Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Nie obcišżać Ukrainy za tę zbrodnię

Zbrodnia wołyńska w znaczeniu potocznym jest ludobójstwem – mówi Paweł Kowal
Forum, Mar Marek Skorupski
Trzeba uważać z upolitycznianiem kategorii ludobójstwa w odniesieniu do Wołynia – mówi „Rz” szef PJN Paweł Kowal
Rz: Czy obchody 65. rocznicy rzezi wołyńskiej pięć lat temu były zbyt skromne? Paweł Kowal, europoseł PJN, były wiceszef MSZ: Zawsze można coœ zmienić. Najlepiej, by 70. rocznica była w Polsce obchodzona uroczyœcie na szczeblu państwowym z pełnymi honorami, dobrze, by obchody miały polsko- -ukraiński charakter. Tę pamięć jesteœmy winni ofiarom i rodzinom ofiar oraz  bliskim, którzy przeżyli. Ich traumy przetrwały 70 lat. Paweł Zalewski, współprzewodniczšcy Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa, mówił „Rz", że przed pięcioma laty Lech Kaczyński praktycznie wycofał się z obchodów. Jego zdaniem to wina doradców prezydenta, którzy dostawali ordery na Ukrainie. Pan order dostał i zaliczał się do doradców prezydenta.
Lech Kaczyński przy okazji 65. rocznicy rzezi wołyńskiej pojechał do Huty Pieniackiej, złożył hołd zamordowanym Polakom wspólnie z prezydentem Ukrainy. W relacjach z Ukrainš kierował się polskš racjš stanu. Rozumiał, że poważna polityka polega na uzyskiwaniu tego, co możliwe już i przygotowywaniu klimatu na przyszłoœć. Słusznie uważał, że porozumienie można znaleŸć na gruncie tradycji chrzeœcijańskiej, dlatego jesieniš 2007 roku zorganizował wspólne nabożeństwo kard. Lubomira Huzara, zwierzchnika Koœcioła greckokatolickiego na Ukrainie, i prymasa Józefa Glempa w kaplicy Pałacu Prezydenckiego. W polityce wobec Ukrainy uwzględniał dorobek poprzednika, także Bronisław Komorowski postępuje podobnie. Natomiast sugerowanie innym politykom, że w zamian za ordery nie stojš na straży racji stanu i dobrej pamięci o ofiarach, łamie standardy debaty. Nie mój klimat. Zalewski akcentował, że rzezie na Wołyniu to ludobójstwo. Taka opinia jest oczywista w odniesieniu do skali eksterminacji Polaków na Wołyniu. Zamordowano tam dużš częœć, być może większoœć polskiej populacji. W ten sposób słowo „ludobójstwo" rozumie przecież wielu ludzi. Mówi pan o potocznym rozumieniu tego słowa. Czy to ludobójstwo w sensie prawnym? Jeœli chodzi o częœć kryteriów na pewno: skala, intencja. Trudniej znaleŸć formalny dokument UPA, ale to moim zdaniem nie jest konieczne. Nie znaleziono zwišzków tej zbrodni z obecnym państwem ukraińskim. Nie wynikała ona z napaœci jednego państwa na drugie. Zakwalifikowałbym jš do kategorii najgorszych zbrodni sšsiedzkich, „domowych" z wszystkimi tragicznymi konsekwencjami. Tragedia polega też na tym, że działania miały miejsce na okupowanym polskim terytorium, a ofiarami i oprawcami byli do niedawna obywatele tego samego państwa II Rzeczypospolitej. Jeœli jednak odnosimy się do prawniczego rozumienia tego słowa, przenosimy się do innej sfery i musimy odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań. Jakich? Jak zakwalifikować zbrodnię w rozumieniu prawa międzynarodowego. To rola prawników. Paweł Zalewski mówi, że w celu pojednania polsko-ukraińskiego powinniœmy odpolitycznić obchody rocznicowe. Najlepszym sposobem jest poważna rozmowa z prawnikami. Nie znam ekspertyzy, która by opisywała wydarzenia na Wołyniu jako ludobójstwo w rozumieniu prawa międzynarodowego. Pion œledczy IPN prowadzi œledztwo i mówi o ludobójstwie. Prokuratorzy muszš reprezentować interes prawny poszkodowanych i formułować jak najdalej idšcy akt oskarżenia. To logiczne działanie, ale czym innym jest potrzeba ekspertyzy prawnej. O ile wiem, można brać pod uwagę kilka pojęć prawniczych dla okreœlenia tej zbrodni. Zresztš w żadnej z nich nie dopuszcza przedawnienia odpowiedzialnoœci sprawców. Ludobójstwem nazywajš też zbrodnię wołyńskš historycy. Jedni mówiš o eksterminacji, inni o ludobójstwie. Jeœli chcemy poważnie podjeœć do problemu, musimy dokonać obiektywnych ekspertyz historyczno-prawnych. Pytanie, dlaczego ich brak. Trzeba uważać z upolitycznianiem kategorii ludobójstwa. Zresztš przypominam, że prominentni politycy odmawiali kilka lat temu uznania Katynia za ludobójstwo, chociaż w tym kontekœcie nie ma wštpliwoœci: jest jasny rozkaz, wykonanie, skala, intencja oraz odpowiedzialnoœć uznanego międzynarodowo państwa, pełna prawna kontynuacja. Dyskusja na temat Wołynia toczy się w Sejmie. Jest w nim kilka projektów uchwał w sprawie 70. rocznicy rzezi. W większoœci z nich pojawia się termin „ludobójstwo". Jako ostatnia swój projekt złożyła PO. Tam tego słowa zabrakło. Dobrze się stało? Nie wyobrażam sobie, by Polska obarczała winš współczesne państwo ukraińskie, które zwišzku z tamtymi wydarzeniami mieć nie może, bo nie istniało. Zresztš także na Ukrainie nie ma zgody co do oceny UPA. Innš sprawš sš oczekiwania od wolnej Ukrainy, by walczyła z przejawami kultywowania pamięci po zbrodniarzach. Władze ukraińskie próbowały uczynić Stepana Banderę, przywódcę UPA, bohaterem narodowym. To poważny błšd. Ale to nie to samo, co ponoszenie przez Ukrainę prawnej odpowiedzialnoœci za działania UPA. Dla mnie wskazówkš, jak podchodzić do wydarzeń sprzed 70 lat, jest list Jana Pawła II w 60. rocznicę ich wydarzeń. Trzeba przypomnieć apel o pojednanie, który wystosowali kard. Huzar i abp Józef Michalik. Chciałbym przypomnieć tym, którzy przyznajš się do chrzeœcijańskiej tradycji, że Jan Paweł II wskazał tu pewne kierunki myœlenia i moralne oceny. Z jakichœ powodów nie użył słowa „ludobójstwo", ale jak sšdzę, nikt nie wštpi, po której był stronie. Kto pana zdaniem chce wykorzystywać te obchody do rozgrywek politycznych? Ci, którzy pojednanie i relacje polsko-ukraińskie sprowadzajš do sporu o jedno słowo. Formułujšc treœć uchwały, powinniœmy brać pod uwagę podziały na Ukrainie? Dzisiejsze ukraińskie władze sš nawet krytyczniej niż my nastawione do tradycji UPA. Siły polityczne, będšce dzisiaj w opozycji, myœlę choćby o obozie Julii Tymoszenko, sš bliżej tej tradycji. Tych podziałów nie powinniœmy wykorzystywać, to wbrew polskim interesom. Powinniœmy kierować się troskš o dobre relacje z proeuropejskim obozem politycznym na Ukrainie nawet za cenę prawdy historycznej? Powinniœmy mówić prawdę o tamtych wydarzeniach, która ma coraz większe zrozumienie u samych Ukraińców. Opowiadano mi, że nowy zwierzchnik grekokatolików Œwiatosław w czasie pobytu w Łucku zaapelował o budowę pomnika ofiar – jak mówiš na Ukrainie – tragedii wołyńskiej, kiedy ze zdziwieniem odkrył, że go tam nie ma. Tym, którzy chcš czerpać szybkie korzyœci polityczne z obchodów rocznicy wydarzeń sprzed siedmiu dekad, można by dedykować tę historię.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL