Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Szara rzeczywistość sześciolatka w szkole

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Pomimo zapewnień MEN szkoły wcišż borykajš się z problemami organizacyjnymi i kompetencyjnymi w zakresie pracy z młodszymi uczniami.
Wczoraj prezydent podpisał kolejnš już nowelizację ustawy o systemie oœwiaty, której celem jest wprowadzenie do szkół szeœciolatków. Kilkanaœcie dni wczeœniej resort edukacji przedstawił raport, z którego wynika, że szkoły sš œwietnie przygotowane na przyjęcie młodszych uczniów. Skonfrontowaliœmy tezy raportu MEN z obserwacjami rodziców, którzy zdecydowali się posłać młodsze dzieci do szkół. Setki listów w tej sprawie napłynęło do Fundacji Rzecznika Praw Rodziców. MEN przekonuje, że nauka w pierwszej klasie wyglšda inaczej niż kiedyœ. Zajęcia dydaktyczne to nie sztywne lekcje, podczas których dziecko spędza 45 minut w ławce, nauczyciel robi przerwy w nauce, kiedy chce, i wtedy jest czas na zabawę w specjalnie do tego przygotowanych salach. Tyle teorii, teraz praktyka.
Pisze rodzic z Zespołu Szkół Samorzšdowych w Augustowie: „Lekcje tylko w ławkach, żadnych innych zajęć. 45 minut lekcji i przerwa". SP nr 11 w Inowrocławiu: „Ławki jedna przy drugiej nie pozwalajš nawet na uatrakcyjnienie zajęć poprzez prowadzenie zabaw ruchowych". SP nr 4 w Jaœle: „Pierwsze klasy razem z szeœciolatkami sš 32-osobowe, nauka w ławkach od dzwonka do dzwonka, nie ma żadnych dywanów do zabawy, nawet gdyby były, to nie ma miejsca na ich rozłożenie". Dzieci moczyły się, bo wychowawczyni nie wiedziała, jak rozwišzać problem wyjœcia do toalety. Ponownie raport MEN. Tym razem fragment o procesie dydaktycznym: „Szkoły zapewniajš w coraz większym stopniu indywidualne podejœcie do każdego dziecka i dostosowanie metod pracy do tempa jego rozwoju". Teraz doœwiadczenia rodziców. SP nr 30 w Lublinie: „Nie ma żadnej taryfy ulgowej dla dzieci szeœcioletnich (w klasach mieszanych, tj. złożonych z dwóch roczników), muszš po prostu doganiać dzieciaki o rok starsze". SP nr 61 w Warszawie: „Wychowawczyni nie wiedziała, jak rozwišzać problem wyjœcia dzieci do toalety w czasie lekcji (czy iœć z nim do toalety, czy zostać z klasš), w efekcie dzieci moczyły się. Nauczyciel angielskiego nie przyjmował do wiadomoœci, że dzieci nie potrafiš pisać, i zadawał prace domowe, np. podpisz obrazki zwierzšt". W swoim raporcie resort edukacji przekonuje, że polska szkoła jest nowoczesna i doskonale przygotowana do cywilizacyjnej zmiany, jakš jest obniżenie wieku szkolnego. „Rosnšce kompetencje nauczycieli i lepsze wyposażenie szkół sš gwarancjš rozwoju najmłodszych uczniów" – pisze MEN. Obserwacje rodziców podajš w wštpliwoœć i tę tezę. SP nr 113, Wrocław: „Rodzice dostali kartki z proœbš o przyniesienie wielopaku papieru toaletowego, ręczników papierowych i mydła. Dodatkowš kartkę dostałam też ze œwietlicy, do której muszę przynieœć 30 zł na semestr lub kupić: artykuły papiernicze, drobne zabawki, œrodki higieniczne". SP w Zelgnie: „Głównym problemem jest pora dojazdu autobusu do szkoły. Mój jeszcze 4-latek (rocznik 2008), chodzšc do «zerówki», na przystanku, skšd odbiera go szkolny autobus, musi stawić się na godzinę 6.35". SP nr 17 w Tarnowie: „W toalecie brak ciepłej wody, mydła oraz papieru toaletowego. Nauczyciele majš swój, który przynoszš i zabierajš ze sobš. W szkole mojej córki sš trzy szkoły, tzn. podstawówka, gimnazjum oraz liceum. Nie ma oddzielnych wejœć, nie ma oddzielnych szatni". Reforma obniżajšca wiek szkolny od lat budzi społeczny sprzeciw. W Sejmie oczekuje obywatelski wniosek o przeprowadzenie referendum w tej sprawie.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL