Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bezpłatna pomoc prawna

MPiPS: od 130 do 260 mln zł potrzeba na wdrożenie systemu porad prawnych

Między 130 a 260 mln zł ma kosztować wprowadzenie w Polsce powszechnego systemu bezpłatnych porad prawnych - wynika z raportu MPiPS. System miałby być sfinansowany ze œrodków unijnych. Projekt ustawy przygotowuje ministerstwo sprawiedliwoœci.
Ministerstwo pracy przedstawiło we wtorek raport z propozycjami modelowych rozwišzań dla Polski, które resort opracował przy współpracy organizacji pozarzšdowych. "Jest kilka wariantów do wyboru - dla mnie najbliższy jest ten, który mówi, że pomoc prawna, ta bezpłatna, w pierwszej kolejnoœci udzielana była osobom o najniższych dochodach" - powiedział dziennikarzom we wtorek minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że przygotowywany przez ministerstwo sprawiedliwoœci projekt (który bazuje na raporcie MPiPS) "zmierza w kierunku bonu", który wydawałoby powiatowe centrum pomocy rodzinie czy też oœrodek pomocy społecznej. Bon na bezpłatnš pomoc prawnš można byłoby zrealizować w instytucji, która wczeœniej wygrałaby konkurs na udzielanie takich porad. Według ministra ważnš rolę koordynatorów, decydujšcych o tym, komu przyznać prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej powinny mieć oœrodki pomocy społecznej czy powiatowe centra pomocy rodzinie. "W moim poczuciu ci koordynatorzy powinni być zlokalizowani na poziomie powiatowym" - powiedział Kosiniak-Kamysz. Dodał, że ważne jest, by "dostępnoœć tego poradnictwa była na rynku lokalnym, zwłaszcza na terenach wiejskich".
Według zaprezentowanych w raporcie danych koszt wprowadzenia systemy bezpłatnego poradnictwa prawnego miałby wynosić między 130 a ok. 260 mln zł. "Ja tych pieniędzy nie mam zaplanowanych na najbliższy rok w swoim budżecie" - powiedział minister pracy. Dodał, że sš koncepcje, by wykorzystać na ten cel œrodki unijne np. z Europejskiego Funduszu Społecznego. "Oczywiœcie, póŸniej trzeba będzie utrzymać efekt tego modelu i znaleŸć œrodki krajowe, ale myœlę, że warto, że jest to inwestycja, a nie wydatek. Jest to działanie prewencyjne. My wcišż za mało w Polsce wydajemy pieniędzy na prewencję i profilaktykę" - powiedział. Kosiniak-Kamysz wskazał, że bezpłatne porady prawne sš nie tylko szansš dla samych zainteresowanych, którzy ich poszukujš, ale też szansš dla "państwa na ograniczenie wydatków". "Możemy naprawdę wiele spraw rozstrzygać dużo wczeœniej niż na etapie sšdu, gdzie też za adwokata z urzędu Skarb Państwa płaci" - powiedział minister. Kosiniak-Kamysz podkreœlił, że nie moża już dłużej czekać z wdrożeniem systemu bezpłatnej pomocy prawnej, bo Polska jest jednym z ostatnich krajów UE, gdzie takiego systemu nie ma. Zapewnienie ubogim obywatelom prawa do sšdu, to wymóg europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnoœci oraz Karty Praw Unii Europejskiej i standardów polskiej konstytucji. Od dłuższego czasu unijne instytucje wytykajš Polsce, że nie oferuje swym najuboższym obywatelom darmowego dostępu do prawnika. Polska realizuje tu plan minimum - oskarżeni w poważnych sprawach karnych mogš liczyć na ustanowienie przez sšd obrońcy z urzędu. Pełnomocnik z urzędu przysługuje też osobom niezamożnym lub nieporadnym w sprawach cywilnych. Koszty zastępstwa procesowego ponosi państwo. Nieuregulowana pozostaje natomiast kwestia pozaprocesowej pomocy prawnej dla osób ubogich. Chodzi o porady prawne w sprawach, które nie muszš nawet trafić do sšdu; o pisanie opinii prawnych lub pism do urzędów. Bezpłatnš pomoc prawnš w tym zakresie oferujš obecnie m.in. rzecznicy konsumentów. Minister sprawiedliwoœci Marek Biernacki powiedział w ubiegłym tygodniu PAP, że jeszcze w tym roku ma być gotowy nowy projekt ustawy o "prawie ubogich". Zapowiedział, że szczegóły majš być znane w listopadzie lub grudniu. "Mamy szansę znaleŸć się z tš ustawš w unijnej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020. Rozmawiałem o tym z minister Elżbietš Bieńkowskš i mam jej zgodę" - mówił Biernacki.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL