Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

CBOS: Większość przeciwna sześciolatkom w szkole

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
62 proc. ankietowanych uważa, że edukacja szkolna powinna rozpoczynać się w wieku siedmiu lat, a 32 proc., że w wieku szeœciu lat. Jednoczeœnie 78 proc. opowiada się zaobjęciem edukacjš przedszkolnš pięciolatków - wynika z sondażu CBOS.
Sondaż pokazuje, że 84 proc. badanych słyszało o planowanym obniżeniu wieku obowišzku szkolnego z siedmiu do szeœciu lat; 15 proc. nie wie o majšcych nastšpić zmianach. Spoœród ankietowanych, którzy słyszeli o obniżeniu wieku szkolnego, 52 proc. raczej obawia się skutków tych zmian, 26 proc. ma tyle samo obaw co nadziei, a 14 proc. patrzy na ten projekt z optymizmem. Wœród rodziców dzieci do lat pięciu (czyli ci, których ta reforma będzie dotyczyć), 56 proc. wyraża niepokój zwišzany z planowanym obniżeniem wieku edukacji, 29 proc. ma mieszane uczucia, u 13 proc. przeważajš nadzieje.
Jak zaznacza CBOS, najmniej przychylne obniżeniu wieku szkolnego sš osoby z małych miast do 20 tys. mieszkańców. Z badania wynika, że 64 proc. przeciwników zmian jest przekonanych, że szeœciolatki sš za małe do podjęcia nauki w szkole. 16 proc. uważa, że szkoły nie sš przygotowane do przyjęcia młodszych dzieci. 12 proc. argumentuje swój sprzeciw złym przygotowaniem reformy i złym jej wdrażaniem. 4 proc. tłumaczy swoje zdanie brakiem odpowiedniej podstawy programowej nauczania. 2 proc. podaje inne powody. Argumentacja rodziców najmłodszych dzieci sprzeciwiajšcych się reformie prawie nie różni się od argumentacji ogółu respondentów. Szeœciolatki do szkoły. „Rzšd skompromituje tę reformę" Według CBOS, osoby z wykształceniem niższym niż œrednie znacznie częœciej niż pozostałe sš przeciwne reformie z powodu obawy, że dzieci w tym wieku sš za małe, aby rozpoczšć naukę w szkole; takich odpowiedzi udzieliło 72 proc. badanych z wykształceniem podstawowym i 75 proc. z zawodowym. Wœród ankietowanych z wykształceniem œrednim i wyższym na niedojrzałoœć dzieci wskazało odpowiednio: 61 proc. i 48 proc. Po 20 proc. w tych grupach wskazało także nieprzygotowanie szkół. 64 proc. ankietowanych nie popiera pomysłu rzšdu z podziałem na pół rocznika dzieci urodzonych w 2008 r. (dzieci z pierwszej połowy roku majš pójœć do szkoły w wieku szeœciu lat, a z drugiej w wieku siedmiu lat); odmiennego zdania jest 22 proc. Wœród rodziców dzieci, których będš dotyczyć te zmiany, poparcie jest nieco wyższe i wynosi 30 proc., ale taki sam odsetek - 64 proc. - jak wœród ogółu badanych jest im przeciwny. 70 proc. badanych uważa, że sprawa wieku rozpoczynania nauki powinna zostać rozstrzygnięta w referendum ogólnokrajowym; 23 proc. jest przeciwnych rozstrzyganiu tej kwestii w ten sposób. Jeszcze wyraŸniej ideę referendum poparli rodzice najmłodszych dzieci. 87 proc. z nich chce mieć prawo głosu w sprawie wieku, w jakim ich dzieci pójdš do szkoły; 9 proc. jest przeciwnych rozstrzygnięciu tej sprawy w referendum Respondenci pytani byli także o stosunek do edukacji przedszkolnej. Okazało się, że 78 proc. badanych uważa, że dla dziecka w wieku pięciu lat lepiej jest, gdy chodzi do przedszkola, niż gdy pozostaje w domu. Odmiennego zdania jest 20 proc. W przypadku dzieci młodszych - czteroletnich - za edukacjš przedszkolnš jest 61 proc. ankietowanych, a przeciw niej - 35 proc. Badanie przeprowadzono w dniach 6-12 czerwca 2013 r. na liczšcej 1010 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL