Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Biernacki o przenoszeniu sędziów: decyzja należy do Sšdu Najwyższego

Chcemy usprawnić proces wymiany informacji – zapowiada Marek Biernacki
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
System prawa nie przewiduje możliwoœci wydawania decyzji kadrowych dotyczšcych sędziów z mocš wstecznš. Można byłoby bowiem w ten sposób unieważnić każde postępowanie sšdowe – pisze minister sprawiedliwoœci.
W styczniu tego roku jeden z sšdów powstałych po tzw. reformie Gowina skierował do Sšdu Najwyższego pytanie prawne, w którym prosił o rozstrzygnięcie, od kiedy decyzja o przeniesieniu sędziego staje się skuteczna. Chodziło o jednš ze zmian miejsca służbowego sędziów, które „domykały" reorganizację i przekształcenie małych sšdów rejonowych w wydziały zamiejscowe większych ich odpowiedników. Dzięki temu, w wyniku dalszych działań administracyjnych, miały wyrównać się obcišżenia w referatach sędziów i w konsekwencji – miał ulec skróceniu czas oczekiwania na rozstrzygnięcie.

Między uchwałš a uzasadnieniem

Uprawnienie ministra sprawiedliwoœci w zakresie dokonywania zmian w strukturze sšdów, także tych kontrowersyjnych politycznie z 2013 roku, potwierdził Trybunał Konstytucyjny. W lipcu Sšd Najwyższy uchwałš podjętš w Izbie Cywilnej udzielił odpowiedzi na zadane pytanie w sposób doœć zaskakujšcy. Stwierdził, że decyzje te sš skuteczne w chwili doręczenia, a poza zakresem odpowiedzi na pytanie dodał z własnej inicjatywy: „o ile zostały sporzšdzone zgodnie z prawem". Po trzech miesišcach oczekiwania, w paŸdzierniku, ukazało się uzasadnienie tej uchwały, w którym ostatecznie sšd wyjaœnił, co chciał powiedzieć przez ten dodatek. Uznano, że przeniesienie sędziów do nowych miejsc służbowych, podpisane z upoważnienia ministra sprawiedliwoœci przez jego zastępcę, jest nieważne. Zanim coœ więcej będzie można powiedzieć na temat tego poglšdu, należy zwrócić uwagę, że tylko same zreorganizowane w tym roku sšdy wydały ponad 800 tys. orzeczeń merytorycznych, z czego jednš trzeciš w czasie oczekiwania po wydaniu uchwały na jej uzasadnienie, czyli już po tym, jak sędziowie orzekajšcy w tej sprawie wiedzieli, co chcš napisać w uzasadnieniu. Jakkolwiek sędziowie w uzasadnieniu uchwały odnoszš się do ostatniej reorganizacji 79 sšdów rejonowych, to konsekwencje omawianej uchwały powodujš, że wszystkie reorganizacje sšdów powszechnych dokonane od czasu wejœcia w życie konstytucji z 1997 roku, w wyniku których utworzono 39 sšdów rejonowych, sš obarczone wspomnianš wadš, bo zawsze akty przeniesień sędziów podpisywał sekretarz lub podsekretarz stanu, czyli co do zasady sędzia, który był delegowany na to stanowisko do Ministerstwa Sprawiedliwoœci.
Tylko Trybunał Konstytucyjny może formułować wykładnię prawa z mocš powszechnie obowišzujšcš Co prawda, bez zgody, ale z podpisem wiceministra, przeniesiono „jedynie" 372 sędziów, którzy rozpatrzyli od czasu przeniesienia ponad 2 mln spraw. Niestety, Sšd Najwyższy zdaje się sugerować, że również w przypadku przeniesienia za zgodš zachodzi wštpliwoœć dotyczšca ważnoœci tych decyzji. Tymczasem w utworzonych w ten sposób sšdach w pionie cywilnym, karnym, pracy, rodzinnym i nieletnich utworzonych w latach 2006–2012, rozpatrzono ponad 11 mln spraw. Jeżeli uchwała ta oddziaływałaby autorytatywnie na inne sšdy, skutki dla wymiaru sprawiedliwoœci byłyby bardzo poważne, zwłaszcza w sprawach karnych. Należy do nich bezwzględna nieważnoœć postępowań, koniecznoœć zwolnienia z zakładów karnych wielu więŸniów jako osób bezpodstawnie pozbawionych wolnoœci, jak również wypłaty im odszkodowań.

Czyja odpowiedzialnoœć

W tym kontekœcie mój zastępca – dr hab. Michał Królikowski wypowiedział słowa, które wzburzyły œrodowisko sędziowskie, a mianowicie, że Sšd Najwyższy musi przed społeczeństwem wzišć odpowiedzialnoœć za tę uchwałę. Na nasze głowy posypały się zarzuty lekceważenia władzy sšdowniczej, przerzucanie odpowiedzialnoœci na SN za błędy ministra sprawiedliwoœci, w końcu podważanie roli SN, który ma za zadanie orzekać o zgodnoœci danego rozstrzygnięcia z prawem, a nie patrzeć na prawo przez pryzmat skutków orzeczenia. Z całym należytym szacunkiem dla władzy sšdowniczej chcę podtrzymać nasze stanowisko i pokazać, że tylko Sšd Najwyższy może rozwišzać nabrzmiałš sytuację. A oto dlaczego. Po pierwsze, minister sprawiedliwoœci działał w zaufaniu do dotychczasowych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sšdu Najwyższego i sšdów administracyjnych. Trybunał orzekł o tym, że cokolwiek robi podsekretarz stanu, czyni to jako ręka ministra konstytucyjnego, co wynika z dokonanej przez niego wykładni przepisów o Radzie Ministrów. W lipcu SN uznał, że podsekretarz stanu to organ pomocniczy, który w razie działania z upoważnienia ministra konstytucyjnego realizuje swoje, „przeniesione" na niego przez szefa kompetencje. Stšd nie może podpisać przeniesienia sędziego, bowiem, jak stwierdził SN, „status sędziego pozostaje na wyższej pozycji ustrojowej niż sekretarz i podsekretarz stanu". Przeciwne stanowisko zajšł Sšd Najwyższy w uchwale pełnego składu w 2007 roku oraz kolejno wydawanych następnie różnych orzeczeniach w sprawach decyzji kadrowych dotyczšcych sędziów. Potwierdził to również jeden z sšdów administracyjnych. Trybunał Konstytucyjny stwierdził też, że zgoda sędziego na przeniesienie na inne miejsce służbowe nie jest wymagana w wypadkach zniesienia stanowiska wywołanego zmianš w organizacji sšdownictwa lub zniesienia danego sšdu lub wydziału zamiejscowego albo przeniesienia siedziby sšdu, a tworzenie i znoszenie konkretnych sšdów, wyznaczanie ich siedzib i obszaru właœciwoœci należy do kompetencji organów władzy wykonawczej. To prawda, że w SN pojawiały się zdania odrębne, ale nigdy nie zyskały większoœci. Aż do uchwały z lipca 2013 roku. Tyle że przedtem minister sprawiedliwoœci uzyskiwał potwierdzenie prawidłowoœci swojego działania od wspomnianych organów sšdowych. Dlaczego zatem miał działać inaczej, niejako „na zapas"? Po drugie, Sšd Najwyższy zajšł tym razem stanowisko, że przenoszšc sędziego, minister sprawiedliwoœci podejmuje szczególny akt władczy, który nie jest uregulowany w prawie, i mieœci się w „sprawowaniu wymiaru sprawiedliwoœci". Taki poglšd rodzi kolejny poważny kłopot. Minister jest bowiem organem, którego uprawnienia wyraŸnie zakreœla konstytucja. Może on jedynie wykonywać polecenia premiera lub kierować działem administracji. Co więcej, może podejmować działania tylko zgodnie z zasadš legalizmu, czyli wydawać jedynie takie decyzje, które majš wyraŸne umocowanie w prawie. Podobna zresztš sytuacja jest z uchwałš Krajowej Rady Sšdownictwa, która zaleca ministrowi sprawiedliwoœci podpisanie aktów przeniesień z mocš wstecznš, a pierwszy prezes Sšdu Najwyższego zapowiada na łamach „Rz", że Sšd Najwyższy to zaakceptuje, mimo że czynnoœć ta nie jest z prawnego punktu widzenia oczywista. Rzeczywiœcie, system prawa nie przewiduje możliwoœci wydawania decyzji kadrowych dotyczšcych sędziów z mocš wstecznš. Dopiero to byłoby naruszeniem ich niezawisłoœci! Można by było w ten sposób unieważnić każde postępowanie sšdowe, bo minister sprawiedliwoœci mógłby sprawić, że sšd, który orzekł w konkretnej sprawie, był Ÿle obsadzony. Poza tym, skšd mamy wiedzieć, że SN zachowa się w swoich dalszych orzeczeniach zgodnie z zapowiedziš prezesa? Przecież sędziowie sš niezawiœli. Po trzecie, kilka spraw jest dla mnie zastanawiajšcych. Zapadłe 17 lipca 2013 roku orzeczenie zostało wydane w składzie siedmiu sędziów, z których szeœciu wczeœniej składało zdania odrębne do uchwały pełnego składu SN i twierdziło, że nawet w przypadku delegacji sędziego za jego zgodš tego aktu nie może podpisać podsekretarz stanu. W konsekwencji tego poglšdu również takie delegacje oznaczałyby złe obsadzenie składu i nieważnoœć postępowań. Tylko że troje z tych sędziów przez kilka miesięcy orzekało w Sšdzie Najwyższym właœnie na delegacjach podpisanych przez wiceministra i nie stwierdzało w swoich sprawach tej przeszkody. W omawianej uchwale SN uznał, że każdy skład orzekajšcy musi z urzędu badać, czy sędziowie byli prawidłowo powołani. Jednak wczeœniej rozpatrzył w Izbie Cywilnej wiele z niemal 1,5 tys. kasacji wniesionych od orzeczeń sšdów w sprawach cywilnych powstałych z reorganizacji i nie dopatrzył się w nich wady zwišzanej z powołaniem sędziów. Sšd Najwyższy z jednej strony zadał pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego o zgodnoœć z konstytucjš przepisu, który upoważnia ministra sprawiedliwoœci do przenoszenia sędziów, a w międzyczasie, orzekł na jego podstawie, stwierdzajšc brak możliwoœci pogodzenia go z konstytucjš, jeżeli przewidywałby on realnš kompetencję ministra.

Wyjaœniać, a nie antagonizować

Nie jest mojš intencjš antagonizowanie sytuacji, a jej wyjaœnienie: zarówno rzeczywistych skutków podjętej uchwały, redukowanej w nieuprawniony sposób jedynie do tzw. reformy Gowina, jak i realnie obowišzujšcego stanu prawnego. Wiem jednak, że każda nasza wypowiedŸ jest traktowana przez niektórych sędziów jako zamach na niezawisłoœć i niezależnoœć wymiaru sprawiedliwoœci. Trudno mi zaakceptować treœć uzasadnienia uchwały podjętej w Izbie Cywilnej SN, która stawia pod znakiem zapytania stabilnoœć funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoœci, unikajšc starannego rozważenia jej skutków. Jednak nie dlatego, że kwestionujemy prawo Sšdu Najwyższego do orzekania w tych sprawach i prawomocnoœć jego wyroków, ale dlatego, że nie potrafię uciec od współodpowiedzialnoœci za kondycję wymiaru sprawiedliwoœci przed współobywatelami. Chcę bowiem wyraŸnie podkreœlić, że nie istnieje żadne zgodne z prawem, możliwe do podjęcia przez ministra sprawiedliwoœci działanie, które rozwišże powstałš sytuację. Jedyny organ który w tej sprawie może coœ zrobić, to Sšd Najwyższy, poprzez wydanie uchwały pełnego składu o mocy zasady prawnej wišżšcej inne składy SN. Z proœbš o to działanie zwróciłem się do pierwszego prezesa Sšdu Najwyższego nazajutrz po otrzymaniu uzasadnienia lipcowej uchwały. Jakakolwiek ona będzie, jako minister sprawiedliwoœci podporzšdkuję się tej interpretacji prawa, choć nie może on uciec od całkiem odmiennych zapatrywań Trybunału Konstytucyjnego, wyrażanych dotychczas w orzecznictwie. Ten ostatni bowiem, a nie Sšd Najwyższy, ma wyłšczne prawo do formułowania wykładni prawa z mocš powszechnie obowišzujšcš. Niestety, wiem jednak, że prezes nie podjšł do tej pory żadnych czynnoœci dla zainicjowania prac pełnego składu Sšdu Najwyższego w tej sprawie. I to mimo że kilka dni temu w Izbie Karnej Sšdu Najwyższego zapadł wyrok uznajšcy skład sšdu poddanego reorganizacji za zgodny z prawem, a więc przeciwnie do wspomnianej uchwały. Autor jest ministrem sprawiedliwoœci. W czasach PRL działał w podziemnym konserwatywnym Ruchu Młodej Polski oraz w „Solidarnoœci". PóŸniej był likwidatorem majštku PZPR (wygrał kilka głoœnych procesów o rewindykację majštku przejętego przez SdRP). W latach 1999–2001 sprawował funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji w gabinecie Jerzego Buzka. Od 2005 roku jest posłem Platformy Obywatelskiej.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL