Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Czas zadbać o weteranów

Około 30 tys. osób będzie mogło się ubiegać o status weterana opozycji z czasów PRL.
Chociaż do uchwalenia ustawy o korpusie weteranów z lat 1971–1989 droga jeszcze daleka, to jednak prace nad niš nabierajš tempa. W ostatni weekend na zaproszenie prezesa IPN Łukasza Kamińskiego kilkudziesięciu byłych czołowych opozycjonistów z całej Polski spotkało się w Warszawie, by dyskutować m.in., kto zasługuje na miano weterana i jakie prawa powinny przysługiwać osobom, które znajdš się w tym gronie. – Ludzie żyjšcy w wolnej Polsce zawdzięczajš wiele tym, którzy w PRL narażali swoje zdrowie i życie, byœmy dziœ mieli wolny kraj. To wstyd, że państwo do tej pory promuje wysokimi emeryturami i rentami esbeków, a nie zadbało do tej pory o ludzi najbardziej zasłużonych – mówi Andrzej Sobieraj, współtwórca „Solidarnoœci" z Radomia, więzień polityczny stanu wojennego.  – Taka powinnoœć państwa wynika z zapisów konstytucji – dodaje. Latem we wszystkich regionach kraju ma się rozpoczšć kampania społeczna na ten temat.

Dwa złote emerytury

Dla przypomnienia: najniższe emerytury dawnych funkcjonariuszy SB (i to już po ustawie dezubekizacyjnej, czyli po obniżce uposażeń)  wynoszš dziœ ok. 1,5 tys. zł, najwyższe ponad 8,5 tys. zł miesięcznie. – Funkcjonariusze aparatu represji nigdy nie płacili składek zusowskich od swoich pensji, a dziœ pobierajš wysokie emerytury i sš w stosunku do innych grup społecznych uprzywilejowani – podkreœla Andrzej Rozpłochowski, jeden z czołowych działaczy katowickiej  „S" w latach 1980–1981, który po wprowadzeniu stanu wojennego spędził w internowaniu i więzieniu trzy lata, a potem z przyczyn politycznych wyjechał na wiele lat z kraju.
O tym, jak rażšce mogš to być dysproporcje, œwiadczy sytuacja Janusza Olewińskiego, prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych, działacza dawnej „S" z Siedlec, który spędził rok w więzieniu. ZUS przesłał mu dwa lata temu informację, że jego emerytura, jakš uzyska po osišgnięciu odpowiedniego wieku, będzie wynosiła dwa i pół złotego.

Ważne zasługi

Z informacji uzyskanych przez „Rz" wynika, że status weterana przysługiwałby tym działaczom opozycyjnym, którzy w latach 70. i 80. ubiegłego wieku przez co najmniej rok w kraju lub na emigracji prowadzili działalnoœć politycznš przeciw komunistycznej dyktaturze PRL. O taki status mogłyby również ubiegać się osoby, które były członkami tajnych albo jawnych organizacji działajšcych na rzecz respektowania praw człowieka i odzyskania przez Polskę suwerennoœci. – Status weterana nie ma nic wspólnego z tym, w jakich warunkach materialnych znajduje się dziœ osoba, która walczyła o wolnš Polskę. Zależy to wyłšcznie od jej zasług – mówi Andrzej Rozpłochowski. Do tej grupy zaliczałyby się osoby represjonowane: internowane, więzione, wielokrotnie przetrzymywane przez SB na 48 godzin w areszcie, skazywane przez kolegia ds. wykroczeń. Wœród weteranów mogš też znaleŸć się ci, którzy nie byli represjonowani, ale udowodniš swojš długotrwałš opozycyjnš działalnoœć, np. poprzez zeznania œwiadków. – Takich osób łšcznie jest dziœ nie więcej niż 30 tys., a nie – jak poczštkowo sšdziliœmy – ok. 60 tys. – podaje Wojciech Borowik, prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa, opozycjonista z czasów PRL. W Senacie trwajš też prace nad innš ustawš, która ma szanse na uchwalenie jeszcze w tym roku. Dotyczy ona wyłšcznie tych działaczy antykomunistycznych, którzy dziœ żyjš w dramatycznych warunkach materialnych. Jej pomysłodawcami sš Jan Lityński i Henryk Wujec, doradcy prezydenta RP, wielokrotnie więzieni w czasach PRL. – Proponujemy zasiłki specjalne przeznaczone wyłšcznie dla tych byłych opozycjonistów, którzy rzeczywiœcie potrzebujš wsparcia, a nie dla wszystkich działaczy podziemia – podkreœla Henryk Wujec. Œwiadczenia te przysługiwać majš także wdowom lub wdowcom po działaczach opozycji lub osobach represjonowanych. Takich osób jest ok. tysišca, a proponowany dla nich zasiłek wynosiłby ok. 830 zł miesięcznie, czyli połowę œredniej emerytury.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL