Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady i rozmowy

Psycholog o edukacji seksualnej

Czy przedszkolaki sš gotowe na lekcje o seksie, jak zalecajš eksperci WHO?
Fotorzepa, Kuba Kamiński Kuba Kamiński
Ciekawe, że w dokumencie WHO cały czas mówi się o zwišzkach, ale słowo „małżeństwo” w nim nie pada. Mówi się o satysfakcji, antykoncepcji i o szacunku, ale już nie o wiernoœci – zauważa psycholog Szymon Grzelak w rozmowie z Michałem Płocińskim.
Œwiatowa Organizacja Zdrowia opracowała raport „Standardy edukacji seksualnej w Europie”, w którym postuluje wprowadzenie edukacji seksualnej już od przedszkola. To dobry pomysł? Szymon Grzelak: Ten raport jest wewnętrznie sprzeczny. Roi się w nim od zastrzeżeń, że to dokument naukowy, bezstronny, neutralny œwiatopoglšdowo, ale to tylko pozory. W konsekwencji wszelkie sprawy dyskusyjne œwiatopoglšdowo przedstawiane sš przez WHO tylko z jednego punktu widzenia. Poza tym raport nie skłania do szukania wartoœci we własnej kulturze, lecz promuje relatywizm wobec wszelkich kultur, religii i praw. Co w tym złego?
To sprzeczne z wiedzš o skutecznej profilaktyce problemów dzieci i młodzieży. Uniwersalna zasada mówi, że taka profilaktyka bezwzględnie musi być prowadzona na fundamencie zasad przekazywanych w rodzinie i w lokalnej społecznoœci. Ciekawe zaœ jest to, że w tym dokumencie cały czas mówi się o zwišzkach, ale słowo „małżeństwo” w nim nie pada. Mówi się o satysfakcji, antykoncepcji i o szacunku, ale już nie o wiernoœci. Problem polega na tym, że raport WHO przebija się do publicznej œwiadomoœci, właœnie dzięki firmowaniu go przez tę organizację, podobno apolitycznš i aideologicznš. A tak nie jest? Przecież to organizacja działajšca w ramach ONZ. To grupa ekspertów o wyrazistych poglšdach, do tego zależna od pewnego układu polityczno-ideologicznego. Dla przykładu: w raporcie czytamy, że „nawet w bardzo religijnej Irlandii udało się w 2003 r. wprowadzić rzetelnš edukację seksualnš...”. To jest kontekst, który w kręgach WHO i ONZ przebija się przeszło od 20 lat. W sprawach seksualnoœci wszelkie organizacje religijne traktowane sš jako wróg postępowego, ich zdaniem, myœlenia. A przecież w wielu krajach rodzice, którzy wyznajš religijne wartoœci, sš w zdecydowanej większoœci i właœnie w takim duchu wychowujš dzieci. Zatem to niebezpieczna inżynieria społeczna – państwo, uważajšc, że wie lepiej, zaczyna przeciwstawiać się wartoœciom wyznawanym przez obywateli. Gdzie tu miejsce na wolnoœć obywatelskš i co z zapisanš w konstytucji zasadš pomocniczoœci państwa? Z dokumentu WHO wynika, że dotychczasowa edukacja seksualna jest nieskuteczna, a młodzież popada przez to w problemy psychiczne. Dlatego też państwo powinno pomóc rodzicom. WHO krytykuje amerykańskie podejœcie do edukacji seksualnej, które stawia sobie za cel zapobieganie np. zakażeniom HIV czy cišżom nastolatek. WHO chce za to ogólnie wspierać rozwój seksualnoœci człowieka, a nie osišgać konkretne cele. Kryje się tu jednak hipokryzja. Przy podejœciu amerykańskim – niezależnie od tego, o jakie problemy chodzi: narkomanię, alkoholizm, zbyt wczesny seks – mamy jasny cel i problem, któremu chcemy zapobiec. Możemy więc prowadzić badania i oceniać skutecznoœć naszych programów. Przy wspieraniu ogólnego rozwoju młodego człowieka trudniej weryfikować efekty. Jednak sš chyba prowadzone badania takich programów? No właœnie! W Polsce zagorzali wyznawcy edukacji opartej na metodach naukowych nie prowadzš w ogóle badań nad skutecznoœciš swoich działań. Owszem, prowadzš badania, ale wyłšcznie stanu obecnego. Na jakiej więc podstawie twierdzš, że edukacja prorodzinna zachęcajšca, by czekać z seksem, jest nieskuteczna? Rozumiem, że można by tak twierdzić na podstawie jakichœ badań naukowych, co innego jednak, gdy się takich badań nie prowadzi... Rozumiem, że pan jest zwolennikiem innych metod. My nasze programy kontrolujemy pod względem skutecznoœci edukacyjnej. Wiemy, że nasza edukacja jest skuteczna, jeœli chodzi o odkładanie inicjacji seksualnej, dojrzalsze podejœcie do seksualnoœci i zapobieganie przedmiotowemu traktowaniu drugiej osoby. Przykładem takiej dobrej praktyki jest program „Archipelag skarbów”. To daje wymierne efekty, co nam wyszło czarno na białym w badaniach. Nasze programy prezentowaliœmy w Sejmie, w Senacie i na dziesištkach konferencji w całej Polsce, a czerpiemy z doœwiadczeń zagranicznych naukowców. Mamy wieloletnie doœwiadczenie pracy z młodzieżš, a nasze podejœcie jest dostosowane do polskich warunków socjokulturowych i nie budzi sprzeciwu rodziców. Nie widzę żadnej analogii między naukowoœciš naszego podejœcia a życzeniowym myœleniem tych, którzy na każdym kroku podkreœlajš naukowoœć swoich publikacji, a nie prowadzš żadnych badań nad skutecznoœciš swoich propozycji. Po co badania, skoro z konferencji MEN, na której prezentowano raport WHO, dowiadujemy się, że w naszym kraju nie ma żadnej edukacji seksualnej i wszystko trzeba wprowadzać od zera? To tylko strategia medialno-polityczna. Niektórzy eksperci i rzecznicy bliskiej im ideologii starajš się wprowadzić do polskich szkół edukację opartš na wartoœciach, w które wierzš, dowodzšc, że w Polsce nie ma żadnej edukacji. Tymczasem prawdš jest tylko to, że nie ma takiej edukacji, jakiej oni by sobie życzyli. Łatwiej im stworzyć coœ od zera, niż wchodzić w naukowy dialog ze specjalistami, którzy od lat zajmujš się wychowaniem realizowanym w duchu wspierania wartoœci małżeństwa i rodziny. Broni pan teraz przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie? Tak, ale mam też œwiadomoœć, że dziœ z wielu względów nie jest to dobrze prowadzony przedmiot. To, że istniejš różne problemy, nie oznacza jednak, iż wcale nie ma skutecznych działań. Sam wolę wchodzić do szkół z dobrze przebadanymi dziesięciogodzinnymi programami profilaktycznymi, które wspierajš młodzież i rodziców, i majš udowodnionš w badaniach skutecznoœć, niż angażować się w jakieœ wielkie procedury dla całego kraju. Potem nie wiadomo, co z takim przedmiotem zrobi œrednio przeszkolony nauczyciel. Tak samo jak nie wiadomo, co z edukacjš seksualnš zrobi edukator. A mam doœwiadczenie z pracy z młodzieżš, która miała wczeœniej stycznoœć z promowanymi przez œrodowisko polskich rzeczników raportu WHO grupami edukatorów seksualnych, np. „Ponton”... Co im pan zarzuca? Kiedyœ Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie organizowała warsztaty seksualnoœci dla młodzieży. Jeden z rodziców chciał dostać się na takie spotkanie, ale nie został wpuszczony. Gdyby rodzice bliżej się przyjrzeli takiej edukacji, to na pewno zostałaby ona przez nich odrzucona. Wiem od jednej z uczestniczek takich warsztatów, że mówiono tam o seksie wulgarnym językiem, nie wyrażajšc szacunku do spraw seksualnoœci. Sam pomagam ofiarom przemocy seksualnej, zdaję więc sobie sprawę, że taki sposób mówienia o seksie jest szkodliwy dla młodego człowieka, zwłaszcza tego, który został w tej sferze zraniony. A jak polscy rodzice podchodzš do edukacji seksualnej? Do naszego instytutu zgłaszajš się rodzice zaniepokojeni wprowadzaniem takich programów do szkół. Szukajš alternatywy. Co ciekawe, mimo że w mediach jest nagonka na wychowanie do życia w rodzinie, to na ten przedmiot iloœć skarg jest marginalna, jak mówił mi kilka miesięcy temu wiceminister edukacji Mirosław Sielatycki. Tymczasem wprowadzenie w szkołach na stałe takiej edukacji seksualnej, jakš prowadzi „Ponton”, rozpęta wojnę. Myœlę też, że wtedy niewiele osób będzie chciało zostać edukatorami seksualnymi, bo po co stawać w samym œrodku wojny, nie wiedzšc, do kiedy będzie się miało pracę. W każdej chwili projekt będzie mógł upaœć, bo rodzice mogš się zbuntować. Wprowadzenie takich rozwišzań w Polsce jest więc groŸne ze społecznego punktu widzenia. A z psychologicznego punktu widzenia? Trudniej jest żyć, gdy się od siebie wymaga. Myœlenie o perspektywie małżeństwa, rodziny, trwałej miłoœci, odpowiedzialnoœci za zwišzek – prawdziwe dorosłe życie jest trudne. Pod górkę majš więc wszyscy ci, którzy przekazujš trudne prawdy o życiu: że trzeba ciężko pracować, ograniczać swoje zachcianki itd. Jeżeli nagle wprowadzimy w jednym szkolnym przedmiocie ideologię całkowicie z tym sprzecznš: że możemy realizować swoje zachcianki seksualne do oporu, że partnerów można zmieniać do woli, a w życiu seksualnym chodzi głównie o satysfakcję – to utrudnimy pracę prawdziwym wychowawcom, także i rodzicom. Trudno pokazywać młodemu człowiekowi, co w życiu jest naprawdę ważne, gdy inni przedstawiajš mu w tej samej szkole drogę prostszš i przyjemniejszš... Częœć młodzieży pewnie takš drogš pójdzie, ale to będzie skutkowało większš narkomaniš, alkoholizmem i myœlami samobójczymi. Nie za dalekie wycišga pan wnioski? Z badań naszego instytutu przeprowadzonych wœród prawie 7 tys. gimnazjalistów w latach 2010–2012 odkryliœmy silny zwišzek seksualizacji z nadużywaniem alkoholu i narkotyków, a także z myœlami samobójczymi wœród młodzieży. Jeżeli zamiast delikatnego i głębokiego myœlenia o relacjach międzyludzkich, młodzież zaczyna myœleć o tym płytko – na zasadzie: „jeżeli to przyjemne, to uprawiajmy seks” – powstaje pustka psychologiczna. Jest naturalny język wyrażania miłoœci i mamy do niego narzędzia, np. nasze ciało. Jak idziemy do młodzieży i odwołujemy się do ich marzeń o miłoœci, ich pragnień zwišzanych ze szczęœciem, to budzimy w nich nadzieję. Nawet ci, którzy sš w depresji, myœlš, że warto się postarać, przetrwać trudny czas, bo w przyszłoœci mogš zbudować coœ pięknego. No dobrze, ale dlaczego właœciwie młodzi majš się powstrzymywać od przyjemnoœci? Młodzież, dla której miłoœć to seks, inaczej przeżywa pierwsze zwišzki. Zaczyna się pojawiać wiele problemów, które mogłyby nie mieć miejsca, gdybyœmy potrafili dotrzeć do tych ludzi z prawdziwš nadziejš. Edukacja seksualna proponowana przez WHO nie dostrzega tego typu zjawisk i nie odpowiada na te problemy, ponieważ bardziej niż na nauce jest oparta na ideologii. Nie możemy zakładać, że skoro młodzież i tak uprawia seks, to nauczmy jš, jak to robić bezpiecznie. To tak, jak byœmy założyli, że skoro młodzież i tak bierze narkotyki, to nauczmy jš, jak mšdrze z nich korzystać. Po prostu jeżeli nauczyciel nie wierzy w możliwoœci wychowanka, to niewiele będzie w stanie z niego wykrzesać. Prawda jest taka, że w gimnazjum mamy 90 proc. młodzieży przed inicjacjš seksualnš, a tylko 10 proc. już po niej. Pomysł, by dostosowywać program do mniejszoœci, wydaje się więc absurdalny. Ale absurdalny wydaje się też pomysł, by tę mniejszoœć pominšć... Tak, należy mówić głównie do większoœci, ale z szacunkiem odnosić się do tych, którzy już ten pierwszy raz majš za sobš. Na tym polega sztuka. IdŸmy do młodzieży i zgodnie z życzeniem rodziców, co jest ogromnie ważne, opowiedzmy jej, dlaczego warto poczekać z seksem. A jeœli już ktoœ podjšł ten kontakt, to nie oceniajmy go, ale dajmy mu argumenty, dlaczego warto się z tego wycofać i inaczej spojrzeć na miłoœć. Z badań wynika, że jednym z najważniejszych czynników powodujšcym destrukcję młodego pokolenia jest czynnik rozwodu. Skoro wiadomo, że trwała, naturalna rodzina jest najbezpieczniejszym œrodowiskiem rozwoju dla człowieka, dlaczego w edukacji mamy tego nie promować? Nie oceniajšc zarazem tych, którym nie udało się trwałych zwišzków zbudować. Nie potępiajmy ich, tylko przestańmy ich promować. Twierdzi pan, że eksperci WHO tego nie robiš? Dlaczego? Najproœciej mówišc, to pesymiœci, którzy godzš się na nietrwałoœć zwišzków i dlatego już od małego chcš dziecku wpajać relatywizm w sprawach zwišzanych z rodzinš. Dlatego stawiajš głównie na satysfakcję seksualnš. Dobrze – mówmy o seksie otwarcie, ale czyńmy to pięknym językiem. Informujmy o antykoncepcji, ale nie zachęcajmy do jej używania już teraz. Mówmy o niej po to, by przekazać młodzieży pełnię wiedzy. Rzetelnie informujemy, że każda decyzja wczesnego seksu jest decyzjš obarczonš dużym ryzykiem, bo układ immunologiczny człowieka w pełni dojrzewa dopiero ok. 20., 22. roku życia i młoda osoba łatwiej może się zarazić groŸnš chorobš. A żadna metoda antykoncepcji nie chroni w 100 proc. ani przed zakażeniem, ani przed cišżš. Druga strona mówi: „to nie jest może 100 proc., ale nie ma co się tym przejmować”. I to jest jakiœ absurd, bo młodzież i tak ma tendencje, by zaniżać ryzyko. Dlatego raczej trzeba uwypuklać ograniczenia antykoncepcji, a nie je umniejszać. Oczywiœcie, można powiedzieć, że jak zdarzy się niechciana cišża, to można dokonać aborcji, ale dlaczego ci, którzy tak mówiš, twierdzš, że sš neutralni œwiatopoglšdowo? Szymon Grzelak jest doktorem psychologii, prezesem Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Twórca programu profilaktycznego „Archipelag skarbów” oraz autor ksišżki „Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na œwiecie i w Polsce”
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL