Wynagrodzenie zastępcy wójta ustala wójt

aktualizacja: 23.05.2013, 12:04
Rada gminy nie decyduje ile zarabia zastępca wojta
Rada gminy nie decyduje ile zarabia zastępca wojta
Foto: www.sxc.hu

Ustawa o pracownikach samorządowych przyznaje radzie kompetencję do ustalania wynagrodzenia wójta, a nie jego zastępcy

REDAKCJA POLECA
16.04.2015
Zastępca wójta nie jest organem gminy
kariera
Jak przekonać szefa do awansu?
Rada Miejska w Białej Piskiej podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie przyznania dodatku specjalnego zastępcy burmistrza z tytułu zwiększonych obowiązków służbowych. Uznała w niej za zasadne przyznanie wiceburmistrzowi maksymalnego dodatku specjalnego, przysługującego na podstawie § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, z tytułu zwiększonych obowiązków służbowych w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy burmistrza Białej Piskiej.
Na uchwałę tę skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wniósł wojewoda warmińsko-mazurski, domagając się stwierdzenia jej nieważności.
W ocenie organu nadzoru, zaskarżona uchwała nie jest zgodna z prawem. Podniesiono, że stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Natomiast zgodnie z art. 7 pkt 1 w związku z art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, czynności z zakresu prawa pracy za urząd miejski wobec zastępcy burmistrza wykonuje burmistrz. Rada miejska zaś posiada jedynie kompetencje do ustalania wynagrodzenia burmistrza (art. 8 ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych).
Natomiast burmistrz Białej Piskiej wniósł do WSA w Olsztynie o oddalenie skargi. W piśmie podnosił, że organ nadzoru nie dostrzegł, iż zaskarżona uchwała nie dotyczy przyznania zastępcy burmistrza dodatku specjalnego lecz jest jedynie uchwałą intencyjną.
Z konstytucyjnej zasady praworządności (art. 7 Konstytucji) wynika zakaz domniemania kompetencji organów władzy publicznej.
Stanowiska burmistrza nie podzielił jednak olsztyński sąd administracyjny i wyrokiem z 12 marca 2013 r. uchylił zaskarżoną przez wojewodę uchwałę (sygn. akt II SA/Ol 80/13).
- W niniejszej sprawie rozważenia wymaga, czy rada gminy może podjąć opartą na przepisach prawa i prawnie skuteczną uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie przyznania dodatku specjalnego zastępcy burmistrza z tytułu zwiększonych obowiązków służbowych – mówiła Alicja Jaszczak-Sikora, sędzia WSA w Olsztynie, sprawozdawca w sprawie. - Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymaga przede wszystkim zważenia, iż jedną z podstawowych zasad działania organów administracji publicznej jest zasada praworządności, to jest działania tych organów na podstawie i w granicach prawa. Jest to zasada rangi konstytucyjnej (art. 7 Konstytucji RP), z której wynika w szczególności zakaz domniemywania kompetencji organu władzy publicznej, a tym samym nakaz by wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej – wyjaśniała sędzia.
Podejmując zaskarżoną uchwałę rada miejska w Białej Piskiej wskazała, jako jej podstawę normatywną, przepisy: art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i art. 36 ust. 5 ustawy z o pracownikach samorządowych. Ponadto w podstawie prawnej zaskarżonej uchwały powołano przepisy Statutu Gminy Biała Piska.
- Żaden z tych przepisów prawa nie przyznaje radzie gminy jakichkolwiek kompetencji, w tym opiniodawczych, w sprawie ustalania wynagrodzenia, bądź poszczególnych jego składników dla zastępcy burmistrza – uzasadniała sędzia Jaszczak-Sikora. - Analiza powołanych przepisów ustawowych potwierdza natomiast stanowisko wojewody, iż wyłączne kompetencje w tym względzie przysługują burmistrzowi. Organ wykonawczy gminy realizuje je w pełni samodzielnie. Rada gminy nie może udzielać mu w tym zakresie zaleceń ani też zobowiązywać go do podejmowania czynności prawnych w stosunku do określonych osób – podkreślała sędzia.

POLECAMY

KOMENTARZE