Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bezpieczeństwo

Organizator ma zapewnić bezpieczeństwo imprezy masowej

Za bezpieczeństwo imprezy masowej odpowiada jej organizator, który musizapewnić m.in. odpowiedniš liczbę ochroniarzy przy wsparciu policji, straży miejskiej, straży pożarnej i pogotowia. Zezwolenia na takie imprezy wydajš samorzšdy.
Zasady postępowania dotyczšce zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych oraz warunki bezpieczeństwa takich imprez sš szczegółowo zapisane w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Zgodnie z niš, sš dwie podstawowe kategorie imprez masowych: artystyczno-rozrywkowe oraz sportowe (w tym mecze piłki nożnej). Ustawa definiuje także imprezy masowe podwyższonego ryzyka. W Polsce sš to najczęœciej mecze piłkarskie drużyn, których kibice sš ze sobš zwaœnieni. "Należy przez to rozumieć imprezę masowš, w czasie której, zgodnie z informacjš o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doœwiadczeniami dotyczšcymi zachowania osób uczestniczšcych, istnieje obawa wystšpienia aktów przemocy lub agresji" - napisano w ustawie. W takich przypadkach zarówno organizator jak i policja zapewniajš większš liczbę osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Właœciciel obiektu sportowego lub organizator imprezy masowej, także plenerowej, okreœla regulamin, w którym opisane sš m.in. zasady wstępu i zachowania się w danym miejscu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie przygotowano na przykład na Euro 2012, których Polska była współorganizatorem.
W tzw. strefach kibica, które powstały w miastach-gospodarzach turnieju i gdzie bawiły się dziesištki tysięcy kibiców, obowišzywał precyzyjny regulamin. Nie wolno było wnosić m.in. parasoli, scyzoryków, lustrzanek cyfrowych i kamer, alkoholu, napojów o większej objętoœci niż 0,5 litra, dużych toreb i plecaków. Osoby poniżej 13. roku życia mogły wejœć i przebywać w wydzielonej strefie tylko pod opiekš osoby dorosłej, co było sprawdzane przy wejœciu przez ochroniarzy. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej wydawane jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Obowišzek zabezpieczenia imprezy spoczywa przede wszystkim na organizatorze, a także na przedstawicielach władz lokalnych, wojewodach, policji czy straży pożarnej. Za każdym razem organizator wyznacza osobę odpowiedzialnš za kwestie zwišzane z bezpieczeństwem. Podlegajš jej pracownicy firm ochroniarskich oraz tzw. służby informacyjne (chodzi na przykład o spikera zawodów sportowych). W przypadku imprezy masowej jest to co najmniej 10 ochroniarzy na 300 osób i co najmniej jeden ochroniarz na każde następne 100 osób. Z kolei w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka - jest to co najmniej 15 ochroniarzy na 200 osób i co najmniej dwóch na każde następne 100 osób. Otwarty teren umożliwiajšcy przeprowadzenie imprezy masowej musi być wydzielony i odpowiednio oznaczony. Przyjmuje się, że na jeden metr kwadratowy przypada nie więcej niż dwie osoby. Przepisy okreœlajš minimalnš liczbę miejsc niezbędnych do przeprowadzenia imprezy masowej. Na stadionie lub w innym obiekcie niebędšcym budynkiem lub na terenie otwartym jest to nie mniej niż 1000. Jeżeli chodzi o hale sportowe lub inne budynki liczbę tš ustalono na minimum 300 lub 500 osób. Na organizatorach spoczywa obowišzek wyznaczenia dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiajšcych dojazd strażakom, pogotowiu oraz policji. W praktyce wszystkie te kwestie omawiane sš z miejskimi urzędnikami podczas kilku spotkań na wiele dni przed danš imprezš.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL