Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

ZUS nie ma prawa kwestionować etatów Polaków na Słowacji

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Przedsiębiorcy łatwiej ucieknš za granicę przed wysokimi składkami, jakie muszš płacić w Polsce.
Takie będš skutki wyroku Sšdu Najwyższego (sygnatura akt: II UK 333/12), który zakazał Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych kwestionowania etatów, na których polscy przedsiębiorcy sš zatrudniani za granicš. W takiej sytuacji, choćby nawet taka umowa o pracę przewidywała kilkanaœcie euro wynagrodzenia miesięcznie, w myœl unijnych przepisów przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z obowišzku zapłaty składek w Polsce. A jest o co walczyć. Podstawowa składka do ZUS, którš co miesišc płaci milion polskich przedsiębiorców, przekroczyła już 1000 zł miesięcznie.

Urzędnicy: pokaż bilet

Sprawa zaczęła się od postępowania wyjaœniajšcego ZUS w sprawie bizneswoman z Dolnego Œlšska, która w 2010 r.  podpisała umowę o pracę ze słowackim pracodawcš. Za 38,5 euro miesięcznie miała roznosić ulotki. ZUS stwierdził, że umowa to za mało, by zwolnić przedsiębiorcę od zapłaty składek w Polsce. Zażšdał więc od niej dodatkowych dowodów na potwierdzenie wykonywania pracy: biletów za przejazd na Słowację czy rachunków za zakwaterowanie w miejscu pracy. Gdy bizneswoman nie dostarczyła wymaganych dowodów, urzędnicy uznali, że umowa ze słowackim pracodawcš została zawarta dla pozoru i ma na celu wyłšcznie uniknięcie zapłaty należnych składek ubezpieczeniowych w Polsce. ZUS nałożył na niš wtedy obowišzek zapłaty kilkunastu tysięcy złotych zaległych składek wraz z odsetkami za ostatni rok prowadzenia działalnoœci w Polsce.
Gdy wrocławianka odwołała się do sšdu, zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji sędziowie potwierdzili prawidłowoœć decyzji ZUS. Dopiero Sšd Najwyższy stwierdził, że rozstrzygnięcia sšdów i ZUS były niezgodne z unijnymi przepisami. Zwrócił więc sprawę ZUS do ponownego rozstrzygnięcia.

Sšd: kontrola tylko za granicš

SN wytknšł, że ZUS w takiej sytuacji, zgodnie z art. 13 rozporzšdzenia 883/2004 i art. 16 rozporzšdzenia 987/2009, może tylko wystšpić do swego słowackiego odpowiednika o sprawdzenie, czy zatrudnienie polskiego przedsiębiorcy odbywa się zgodnie ze słowackim prawem. Tylko tš drogš może zakwestionować słowackie ubezpieczenie, które zwalnia od zapłaty składek w Polsce. – Sšd Najwyższy zalegalizował w ten sposób ucieczkę polskich przedsiębiorców za granicę przed wysokimi składkami ZUS – mówi Mirosław Łabanowski, radca prawny z Kancelarii Prawno-Rachunkowej Lex Consulting. – Może to jednak doprowadzić do nadużyć w korzystaniu z tańszego ubezpieczenia na Słowacji przez polskich przedsiębiorców – dodaje Paulina Grotkowska, adwokat z kancelarii Kruk i Partnerzy. – Gdyby Sšd Najwyższy podtrzymał stanowisko ZUS, doszłoby do absurdalnej sytuacji: polski przedsiębiorca w jednym czasie podlegałby ubezpieczeniom dwóch krajów – dodaje Robert Jasiński, ekspert do spraw kadr i płac.

Opinia:

Dorota Wolicka, dyrektor biura interwencji Zwišzku Przedsiębiorców i Pracodawców Teraz należy się spodziewać, że ZUS zacznie namawiać Słowaków, aby zaczęli się przyglšdać   polskim pracownikom ubezpieczonym w ich systemie. Istnieje więc obawa, że nasi urzędnicy przedstawiš Słowakom zyski i straty wynikajšce np. z koniecznoœci finansowania opieki zdrowotnej takich pracowników. Tak jak to zrobili już wczeœniej w Anglii. Powstaje pytanie, jak do tematu podejdš Słowacy. Do tej pory nie mieli oni zastrzeżeń do Polaków płacšcych u nich składki. Wielu naszych przedsiębiorców od lat jest bowiem ubezpieczonych u naszego południowego sšsiada jako legalnie zatrudnieni tam pracownicy. Do tego polscy biznesmeni niewiele chorujš, ponieważ nie majš na to czasu. Nie sš więc zbyt kosztowni dla słowackiego systemu ubezpieczeniowego.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL