Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Fundacja "Rodzice Szkole" chce zmian w funkcjonowaniu rad rodziców

Fundacja "Rodzice Szkole" chce zmian w przepisach dotyczšcychfunkcjonowania rad rodziców w szkołach m.in. organizacji szkoleń dla rodziców i dla rad oraz nadania radom zdolnoœci prawnej.
W œrodę prezes fundacji Wojciech Starzyński przekonywał posłów z sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży do podjęcia inicjatywy legislacyjnej w tej sprawie. "To szansa na realne, a nie fikcyjne (...) przełomu w sytuacji rad rodziców" - zaapelował. Jego zdaniem, zmiany te dadzš radom większš niż dotychczas autonomię oraz wyzwolš większš aktywnoœć rodziców. Starzyński przedstawił dwa projekty nowelizacji ustawy o systemie oœwiaty. Pierwszy ma na celu umożliwienie radzie ministrów, samorzšdom i kuratorom oœwiaty tworzenia programów zwišzanych ze szkoleniem rodziców i rad rodziców przy wykorzystaniu œrodków budżetowych. Drugi z projektów prowadzi do nadania radom rodziców, które sš organami niemajšcymi osobowoœci prawnej, zdolnoœci prawnej w okreœlonym zakresie. Dzięki temu mogłyby one m.in. mieć samodzielny rachunek bankowy, czy zatrudnić własnych pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło). "Wiara, że zmiana przepisów prawnych spowoduje większš aktywnoœć rodziców to ułuda" - oceniła Krystyna Łybacka (SLD). Jej zdaniem już obecne przepisy dajš rodzicom możliwoœć aktywnego działania. Jednoczeœnie zaznaczyła, że być może danie prawa radom na zawieranie umów jest rzeczywiœcie potrzebne.
Z kolei Domicela Kopaszewska (PO) zauważyła, że nikt nie może zmusić rodziców do udziału w szkoleniach, ani do większej aktywnoœci, gdyż to musi wynikać z ich wewnętrznej potrzeby. Zaproponowała by sytuacji rad rodziców w szkołach przyjrzała się sejmowa Podkomisja do spraw Jakoœci Edukacji, i to ona ewentualnie przygotowała propozycje zmian w prawie. Pomysł poparł przewodniczšcy Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Piotr Paweł Bauć (Ruch Palikota). Odnoszšc się do propozycji Fundacji "Rodzice Szkole" wiceminister edukacji Przemysław Krzyżanowski przypomniał, że zgodnie z przyjętymi przez rzšd założeniami nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela rodzice będš mieli większy niż dotšd wpływ na sprawy szkoły. Planowane jest rozszerzenie ich udziału w procedurze awansu zawodowego nauczycieli oraz procedurze oceny pracy nauczycieli. Przypomniał także, że w ramach finansowanego ze œrodków unijnych projektu "Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły" planowane sš szkolenia i warsztaty, w których udział brać będš także rodzice. Rada rodziców jest jednym ze społecznych organów szkoły, jest ciałem opiniodawczo-doradczym. Jest powoływana do współpracy ze szkołš w zakresie wszystkich spraw zwišzanych z jej statutowymi zadaniami dotyczšcymi kształcenia oraz funkcjonowania. Reprezentujš wyłšcznie rodziców, nie służš jednak do realizacji ich indywidualnych praw, lecz realizujš prawa zbiorowe rodziców. W celu wspierania działalnoœci statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych Ÿródeł. Zgodnie z ustawš o systemie oœwiaty utworzenie rady rodziców w szkole publicznej jest obowišzkowe i takie rady sš w każdej szkole. W skład rad rodziców wchodzš przedstawiciele rodziców uczniów uczšcych się w danej szkole, sš oni wybierani w wyborach. Fundacja "Rodzice Szkole" działa od 2006 r. ustanowiona została przez Społeczne Towarzystwo Oœwiatowe. Celem Fundacji jest budowa społeczeństwa obywatelskiego m.in. poprzez uspołecznienie i demokratyzację polskich szkół i wspieranie prowadzonej na rzecz szkół działalnoœci rodziców, rad rodziców i innych organizacji rodzicielskich.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL