Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

RPO: przepisy o BIG stwarzajš pole do licznych nadużyć

www.sxc.hu
Obecnie obowišzujšce przepisy o udostępnianiu informacji gospodarczych stwarzajš pole do licznych nadużyć, ponieważ mogš być wykorzystywane jako œrodek do przymusowego zaspokojenia wštpliwych roszczeń – alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich.
Niepokój u Polaków wzbudza, że w œwietle obowišzujšcych przepisów, biura informacji gospodarczej (BIG) oraz firmy windykacyjne działajšce w ramach internetowych giełd wierzytelnoœci (tzw. markety długów) majš możliwoœć zamieszczania informacji o zobowišzaniach spornych, tj. takich, które nie zostały stwierdzone prawomocnym tytułem wykonawczym lub uznane na piœmie. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Ireny Lipowicz, która wystšpiła w tej sprawie do Ministra Gospodarki, możliwoœć wpisywania informacji o zobowišzaniach spornych stoi w sprzecznoœci z uzasadnieniem ustawy, która miała na celu poinformowanie uczestników obrotu gospodarczego o nierzetelnych dłużnikach. – Z niepokojem stwierdzam, iż brak obowišzku legitymowania się tytułem wykonawczym, prowadzi do ujawnienia informacji o zobowišzaniu pomimo tego, iż postępowanie jest w toku, a sprawa może zostać ostateczna zakończona korzystnym dla dłużnika rozstrzygnięciem – wskazuje RPO. W opinii prof. Lipowicz obecnie obowišzujšce regulacje ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych w praktyce stwarzajš pole do licznych nadużyć, ponieważ mogš być wykorzystywane jako œrodek do przymusowego zaspokajania wštpliwych roszczeń. – Z punktu widzenia organu stojšcego na straży konstytucyjnych praw i wolnoœci nie do zaakceptowania jest stan, w którym dochodzi do wpisywania dłużnika, zanim jego sprawa zostanie rozpoznana przez niezawisły sšd – stwierdza Rzecznik.
W zwišzku z tym RPO stoi na stanowisku, iż dopóki wierzytelnoœć nie zostanie stwierdzona tytułem wykonawczym lub wierzyciel nie uzyska uznania roszczenia na piœmie, nie powinno mieć miejsca ujawnienie danych o spornym zobowišzaniu.

Kiedy konsument trafi do BIG

Aby zgłosić do BIG konsumenta muszš zostać spełnione łšcznie następujšce warunki: - zobowišzanie powstało z okreœlonym stosunkiem prawnym (w szczególnoœci z tytułu o kredyt konsumencki) - łšczna kwota wymagalnych zobowišzań dłużnika wynosi co najmniej 200 zł oraz sš one wymagalne od co najmniej 60 dni - upłynšł co najmniej miesišc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do ršk własnych wezwania do zapłaty, zawierajšcego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do BIG Art. 14 ust. 1 ustawy o uigiwdg
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL