Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Gmina może żšdać od rodziny, by oddała bonifikatę przy wykupie mieszkania

Gmina może żšdać od rodziny, by oddała upust bonifikaty
www.sxc.hu
Syn musi zwrócić bonifikatę za matkę, która podarowała mu wykupione mieszkanie, choć wczeœniej przepisy nie wymagały zwrotu.
Takie wnioski płynš z uchwały Sšdu Najwyższego. Była to odpowiedŸ na pytanie prawne zadane przez Sšd Okręgowy w Olsztynie. Chodziło o zwrot 71 tys. zł. Tyle bowiem wyniosła bonifikata, której udzieliła gmina w cenie jednego ze sprzedawanych mieszkań komunalnych (sygnatura akt: III CZP 30/13).

Syn zapłaci

Ze swoim żšdaniem urzšd miasta zwrócił się jednak nie do osoby, która wykupiła lokal (było to w lutym 2007 r.), ale do jej syna. Matka bowiem podarowała mu mieszkanie na mocy umowy notarialnej zawartej 9 czerwca 2008 r. Mężczyzna zaœ lokal sprzedał, nie czekajšc na upływ pięciu lat. Tyle trzeba obecnie odczekać, by uniknšć koniecznoœci zwrotu bonifikaty. Mówi o tym art. 68 ust. 2b ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.
Gdy gmina nie dostała pieniędzy, wystšpiła do sšdu z powództwem, a ten je oddalił. Uznał bowiem, że roszczenie gminy o zwrot bonifikaty jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, w tym zaufania między osobami bliskimi, a także zaufania do prawa i pewnoœci obrotu prawnego. Pozwany nie był bowiem informowany w chwili przyjmowania darowizny o obowišzku zwrotu bonifikaty udzielonej jego matce przy nabyciu lokalu. Z kolei sšd okręgowy, do którego trafiło odwołanie gminy, nabrał wštpliwoœci prawnych. Chodzi o to, że gmina zażšdała zwrotu pieniędzy na podstawie prawdopodobnie niewłaœciwych przepisów. W tym czasie bowiem, kiedy matka podarowała mieszkanie synowi, art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami nie przewidywał obowišzku zwrotu bonifikaty, jeżeli lokal został podarowany osobie bliskiej, a ta go następnie sprzedała. Przepis w tej sprawie wszedł bowiem w życie 22 paŸdziernika 2007 r.

Rozstrzygnięcie SN

Z tego powodu sšd okręgowy zwrócił się do Sšdu Najwyższego, by ten rozstrzygnšł wštpliwoœć: które konkretnie przepisy należy stosować wobec osoby bliskiej nabywcy – te obowišzujšce w dacie nabycia lokalu od gminy czy obowišzujšce w dacie sprzedaży tego lokalu. Sšd Najwyższy rozstrzygnšł tę wštpliwoœć na korzyœć gminy. Zgodnie z jego uchwałš obowišzek zwrotu kwoty równej bonifikacie udzielonej pierwotnemu nabywcy lokalu mieszkalnego po jej waloryzacji obcišża osobę bliskš, która nabyła i zbyła lokal po 21 paŸdziernika 2007 r. Chodzi o bonifikatę udzielonš na podstawie art. 68 ust. 2b w zw. z ust. 2 i 2a pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami w brzmieniu po nowelizacji tej ustawy z 24 sierpnia 2007 r. – Do tej pory orzecznictwo było różne – przyznaje Piotr Panek, adwokat, który był pełnomocnikiem obdarowanego syna przed Sšdem Najwyższym. – Zapadały – dodaje – także orzeczenia korzystne dla osób bliskich. Obawiam się, że teraz i gminy, i sšdy będš powoływały się na tę uchwałę i osoby bliskie będš bez szans. Będš musiały zwracać bonifikatę, mimo że nic nie wiedziały o takim obowišzku w chwili przyjmowania darowizny.

Opinia:

Rafał Dębowski, adwokat specjalizujšcy się w prawie nieruchomoœci Linia orzecznicza sšdów idzie w złym kierunku. Moim zdaniem gminy i sšdy powinny stosować przepisy obowišzujšce w dacie dokonania darowizny, a nie sprzedaży lokalu przez osobę nim obdarowanš. Tymczasem w praktyce postępujš one odwrotnie. Według mnie jest to ewidentne naruszenie praw nabytych, przecież w tym czasie, gdy matka przekazała mieszkanie synowi, przepisy na to pozwalały, nie było obowišzku zwrotu bonifikaty. Problemu nie byłoby, gdyby nowela z 24 sierpnia 2007 r. zawierała przepisy przejœciowe. Ustawodawca jednak o to nie zadbał. Dlatego w mojej ocenie przepisy te sš niekonstytucyjne. Powinien się nimi zajšć Trybunał Konstytucyjny.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL