Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

SLD chce zasiłku opiekuńczego bez względu na wysokość dochodów

SLD: Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna osoby, której niepełnosprawnoœć powstała po 25. roku życia, bez względu na wysokoœć dochodów rodziny
www.sxc.hu
SLD chce tak zmienić zasady przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego, by był on przyznawany opiekunowi osoby, której niepełnosprawnoœć powstała po 25. roku życia, bez względu na dochód rodziny. W Sejmie na rozpatrzenie czeka projekt Sojuszu w tej sprawie.
Klub SLD chce, by Sejm zajšł się jego projektem już na najbliższym, rozpoczynajšcym się we wtorek, posiedzeniu Sejmu. Kilka dni temu zwrócił się w tej sprawie do marszałek Sejmu Ewy Kopacz. Chodzi o zmiany w ustawie o œwiadczeniach rodzinnych, której ostatnia nowelizacja wprowadziła z dniem 1 lipca br. zupełnie nowe zasady przyznawania œwiadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Na ich mocy częœć takich osób straciła do nich prawo. Zgodnie z obecnie obowišzujšcš ustawš o œwiadczeniach rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje tylko opiekunom osób u których niepełnosprawnoœć powstała przed 18. rokiem życia (lub 25. roku życia, ale w trakcie nauki). Dotyczy to głównie rodziców i najbliższych krewnych niepełnosprawnych dzieci. Ustawa wprowadziła też nowe œwiadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy uzależniony od dochodu rodziny. Resort pracy zmienił zasady przyznawania œwiadczeń, m.in. po to, by ograniczyć grono osób nadużywajšcych prawa do tego rodzaju pomocy.
W myœl ustawy, prawo do œwiadczenia pielęgnacyjnego majš niezależnie od dochodu rodzice dzieci z niepełnosprawnoœciš, wymagajšcych stałej opieki. Uprawnione sš także inne osoby, np. dziadkowie, brat lub siostra, czyli osoby zobowišzane do alimentacji, jednak pod warunkiem, że rodzice dziecka albo sami sš niepełnosprawni, albo zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Nowe œwiadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy - w wysokoœci 520 zł miesięcznie - uzależniony jest od kryterium dochodowego i przysługuje wtedy, gdy niepełnosprawnoœć została stwierdzona czy nabyta po 25. roku życia lub zwišzana jest np. z wiekiem osoby, nad którš trzeba sprawować opiekę. Zasiłek przyznawany jest rodzicom, ale tylko w przypadku, kiedy jedno z nich zrezygnowało z pracy zawodowej. Nie przysługuje rodzicowi, który nigdy pracy nie podejmował lub ma np. prawo do renty czy emerytury. Otrzymywać go mogš również inne osoby, na których cišży obowišzek alimentacyjny i które zrezygnujš z pracy w zwišzku z koniecznoœciš sprawowania stałej opieki nad członkiem rodziny legitymujšcym się orzeczeniem o niepełnosprawnoœci. Zasiłek przysługuje, gdy łšczny dochód dwóch rodzin: osoby sprawujšcej opiekę oraz osoby wymagajšcej opieki - w przeliczeniu na osobę - nie przekroczy obowišzujšcego kryterium dochodowego dla osób otrzymujšcych œwiadczenia rodzinne - obecnie 623 zł netto. Sojusz chce zmienić zasady przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego tak, by był on przyznawany opiekunowi osoby, której niepełnosprawnoœć powstała po 25. roku życia, bez względu na dochód rodziny osoby wymagajšcej opieki i sprawujšcej opiekę. Proponuje ponadto, by œwiadczenie to przysługiwało, jeżeli osoby nie podejmujš lub rezygnujš z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwišzku z koniecznoœciš sprawowania stałej opieki. Zdaniem autorki projektu, b. prezes ZUS Anny Bańkowskiej (SLD) zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego sš nieludzkie. "Niech sobie będzie podział: œwiadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, natomiast nieludzkie jest to, że wprowadzone zostało kryterium dochodowe i że jeszcze trzeba udowodnić, że się nie pracuje, bo ma się osobę niepełnosprawnš pod opiekš" - oceniła Bańkowska w rozmowie z PAP. "Nic nie robimy dla osób starszych - nie ma domów opieki, nie ma instytucjonalnej formy opieki, a ktoœ się musi nimi zajmować. Rodzina jest pozostawiona samej sobie. Co to znaczy, że ktoœ ma 623 złote na osobę w rodzinie? To znaczy, że jest bogaty? To skandal" - dodała posłanka Sojuszu. Nowe zasady przyznawania œwiadczeń pielęgnacyjnych zaskarżyła w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz. Jak argumentowała we wniosku do TK, naruszajš one konstytucyjnš zasadę ochrony praw nabytych. Zdaniem Lipowicz osoby, które zrezygnowały z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym krewnym, majš prawo oczekiwać cišgłoœci œwiadczeń. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wskazuje z kolei, że od 2010 r., kiedy zniesiono kryterium dochodowe warunkujšce przyznanie œwiadczenia pielęgnacyjnego, liczba osób ubiegajšcych się o nie gwałtownie wzrosła. Ze statystyk MPiPS wynika, że wœród osób pobierajšcych œwiadczenia pielęgnacyjne aż 83 proc. stanowiły osoby inne niż rodzice niepełnosprawnych dzieci, do których poczštkowo kierowana była ta pomoc. Zauważalna była tendencja do wyszukiwania niepełnosprawnych członków rodziny przez osoby nieaktywne zawodowo, by uzyskać œwiadczenie bez faktycznego sprawowania opieki. Na poczštku sierpnia wiceminister pracy Elżbieta Seredyn poinformowała, że resort przygotowuje program wsparcia ułatwiajšcy powrót na rynek pracy opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy od lipca utracili prawo do œwiadczeń i chcš wrócić do pracy.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL