Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady i rozmowy

Nie tylko zwišzek zawodowy

materiały własne
Dla „Solidarnoœci” problemy gospodarcze były bardzo istotne, ale szybko zaczęło chodzić jej o coœ więcej: o wolnoœć słowa, wolnoœć zgromadzeń, praktyk religijnych i o masę innych spraw dotyczšcych polepszenia warunków życia także poza zakładem pracy – mówi socjolog Michałowi Płocińskiemu.
Na ile znaczšcš siłš opozycyjnš pod koniec lat 70. były Wolne Zwišzki Zawodowe na Wybrzeżu? Elżbieta Ciżewska: To już były ważne struktury, tak samo jak KOR czy ROPCiO – pierwszy niezależny ruch zwišzkowy w całym bloku sowieckim. Tam naprawdę była już współpraca, tworzyły się struktury wspólnego działania i pojawiały się pomysły reform. WZZ były doœć oryginalne i tworzone w sposób intuicyjny, bo Gwiazdowie nie wiedzieli, jak działajš i czym dokładnie się zajmujš zwišzki zawodowe na Zachodzie. Sami się zresztš potem dziwili, że tam zwišzki zajmujš się trochę innymi sprawami niż póŸniejsza, wyrosła w końcu z WZZ, „Solidarnoœć”.

Po co w ogóle w opozycyjnym podziemiu było tworzyć zwišzki zawodowe? Przecież przez sam fakt braku legalnoœci nie mogły one prowadzić żadnego dialogu z władzš.

Chodziło o budowanie œwiadomoœci robotników. Przecież Polska podpisywała rozmaite konwencje w sprawie praw pracowniczych, tylko że robotnicy nie mieli o nich zielonego pojęcia. WZZ to były spotkania, rozmowy, tworzenie jakieœ współpracy.

Wielki ruch strajkowy w 1980 roku wykraczał jednak daleko poza formułę zwišzków zawodowych. Dlaczego „Solidarnoœć” zdecydowała się więc na wybór takiej formuły do dalszego działania?

Forma zwišzku zawodowego była wtedy po prostu najbardziej dostępna i można jš było łatwo osadzić w istniejšcym prawie. Oczywiœcie można powiedzieć, że była ona doœć przypadkowa czy ułomna, ale przecież nie dało się wtedy założyć stowarzyszenia czy organizacji pozarzšdowej. W dodatku zwišzki zawodowe na Zachodzie kojarzš się głównie lewicowo, a „Solidarnoœć” była ruchem bardzo oryginalnym, niedajšcym się zaszufladkować w kategoriach klasycznego podziału na prawicę i lewicę.

Dlaczego?

Z jednej strony miała ona postulaty socjalne, ale z drugiej silnie broniła prawa do obecnoœci religii w życiu publicznym. Był to ruch bardzo mocno nastawiony niepodległoœciowo i cała jego symbolika miała charakter narodowo-religijny. „Solidarnoœć” łamała schematy, co szczególnie było widoczne dla goœci zza granicy, którzy cały czas próbowali jš ujmować w sobie znanych kategoriach. Ryszard Kapuœciński w reportażu „Notatki z Wybrzeża” pisał, że do Gdańska przyjechali hiszpańscy trockiœci i chcieli się zapoznać z rewolucjš. Robotnicy ich jednak wyprosili i powiedzieli, że nie robiš tu żadnej rewolucji.

Co „Solidarnoœci” dawało sformalizowanie się w zwišzek zawodowy?

Przede wszystkim możliwoœć wydawania własnego pisma i zakładania komórek organizacyjnych. Zwišzek stał się dla opozycji narzędziem silnego nacisku na partię. Wszyscy oczywiœcie widzieli, że „Solidarnoœć” to nie jest tylko zwišzek zawodowy.

Gdyby tylko była możliwoœć, to co by powstało? Partia?

Nie, do partii była jeszcze długa droga. Wœród działaczy „Solidarnoœci” były różne koncepcje. Oni sami nie wiedzieli, jak kierować tym 10-milionowym ruchem. Przecież już w listopadzie 1980 roku, czyli tylko trzy miesišce od sierpniowych strajków, miała ona ponad 7 milionów członków. Najlepiej więc nie mówić tu o zwišzku zawodowym, rewolucji, partii politycznej czy nawet społeczeństwie obywatelskim. „Solidarnoœć” była po prostu ruchem społecznym.

Co to znaczy?

Ruch społeczny, najproœciej mówišc, to zbiorowa aktywnoœć ludzi, którzy uznajš słusznoœć danej sprawy, sš zjednoczeni, liczebni – mogš się policzyć, zobaczyć, ilu ich jest – i sš zaangażowani na rzecz wspólnego działania.

W „Solidarnoœci” były przecież władze, struktury...

To bardzo istotne w jej ocenie, co nie zmienia oczywiœcie tego, że formuła ruchu społecznego pasuje tu i tak najlepiej. W każdym ruchu społecznym sš przywódcy, aktywiœci, ci, którzy kierujš wspólnym działaniem. Oni mówiš „kim jesteœmy” i „o co nam chodzi”. Tłumaczš, „dlaczego to robimy” i „dlaczego w taki sposób”. I tutaj doskonale sprawdził się Lech Wałęsa, który był bardzo charyzmatycznym przywódcš. Nie tylko jako formalny przywódca zwišzku, ale całego ruchu.

Jednak pojawiały się przecież pomysły stworzenia partii politycznej.

Myœlano oczywiœcie i o tym, jednak w ogóle planów było mnóstwo. Najpierw miał być zwišzek zawodowy, póŸniej samorzšd pracowniczy, po kolei chciano zdobywać kolejne przyczółki i z czasem doprowadzić do wolnych wyborów. W 1980 roku to wszystko brzmiało jednak bardzo radykalnie i zawsze kończyło się tylko na nieœmiało rzucanych pomysłach. Niektórzy w ogóle opowiadali się za tym, by zaczšć od doprowadzenia do wolnych wyborów, ale inni takich radykalnych działaczy traktowali jak kosmitów.

Jak zmieniał się ten ruch?

Z czasem, jak „Solidarnoœć” zaczynała odnosić sukcesy, to pojawiały się coraz poważniejsze żšdania. Opozycji wydawało się, że może coraz więcej. Ten ruch cały czas zmieniał swój charakter. W socjologii mówi się o starych i nowych ruchach społecznych. Stare to robotnicze rewolucje, które powstajš na podłożu ekonomicznym. Dla „Solidarnoœci” problemy gospodarcze także na poczštku były bardzo istotne, ale szybko, już w sierpniu 1980 roku, zaczęło chodzić jej o coœ dużo więcej: o wolnoœć słowa, wolnoœć zgromadzeń, praktyk religijnych i o masę innych spraw dotyczšcych polepszenia warunków życia także poza zakładem pracy. Przypomnę choćby postulaty mówišce o organizacji życia w bibliotece czy na uniwersytetach.

I zarazem „Solidarnoœć” coraz mniej była zwišzkiem zawodowym.

Tak, im bliżej grudnia 1981 roku, tym coraz bardziej stawała się ona konkurentkš do władzy. Jednak nie jako partia, tylko właœnie jako ruch, bo w samej „Solidarnoœci” tych partii można było naliczyć naprawdę dużo. Tam z jednej strony byli ludzie nastawieni bardzo konserwatywnie, z drugiej bardzo liberalnie, nawet paru mówiło o wolnym rynku, a gdzieœ tam jeszcze była „Solidarnoœć” Rolników Indywidualnych. To było po prostu niemożliwe, by ten ruch się ukonstytuował jako jedna partia polityczna.

Przychodzi grudzień 1981 roku i generał Jaruzelski wprowadza stan wojenny. Jak to zmienia „Solidarnoœć”?

Stan wojenny dla wielu był olbrzymim szokiem i złamał kręgosłup „Solidarnoœci”. Pojawiło się kilka oœrodków, które zaczęły pretendować do kierowania całym ruchem. Już nic nie było tak jak wczeœniej. Skończyła się po prostu jedna „Solidarnoœć”, której członkowie chcieli ze sobš rozmawiać, współpracować, niwelować wewnętrzne różnice. Działacze zaczęli po prostu prowadzić politykę.

Jak to rozumieć? Z jednej strony nastawieni oni byli na przetrwanie, a z drugiej dla wszystkich stało się powoli jasne, że zmiany polityczne sš coraz bliższe, że ten system się po prostu wali. Zaczęto więc kalkulować, zastanawiajšc się nad tym, kto przejmie władzę, na jakich warunkach, na jakie iœć ustępstwa, na jakie nie i czy w ogóle na jakieœ iœć. To już nie było spontaniczne działanie ruchu społecznego.

Wczeœniej nie było w „Solidarnoœci” polityki?

Oczywiœcie że była, ale dla większoœci uczestników ruchu, takich zwykłych członków, była to inna polityka – polityka ideałów, moralnoœci, tego, co się godzi, a co nie godzi robić, załatwiania różnych codziennych spraw. Chodziło o zasady moralne, a tylko czasami towarzyszyła temu jakaœ kalkulacja. Po 13 grudnia to była już głównie kalkulacja.

Elżbieta Ciżewska jest socjologiem i historykiem idei z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, autorkš ksišżki „Filozofia publiczna Solidarnoœci” (NCK 2010)
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL