Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauczyciele

Dorabiajšcy nauczyciel na świadczeniu kompensacyjnym musi płacić składki ZUS

W cišgu ostatniego roku podwoiła się liczba nauczycieli, którzy zrezygnowali z pracy przy tablicy i przeszli na œwiadczenie kompensacyjne.
Fotorzepa, Bartosz Sadowski BS Bartosz Sadowski
Dorabiajšcy nauczyciele muszš odprowadzać składki do ZUS.
Jeden z nauczycieli, który na œwiadczenie kompensacyjne przeszedł jeszcze w 2011 r., wystšpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie interpretacji w sprawie obowišzku opłacania przez niego składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalnoœci gospodarczej. Od lat zajmował się bowiem tłumaczeniami.

OdpowiedŸ ZUS

We wniosku o wydanie interpretacji powołał się na to, że zgodnie z art. 9 ust 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych emeryt, który prowadzi działalnoœć gospodarczš, nie musi odprowadzać co miesišc ok. 1 tys. zł składek do ZUS na ubezpieczenia społeczne. Co prawda ten przepis nie wymienia bezpoœrednio osób pobierajšcych œwiadczenie kompensacyjne, jednak ustawa ta nie zawiera definicji osoby posiadajšcej ustalone prawo do emerytury. W odpowiedzi ZUS nie pozostawił nauczycielowi złudzeń. Ustawa zwalnia prowadzšcych działalnoœć gospodarczš z obowišzku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne m.in. wtedy, gdy majš oni ustalone prawo do emerytury. Z tej możliwoœci nie mogš więc skorzystać osoby pobierajšce nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne.

Charakter nieistotny

Wynika z tego, że nie ma przy tym znaczenia charakter tego œwiadczenia, które miało w 2009 r.  zastšpić nauczycielom prawo do emerytury w obniżonym wieku za pracę w szczególnym charakterze  czy przewidzianych w Karcie nauczyciela. Takie stanowisko ZUS dziwi zwišzkowców. – W innych sytuacjach œwiadczenie kompensacyjne jest traktowane jak wczeœniejsza emerytura czy emerytura pomostowa – zauważa Jolanta Gałczyńska ze Zwišzku Nauczycielstwa Polskiego. Jeœli zarobki pobierajšcych je nauczycieli przekroczš ustalone w przepisach limity, to zostaje ono zmniejszone lub całkowicie zawieszone na tych samych zasadach jak np. wczeœniejsze emerytury. Podobne sš także przesłanki uzyskania emerytur pomostowych i œwiadczeń kompensacyjnych. Uprawniony musi udowodnić odpowiedni staż pracy w warunkach szczególnych czy przy tablicy i ukończenie  55 lat –  kobiety i 60 lat – mężczyŸni. W obu przypadkach wypłaty nie pomniejszajš stanu konta emerytalnego, bo sš wypłacane z publicznych pieniędzy.

Coraz więcej chętnych

W cišgu ostatniego roku podwoiła się liczba nauczycieli, którzy zrezygnowali z pracy przy tablicy i przeszli na œwiadczenie kompensacyjne. Z najnowszych danych ZUS wynika, że pobiera je już ponad tysišc osób. Œrednio ZUS wypłaca im niewiele ponad 1900 zł brutto. – Kilkanaœcie tysięcy nauczycieli straciło ostatnio pracę po fali zwolnień w szkołach – mówi Ryszard Proksa, przewodniczšcy Sekcji Oœwiaty i Nauki w NSZZ „Solidarnoœć". – Wielu  nie miało innego wyjœcia i przeszło na œwiadczenie kompensacyjne. masz pytanie, wyœlij e-mail do autora m.rzemek@rp.pl

Mirosław Łabanowski, radca prawny z Kancelarii Lex Consulting

Zgodnie z art. 9 ust 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, najważniejsza jest nazwa pobieranego œwiadczenia. Przepis mówi bowiem, że prowadzšcy działalnoœć gospodarczš może nie płacić składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdy ma już prawo do emerytury. Bez znaczenia przy tym jest, czy przeszedł na emeryturę w wieku powszechnym czy na wczeœniejszš, czy też jest uprawniony do emerytury pomostowej. Można więc powiedzieć, że nauczyciele mieli pecha, kiedy w procesie legislacyjnym ich przywilej został nazwany œwiadczeniem kompensacyjnym. To spowodowało, że muszš teraz płacić pełne składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdy zdecydujš się podjšć działalnoœć gospodarczš w czasie jego pobierania.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL