Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Adwokaci i radcowie nie będš mogli bez egzaminu zostać rzecznikami patentowymi.

Adwokaci i radcowie nie będš mogli bez egzaminu zostać rzecznikami patentowymi.
Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Adwokaci i radcowie nie będš mogli bez egzaminu zostać rzecznikami patentowymi. Ministerstwo Sprawiedliwoœci wycofało się z tego pomysłu.
Minister Marek Biernacki wycofuje się częœciowo z deregulacji zawodu rzecznika patentowego pod wpływem Rzšdowego Centrum Legislacji i œrodowiska rzeczników. Otwarcie dostępu do tego zawodu dla radców prawnych i adwokatów budzi kontrowersje od poczštku prac nad tzw. trzeciš transzš deregulacji.

Jakie zmiany

Chodzi o projekt nowelizacji ustaw regulujšcych warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Grzegorz Płatek, ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwoœci, potwierdza, że z projektu został wykreœlony zapis pozwalajšcy adwokatom i radcom prawnym pracować jako rzecznicy bez odbycia aplikacji i końcowego egzaminu.
– Ministerstwo wycofało się z tego pomysłu, ponieważ doszło do wniosku, że do pracy w tym zawodzie potrzebna jest wiedza techniczna. A ani na aplikacji radcowskiej, ani na adwokackiej prawnik raczej jej nie zdobędzie – tłumaczy Płatek.

Protest œrodowiska

Projekt wcišż jednak dopuszcza adwokatów i radców do występowania przed Urzędem Patentowym w sprawach zwišzanych z rejestracjš znaków towarowych. Mimo zmian projekt ministerstwa budzi sprzeciw rzeczników patentowych. – Cieszę się, że ministerstwo wycofało się z pomysłu dopuszczenia adwokatów i radców prawnych do wykonywania zawodu rzecznika bez aplikacji i egzaminu – mówi Anna Korbela, prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Według niej jednak projekt nadal zawiera wiele niebezpiecznych zapisów. – Dopuszczenie adwokatów i radców do spraw zwišzanych ze znakami towarowymi oznacza obniżenie poziomu usług w tym zakresie – uważa Anna Korbela. Jej zdaniem przepisy dotyczšce własnoœci przemysłowej sš traktowane po macoszemu zarówno na studiach, jak i póŸnej, na aplikacjach prawniczych. Właœciwš wiedzę można zdobyć dopiero na aplikacji rzecznikowskiej. Dlatego według rzeczników na zmianach stracš przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy dbajš o markę firmy czy produktu.

Lek na bezrobocie

Otwarcie zawodu rzecznika podoba się przedstawicielom korporacji adwokatów oraz radców, liczšcych w sumie ok. 30 tys. członków. 31 tys. złotych kosztuje obecnie odbycie trzyletniej aplikacji rzecznikowskiej – Jesteœmy właœciwie przygotowani do prowadzenia spraw z zakresu znaków towarowych – zapewnia adwokat Rafał Dębowski. – Obecne ograniczenia sš sztuczne i niepotrzebne – uważa. Dodaje, że czym innym sš sprawy z zakresu np. patentów bšdŸ układów scalonych. – W ich wypadku potrzebna jest często wiedza techniczna, a takiej radcowie prawni i adwokaci często nie majš. Dlatego tego typu sprawy powinny zostać pozostawione wyłšcznie rzecznikom patentowym – wyjaœnia.

Tańsza aplikacja

Korporacje adwokacka i radcowska sš zgodne co do tego, że prawników, zwłaszcza tych, którzy niedawno weszli do zawodu, dotyka bezrobocie. W ich wypadku prowadzenie spraw z zakresu znaków towarowych będzie œwietnš okazjš, by odnaleŸć się na rynku pracy. Korporacjom nie podoba się, że ministerstwo zrezygnowało z zapisu dopuszczajšcego obie te profesje do zawodu rzecznika patentowego bez aplikacji i egzaminu. 989 osób ma uprawnienia rzecznika patentowego Projekt wprowadza też sporo zmian w zasadach odbywania aplikacji rzecznikowskiej. Nabór na niš ma odbywać się raz w roku, a nie jak obecnie raz na trzy lata. – Zmiana przepisu ułatwi dostęp do zawodu, który w chwili obecnej jest utrudniony ze względu na trzyletni okres oczekiwania na kolejny nabór – mówi Grzegorz Płatek. Ministerstwo rezygnuje również z ustnej częœci egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego. – Częœć ustna ma charakter uznaniowy i może być traktowana jak bariera w dostępie do zawodu – wyjaœnia Płatek. Obniżeniu ulegnš też koszty przystšpienia do egzaminów. Maksymalna opłata za egzamin konkursowy na aplikację zmniejszy się obecnie o 376 zł (z 0,3 do 0,2 przeciętnego wynagrodzenia). Podobnie za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego (z 0,4 do 0,3 przeciętnego wynagrodzenia). Będš też niższe o 33 proc. opłaty za aplikację rzecznikowskš. Obecny koszt jej odbycia to ponad 31 tys. zł za trzy lata nauki. etap legislacyjny: po uzgodnieniach międzyresortowych
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL