Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Urzędnicy

Na studiach podyplomowych urzędnik nauczy się polszczyzny

www.sxc.hu
Zatrudnieni w urzędzie tworzš teksty pełne błędów i trudne w odbiorze. Tego, jak prawidłowo się komunikować, będš mogli nauczyć się na studiach podyplomowych.
Uniwersytet Warszawski uruchomił nowy kierunek  studiów podyplomowych „Polszczyzna w administracji i biznesie". Studia sš adresowane do pracowników administracji państwowej i samorzšdowej oraz kierowników różnych szczebli w firmach i przedsiębiorstwach. Stanowiš odpowiedŸ na kampanię społecznš „Język urzędowy przyjazny obywatelom". Zgodnie z ustawš o języku polskim organy władzy publicznej sš zobowišzane do  jego ochrony. Powinna ona polegać na dbaniu o poprawne używanie języka, doskonaleniu sprawnoœci językowej oraz stwarzaniu warunków do rozwoju języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej. Z tego zadania nie w pełni się wywišzujš. Tak wynika ze sprawozdania Rady Języka Polskiego. Urzędnicy tworzš teksty hermetyczne, szablonowe, trudne w odbiorze, bardzo rzadko zróżnicowane w zależnoœci od adresata, co obniża ich skutecznoœć komunikacyjnš. Językiem urzędowym pisane sš nawet informacje o bieżšcych wydarzeniach. Rada Języka Polskiego przebadała strony internetowe siedmiu ministerstw – Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pracy i Polityki Społecznej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sportu i Turystyki, Œrodowiska, Zdrowia – oraz jednej instytucji centralnej – NFZ.
Większoœć analizowanych tekstów ma charakter oficjalny i nie jest różnorodna stylistycznie. Na stronach internetowych brakuje materiałów przystępnych, lżejszych, pisanych językiem potocznym. Zdarzajš się też błędy językowe. Tak np. na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki nie ma tekstów zachęcajšcych do uprawiania sportu czy jakichœ form turystyki. Na stronach Ministerstwa Zdrowia, a zwłaszcza Narodowego Funduszu Zdrowia, komunikaty kierowane do lekarzy i do pacjentów nie różniš się od siebie stylistycznie, sš pisane językiem urzędowo-prawnym lub naukowym.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL