Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane osobowe

GIODO powinien sprawdzić, czy wierny wystšpił z Kościoła

Rzeczpospolita, Jak Jakub Ostałowski
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie może z góry umarzać postępowań ws. osób, które domagajš się wpisu w księdze parafialnej o tym, że wystšpiły z Koœcioła - orzekł w pištek Naczelny Sšd Administracyjny w pięciu połšczonych sprawach.
NSA stwierdził, że GIODO powinien najpierw ocenić, czy takie osoby skutecznie wystšpiły z Koœcioła. Nie wzišł tego pod uwagę sšd I instancji - Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie - i dlatego będzie musiał jeszcze rozpatrzyć te sprawy.

Apostata chciał wpisu

Jedna z nich dotyczyła mężczyzny, który wystšpił z Koœcioła katolickiego i chciał, aby proboszcz jego parafii umieœcił informację o tym w księdze chrztu. Proboszcz się na to nie zgodził i dlatego mężczyzna wniósł skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chciał, aby GIODO nakazał proboszczowi sprostowanie danych zamieszczonych w księdze chrztu. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych umorzył jednak to postępowanie, bo uznał, że nie ma kompetencji, by ingerować w zbiory danych prowadzone przez Koœciół. Argumentował, że nie pozwala mu na to ustawa o ochronie danych osobowych - i jak podkreœlał - nieistotne jest to, że mężczyzna nie uważa się już za członka Koœcioła.
Problem dotyczył przepisu ustawy, który mówi, że GIODO nie może ingerować w sprawy dotyczšce "danych osób należšcych do koœcioła lub innego zwišzku wyznaniowego, (...) przetwarzanych na potrzeby tego koœcioła lub zwišzku wyznaniowego". Mężczyzna twierdził, że przepis ten go nie dotyczy, ponieważ on już z Koœcioła wystšpił. Zaskarżył tę decyzję do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie. Twierdził, że decyzja GIODO o umorzeniu postępowania narusza jego konstytucyjne prawo do wolnoœci wyznania. WSA uznał decyzję GIODO za prawidłowš. Innego zdania był w pištek Naczelny Sšd Administracyjny.

Koœciół nie jest wyłšczony spod prawa

W uzasadnieniu wyroku sędzia Małgorzata Jaœkowska podkreœliła, że "stosunki między zwišzkiem wyznaniowym a państwem regulowane sš na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależnoœci", ale - jak dodała - "zwišzki wyznaniowe podlegajš jednak przepisom prawa powszechnego". Dlatego - jak wyjaœniła Jaœkowska - wystšpienie z Koœcioła katolickiego powinno być rozpatrywane na gruncie prawa powszechnego, ponieważ dotyczy wolnoœci sumienia i wyznania oraz danych osobowych. Marcin Szetela - pełnomocnik czterech z pięciu osób, których skargi rozpatrywał w pištek NSA - powiedział PAP po rozprawie, że najistotniejsze w pištkowych wyrokach jest to, że sšd uznał za niewłaœciwe dotychczasowe stanowisko GIODO. Według Macieja Psyka, założyciela portalu wystap.pl, choć w pištek sšd orzekł tylko w pięciu sprawach, to skala problemu jest większa i dotyczy - w jego ocenie - około stu przypadków.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL