczelni wystarczyłaby krótka instrukcja, prezentujšca zasady poruszania się po platformie oraz sposób prowadzenia zajęć na odległoœć. MNiSW wcišż wymaga, aby egzaminy odbywały się w siedzibie uczelni. Zdaniem częœci ekspertów uniemożliwia to ekspansję naszych uczelni na rynki zagraniczne. W efekcie w znikomym stopniu korzystajš z platform e-learningowych. Zgodnie z raportem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ponad 80 proc. studentów widzi koniecznoœć uelastycznienia zajęć, stosowania nowych form i narzędzi dydaktycznych. – Po uchwaleniu nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym resort nauki rozważy ewentualne zmiany przepisów rozporzšdzenia – mówi Kamil Melcer.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL