Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Urzšd skarbowy nie chce korygować PIT złożonych przez Internet

Urzšd skarbowy nie chce korygować PIT złożonych przez Internet
www.sxc.hu
Fiskus nie chce korygować z urzędu drobnych błędów podatników, gdy ci rozliczyli się przez Internet.
W tym roku drogš elektronicznš do urzędów skarbowych w całej Polsce trafiło ponad 3,5 mln zeznań rocznych za 2012 r. Okazuje się jednak, że system e-deklaracje ma wady, i to poważnie utrudniajšce życie podatnikom: fiskus odmawia korygowania deklaracji złożonych elektronicznie.

Problem techniczny

Z wyjaœnień uzyskanych w Krajowej Informacji Podatkowej wynika, że korekta z urzędu deklaracji elektronicznych – nawet przy drobnych błędach – jest niemożliwa. Konsultantka tłumaczyła, że na dokonanie poprawek w PIT podatnika nie pozwala system. Tymczasem eksperci podatkowi twierdzš, że nie ma prawnych podstaw, by fiskus mógł odmówić w tym przypadku korekty z urzędu.
– Art. 274 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej jest jasny. W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bšdŸ że wypełniono jš niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy koryguje jš sam. Jedynym warunkiem jest, by zmiana m.in. wysokoœci zobowišzania czy nadpłaty w wyniku tej korekty nie przekraczała 1 tys. zł – wyjaœnia Dariusz Malinowski, doradca podatkowy, partner w KPMG. Autokorekta została wprowadzona właœnie po to, by podatnik nie musiał się fatygować do urzędu, gdy błšd jest niewielki. – Ta odmowa jest całkowicie bezpodstawna – mówi też Artur Nowak, radca prawny, partner w kancelarii DZP Domański, Zakrzewski, Palinka. Zwykły PIT papierowy i elektroniczny to równorzędne deklaracje. Dlatego, jeœli nie ma przepisu, który wyłšcza korektę z urzędu przy zeznaniach złożonych drogš elektronicznš, nie ma podstaw, by z niej rezygnować. – Niestety, w praktyce urzędnicy notorycznie wzywajš podatników do urzędu, nawet w błahych sprawach – zauważa Artur Nowak. Potwierdza to Michał Dec, doradca podatkowy, radca prawny, partner w kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Decy & Partnerzy.

System do zmiany

– Podatnicy sš wzywani do urzędów listami poleconymi, nawet jeœli chodzi o przesunięcie danych z jednej rubryki do drugiej – mówi Michał Dec. – Korekta z urzędu to rzadkoœć. Jego zdaniem wizyty w urzędzie pozwoliłaby uniknšć korekta e-PIT także drogš elektronicznš. I tak jednak wymaga pójœcia na pocztę po list polecony, a potem telefonu do urzędu skarbowego, by dowiedzieć się, o co chodzi. Przy czym nadal to podatnik, a nie urzędnik, dokonuje korekty PIT. W całej sprawie pojawia się także aspekt psychologiczny. List polecony z urzędu skarbowego u większoœci podatników wywołuje nerwowe reakcje. – Jeœli fiskus rzeczywiœcie ma problem techniczny z autokorektš zeznań elektronicznych, to powinien poprawić system, a nie mówić, że się jej nie da zrobić – podkreœla Dariusz Malinowski. O stanowisko w sprawie korekty z urzędu zeznań elektronicznych – coraz częœciej składanych przez podatników – poprosiliœmy również resort finansów. Niestety specjaliœci MF nie zdšżyli – do zamknięcia numeru „Rz" – przygotować odpowiedzi. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki a.tarka@rp.pl

Konsekwencje autokorekty

Autokorekta z urzędu pocišga za sobš œciœle okreœlone skutki prawne. Organ podatkowy, który sam poprawia błędy podatnika, uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji. Następnie doręcza jš podatnikowi wraz z informacjš o zwišzanej z korektš zmianie wysokoœci zobowišzania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokoœci straty bšdŸ informację o braku takich zmian. Dalsze losy korekty zależš od podatnika. Jeœli się z niš nie zgadza, może wnieœć od niej sprzeciw w terminie 14 dni. Anuluje w ten sposób korektę. Jeżeli podatnik nie kwestionuje poprawek fiskusa, sprawa jest załatwiona bez wizyty w urzędzie. Brak sprzeciwu w okreœlonym terminie oznacza, że korekta deklaracji wywołuje skutki prawne jak ta złożona przez samego podatnika.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL