Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Podwyżka użytkowania wieczystego nie może być wybiórcza

Spółdzielnie kwestionujš w sšdach praktykę gmin podwyższa- jšcych opłaty za użytkowanie wieczyste wybranych działek
Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Miasto może zaktualizować opłatę rocznš tylko dla całej nieruchomoœci, a nie dla jednej wybranej działki – uważa Sšd Najwyższy.
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Wola otrzymała w 2008 r. pismo z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy  z nowš wysokoœciš opłaty za użytkowanie wieczyste. Spółdzielnia zakwestionowała podwyżkę. Stwierdziła, że jest nieważna, ponieważ nie dotyczy całej nieruchomoœci. – Aktualizacja obejmowała tylko jednš działkę ewidencyjnš, na której stał budynek usługowy – tłumaczy Dariusz Wililiński, radca prawny spółdzielni. –Tymczasem ustawa o gospodarce nieruchomoœciami mówi jasno: podwyżka musi objšć całš nieruchomoœć. Wczoraj Sšd Najwyższy  przyznał rację spółdzielni. To ważna uchwała, ponieważ w sšdach jest dużo spraw kwestionujšcych wybiórcze podwyżki. Sama Wola ma ich kilkadziesišt (sygnatura akt: III CZP 24/13).

Długa droga do prawdy

Od podwyżki spółdzielnia odwołała się najpierw do Samorzšdowego Kolegium Odwoławczego, ale bezskutecznie. Złożyła więc sprzeciw do sšdu rejonowego i wygrała. Uznał on aktualizację za nieważnš. W uzasadnieniu podał  te same argumenty, na jakie powoływała się spółdzielnia. Miasto odwołało się od niekorzystnego dla siebie wyroku. Sšd Okręgowy w Warszawie nabrał wštpliwoœci prawnych. Aby je rozwiać, skierował pytanie prawne do Sšdu Najwyższego. Podkreœlił w nim, że w doktrynie i orzecznictwie nie ma jednolitych poglšdów na tę kwestię. Trzeba więc raz na zawsze rozstrzygnšć, czy gminom wolno podnosić opłatę rocznš dotyczšcš jednej działki, bo dotychczasowe wyroki sš różne.

Dwie strony medalu

SO zauważył też, że zakwestionowanie podwyżki przez niektórych współużytkowników wieczystych nie ma rozszerzonej skutecznoœci. Nie dotyczy bowiem pozostałych uprawnionych. Nie można zatem  przekreœlić możliwoœci skorzystania  przez właœciciela z uprawnienia częœciowego, tj. skierowania wypowiedzenia  dotychczasowej opłaty tylko do niektórych współużytkowników. Niemniej jednak –  stwierdził – istniejš także argumenty  przeciwne tej koncepcji. Art. 78 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami mówi o aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Opłatę ustala się w umowie ustanawiajšcej prawo użytkowania wieczystego i jest ona zawsze jednolita dla całej nieruchomoœci. Kolejna jej aktualizacja dotyczy tak właœnie pojętego œwiadczenia. Wczoraj Sšd Najwyższy  odpowiedział na pytanie SO. Obie strony broniły swoich racji. – Gdyby ustawodawca chciał zezwolić na aktualizację  tylko częœci nieruchomoœci, wyraŸnie wskazałby to w przepisie – mówił Dariusz Wiliński. – Ponadto nie można zapominać, że aktualizacja dotyczy wartoœci nieruchomoœci. Tymczasem każda wyodrębniona działka ewidencyjna może mieć  jš  innš. Prawnik reprezentujšcy Warszawę był odmiennego zdania. – Przepisy nie zakazujš aktualizacji opłaty za częœć nieruchomoœci – kontrargumentowała Katarzyna Niewińska-Wierchowiec, radca prawny warszawskiej dzielnicy Bemowo. Gdyby był zakaz, nie można by np. odłšczyć działki z nieruchomoœci objętej użytkowaniem i założyć dla niej odrębnej księgi wieczystej. Jest to zaœ powszechna praktyka. Poza tym nieruchomoœć obejmuje często tereny zielone i parkingi. Gdyby gminy uwzględniały je przy aktualizacji, podwyżka byłaby znacznie wyższa – tłumaczyła. Sšd Najwyższy uznał, że podwyżka opłaty rocznej powinna dotyczyć całej nieruchomoœci, a nie tylko wybranych działek ewidencyjnych. – To bardzo dobre rozstrzygnięcie –  uważa Rafał Dębowski, adwokat. – Dzięki niemu gminy przestanš wybierać atrakcyjne działki, na których podwyżka najbardziej się opłaca.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL