Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady i rozmowy

Kawalerowie od chorych i ubogich

archiwum prywatne
- Nasza historia sięga dalej niż 900 lat - mówi Maciej Koszutski, wiceprezydent Zwišzku Polskich Kawalerów Maltańskich
Rz: W tym roku mija 900 lat od momentu powstania zakonu maltańskiego. Jak zaczęła się państwa historia? Maciej Koszutski: Nasza historia sięga dalej niż 900 lat. Jej poczštków należy szukać już w latach 50., 60. XI wieku. Wtedy członkowie bractwa rycerskiego œw. Jana wybudowali w Jerozolimie szpital dla pielgrzymów przybywajšcych z Europy. Dlaczego zatem œwiętujš państwo swojš rocznicę akurat w tym roku?
Mamy dwie umowne, ale ważne dla nas daty. W 1999 roku œwiętowaliœmy 900 lat zdobycia Jerozolimy przez pierwszš wyprawę krzyżowš, a w tym roku przypada rocznica ogłoszenia bulli papieża Paschalisa II. Nadał on zakonowi maltańskiemu pełnš niezależnoœć od władzy œwieckiej i koœcielnej. Od tamtej pory funkcjonujemy nieprzerwanie. Czy zakon maltański od poczštku zajmował się działalnoœciš charytatywnš? Oczywiœcie, przecież powstał jako zakon szpitalny. Kronikarze opisujš, że w Jerozolimie działała instytucja, która miała budynek tak wspaniały, iż trudno było go sobie wyobrazić, dopóki się go nie ujrzało. A kiedy damy i kawalerowie maltańscy pojawili się w Polsce? Zostali sprowadzeni w XII wieku do Zagoœci przez księcia Henryka Sandomierskiego. PóŸniej powstała komandoria w Poznaniu przy koœciele œw. Jana Jerozolimskiego i w latach 1187–1832 zajmowała się głównie bezdomnymi. Została przejęta przez władze pruskie. Chociaż po œmierci ostatniego komandora Andrzeja Marcina Miaskowskiego działała jeszcze kilka lat. Dziœ działa Zwišzek Polskich Kawalerów Maltańskich. Z jakiej epoki pochodzi ta nazwa? Z dwudziestolecia między- wojennego. Pierwszy ZPKM powstał w 1920 roku. Przez władze został uznany siedem lat póŸniej. Zwišzek prowadził działalnoœć charytatywnš, m.in. szpitale w Rychtalu oraz Rybniku. Zresztš w Polsce w różnych czasach działali znani członkowie zakonu, na przykład Piotr Kochanowski, bratanek Jana, ksišżę Józef Poniatowski, Bartłomiej Nowodworski czy marszałek Józef Piłsudski. Maltańczycy działali też w czasie II wojny œwiatowej. Jak? Prowadzili Wojskowy Szpital Maltański w Warszawie, od 6 wrzeœnia 1939 roku, prawie przez całš okupację.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL