Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo autorskie

Spór Chomikuj.pl z wydawcami o działalność pirackš wraca do sšdu I instancji

Wydawnictwa zrzeszone w PIK domagajš się zakazania Chomikuj.pl praktyk, które godzš w prawa wydawców, a przede wszystkim twórców
spółka
Usługi hostingowe to nie tylko przechowywanie treœci na portalu, ale także ich udostępnianie – uznał Sšd Apelacyjny w Warszawie.
W czwartek Warszawski Sšd Apelacyjny nakazał od poczštku zbadać pozew właœciciela portalu Chomikuj.pl, który domaga się od Polskiej Izby Ksišżki (PIK) przeprosin za umieszczenie na jego stronie internetowej informacji, że portal stosuje praktyki pirackie (sygn. akt I ACa 689/13). Chomikuj.pl zarzuca PIK, że przekroczyła granice dozwolonej krytyki. Sšd Okręgowy oddalił jednak pozew portalu. Wskazał, że przechowywanie plików na portalu daje dostęp nieograniczonej liczbie odbiorców, o czym właœciciele praw autorskich nawet nie wiedzš. W tej sytuacji wypowiedzi Izby nie były bezprawne, gdyż występowała w interesie wydawców, których prawa sš naruszane. ?SO uznał też, że Chomikuj.pl nie może korzystać z wyłšczenia odpowiedzialnoœci hostingodawcy na podstawie art. 14 ustawy o œwiadczeniu usług drogš elektronicznš. Mówi on, że nie ponosi odpowiedzialnoœci za przechowywane dane, kto udostępniajšc zasoby systemu teleinformatycznego do ich przechowywania nie wie o ich bezprawnym charakterze, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomoœci o tym, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do danych.
?Piotr Hałasiewicz z Chomikuj.pl mówił w sšdzie, że jeœli takie zastrzeżenia sš zgłoszone, to portal dane usuwa. Z kolei pełnomocnik PIK, mecenas Aleksandra Wędrychowska-Karpińska podkreœlała, że portal nie tylko przechowuje dane, ale je rozpowszechnia, czerpišc z tego materialne korzyœci. Jeœli z jego zasobów chce skorzystać ktoœ, kto nie jest tam zarejestrowany, przeczyta: zapłać esemesem. ?Dlaczego SA uchylił wyrok SO? Otóż inaczej niż SO rozumie działalnoœć hostingowš – To nie tylko przechowywanie danych, ale także ich rozpowszechnianie. Za wczeœnie jednak na stwierdzenie, czy Chomikuj.pl nie może korzystać z wolnoœci, ochrony wskazanej w art. 14, gdyż SO nie zbadał zasadniczych dla tej sprawy kwestii: czy i w jakim zakresie została naruszona renoma portalu. Nie powiedział także, co rozumie przez pirackie praktyki – uzasadniał sędzia Maciej Dobrzyński. Dlatego sprawa wraca do I instancji. ?Ogłoszenie PIK i ten proces to element większego sporu, jaki wydawnictwa zrzeszone w PIK toczš z Chomikuj.pl. Domagajš się zakazania praktyk, które godzš w prawa wydawców, a przede wszystkim twórców. Piętnaœcie wydawnictw złożyło pozew zbiorowy przeciwko Chomikuj.pl, ale właœciciel portalu (cypryjska firma FS File Solutions Ltd) zaskarżył decyzje sšdu I instancji o dopuszczalnoœci grupowego pozwu. Sprawa jest zatem na wstępnym etapie.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL